Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

312 - Zmenky na inkaso

Kategória: Účtová skupina 31 - Pohľadávky

Na účte 312 sa účtuje príjem cudzích zmeniek, cudzích zmeniek na vlastný rad a vlastných zmeniek prijatých od odberateľov a iných dlžníkov. Podľa § 15 postupov účtovania pre podnikateľov sa na tomto účte účtuje o zmenke ako platobnom prostriedku na strane veriteľa (dlžníka). Prijatím zmenky na inkaso sa u dodávateľa mení pohľadávka z obchodného vzťahu zaúčtovaná na účte 311 na zmenkovú pohľadávku (účet 312). Rozdiel medzi sumou pohľadávky z obchodného vzťahu a hodnotou zmenky predstavuje pre zmenkového veriteľa výnosový úrok, účtovaný v časovej a vo vecnej súvislosti s účtovným obdobím. So zmenkami na inkaso môže ich majiteľ (remitent) nakladať rôzne, napr.: - zmenku si ponechá a v lehote splatnosti ju predloží na inkaso zmenkovému dlžníkovi, - zmenku predloží na eskont banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len "banka"), ktorá na prijatú zmenku poskytne eskontný úver. Remitent tak získa pred lehotou splatnosti zmenky peňažné prostriedky. Banka z poskytnutého úveru si uplatní úrok, ktorý sa účtuje v časovej a vo vecnej súvislosti s účtovným obdobím, - zmenku odplatne prevedie na tretiu osobu, čím zmenkový veriteľ získa peňažné prostriedky pred lehotou splatnosti zmenky, - zmenku použije na úhradu svojich záväzkov, t.j. prevedie zmenku rubopisom na ďalšiu tretiu osobu (indosatára).

Zmenka znejúca na cudziu menu sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. Zmenka na inkaso (účet 312), ktorá je platobným prostriedkom v rámci obchodných vzťahov, musí znieť na rovnakú cudziu menu, v akej je vyjadrená prislúchajúca pohľadávka na účte 311, ktorá sa uhrádza zmenkou.

Zmenku na inkaso v cudzej mene musí účtovná jednotka prepočítať na eurá, a to: - ku dňu vzniku zmenkovej pohľadávky sa prepočítavajú z cudzej meny na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, ak pre danú menu ECB neurčuje kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (t.j. ku dňu prijatia zmenky na inkaso), - ku dňu inkasa zmenky sa použije na prepočet z cudzej meny na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, pri inkasovaní na devízový účet, - ku dňu inkasa zmenky sa použije na prepočet z cudzej meny na eurá kurz príslušnej komerčnej banky platný v deň inkasa zmenky, ak účtovná jednotka nemá devízový účet, - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným výmenným kurzom určen

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie