Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

323 - Krátkodobé rezervy

Kategória: Účtová skupina 32 - Záväzky

Na účte 323 sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napr. za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku. Pri týchto rezervách sa predpokladá, že sa použijú na výdavky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Rezervy sú podľa zákona o účtovníctve (§ 26 ods. 5) záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sa účtujú v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami: - počas účtovného obdobia, ak vznikne počas účtovného obdobia záväzok, ktorý má v čase vzniku účtovného prípadu neisté časové vymedzenie alebo je neistá suma, ktorú bude potrebné uhradiť, alebo sú pri vzniku účtovného prípadu neisté obidve skutočnosti; - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Z hľadiska spôsobu účtovania tvorby, použitia a zrušenia rezerv sa rozlišujú dva prístupy: - súvahový, keď pri vzniku účtovného prípadu sa prvotne účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia, napr. účtovanie rezervy súvisiacej s obstaraním materiálu a tovaru, - výsledkový, keď pri vzniku účtovného prípadu sa prvotne účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia, napr. rezerva na nevyfakturované dodávky služieb, rezerva na mzdy za nevyčerpané dovolenky.

Rezervy sa vytvárajú na budúce záväzky súvisiace s obstaraním majetku a očakávané náklady. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený nákladový účet, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 548; ak sa rezerva vzťahuje na finančné náklady (účet 568).

Na čo všetko účtovná jednotka tvorí rezervy, je uvedené v § 19 ods. 7 postupov účtovania pre podnikateľov. Rezervy musia mať vždy len pasívny zostatok, ktorý sa prevádza do nasledujúceho účtovného obdobia na základe zásady bilančnej kontinuity.

Ak sa rezervy týkajú záväzkov ocenených v cudzej mene, musí sa v príslušnej cudzej mene oceniť aj rezerva. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa konečný zostatok rezervy ocenenej v cudzej mene prepočíta kurzom ECB alebo NBS k tomuto dňu a vyčíslený rozdiel sa zaúčtuje podľa charakteru ako kurzový zisk (účet 663) alebo ako kurzová strata (účet 563<

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie