Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

321 - Dodávatelia

Kategória: Účtová skupina 32 - Záväzky

Na účte 321 sa účtujú krátkodobé a dlhodobé záväzky voči dodávateľom pri ich vzniku (okrem zmenkových záväzkov), a to na základe faktúr alebo dokladu, ktorý nahrádza faktúru (interný účtovný doklad vyplývajúci zo zmluvy). Záväzok voči dodávateľovi vzniká napr. nákupom dlhodobého majetku, materiálu, tovaru, energie, prác alebo služieb iných materiálnych a nemateriálnych dodávok. U platiteľa DPH sa zároveň účtuje daň z pridanej hodnoty na ťarchu účtu 343.

Záväzky v cudzej mene musí účtovná jednotka prepočítať na eurá, a to: - ku dňu vzniku záväzku sa prepočítavajú z cudzej meny na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (t.j. ku dňu splnenia dodávky), - ku dňu úhrady záväzku alebo vyrovnania iným spôsobom sa prepočíta z cudzej meny na eurá referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, pri úhrade záväzku na devízový účet, - ku dňu úhrady záväzku sa použije na prepočet z cudzej meny na eurá kurz príslušnej komerčnej banky platný v deň úhrady záväzku (t.j. v deň uskutočnenia účtovného prípadu), ak účtovná jednotka nemá devízový účet, ale má eurový účet, - ku dňu úhrady záväzku v hotovosti z valutovej pokladnice alebo vyrovnania záväzku iným spôsobom sa prepočíta z cudzej meny na eurá referenčným výmenným kurzom ECB alebo NBS platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Z prepočtu sumy v cudzej mene na menu euro dvoma rôznymi kurzami (napr. v deň zaúčtovania vzniku záväzku a v deň úhrady záväzku) vzniká kurzový rozdiel, ktorý môže mať charakter kurzového zisku alebo kurzovej straty.

Kurzový rozdiel na účte záväzku vzniká: - pri úhrade záväzku - vyplýva z rozdielu prepočtu ocenenia záväzku znejúceho na cudziu menu na eurá pri jeho úhrade a prepočtu ocenenia tohto záväzku v cudzej mene na eurá pri jeho vzniku, - pri prepočte konečného zostatku na účte - vyplýva z rozdielu prepočtu ocenenia záväzku znejúceho na cudziu menu na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a prepočtu tohto záväzku v cudzej mene na eurá pri jeho vzniku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  321   I
I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I Záväzky v mene euro                                    I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Faktúra prijatá od dodávateľa za splnené dodávky I     I      I
I    I    I (dodávateľ nie je platiteľ DPH), napr. za nákup: I     I      I
I    I    I a) DHM, náklady súvisiace s obstaraním predmetu  I     I      I
I    I    I finančného prenájmu                I  042  I  321   I
I    I    I b) DNM                      I  041  I  321   I
I    I    I c) DFM (napr. predmety z drahých kovov)      I  043  I  321   I
I    I    I d) materiálu (spôsob A účtovania zásob)      I  111  I  321   I
I    I    I e) materiálu (spôsob B účtovania zásob)      I  501  I  321   I
I    I    I f) tovaru (spôsob A účtovania zásob)       I  131  I  321   I
I    I    I g) tovaru (spôsob B účtovania zásob)       I  504  I  321   I
I    I    I h) nehnuteľnosti na predaj            I  133  I  321   I
I    I    I i) drobný materiál zaúčtovaný priamo do spotreby I     I      I
I    I    I (na základe rozhodnutia ÚJ)            I  501  I  321   I
I    I    I j) spotrebu e
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie