Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

311 - Odberatelia

Kategória: Účtová skupina 31 - Pohľadávky

Na účte 311 sa účtuje pohľadávka voči odberateľom pri splnení dodávky, napr. materiálu, tovaru, výrobkov, za vykonané práce a služby voči odberateľovi, na základe faktúr alebo dokladov ich nahrádzajúcich (napr. interný účtovný doklad vyplývajúci zo zmluvy). Na tomto účte sa účtujú pohľadávky z obchodných vzťahov tak krátkodobé (s lehotou splatnosti najviac jeden rok), ako aj dlhodobé (s lehotou splatnosti viac ako jeden rok). Rozlíšenie na dlhodobé a krátkodobé pohľadávky zabezpečí účtovná jednotka podľa dohodnutej doby splatnosti na analytických účtoch k jednotlivým syntetickým účtom. Ďalej účtovná jednotka vytvára analytické účty aj podľa jednotlivých odberateľov a podľa jednotlivých druhov mien, v ktorých sú pohľadávky vyjadrené. Na účte 311 sa neúčtujú zmenkové pohľadávky.

Pohľadávky v cudzej mene musí účtovná jednotka prepočítať na eurá, a to: - ku dňu vzniku pohľadávky sa prepočítavajú z cudzej meny na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, ak pre danú menu ECB neurčuje kurz, v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (t.j. ku dňu splnenia dodávky), - ku dňu inkasa pohľadávky alebo vyrovnania iným spôsobom sa použije na prepočet z cudzej meny na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, pri inkasovaní pohľadávky na devízový účet, - ku dňu inkasa pohľadávky sa použije na prepočet z cudzej meny na eurá kurz príslušnej komerčnej banky platný v deň inkasa pohľadávky (t.j. v deň uskutočnenia účtovného prípadu), ak účtovná jednotka nemá devízový účet, ale má eurový účet, - ku dňu inkasa pohľadávky v hotovosti do valutovej pokladnice alebo vyrovnania pohľadávky iným spôsobom sa použije na prepočet z cudzej meny na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Z prepočtu sumy v cudzej mene na menu euro dvoma rôznymi kurzami (napr. v deň zaúčtovania vzniku pohľadávky a v deň inkasa pohľadávky) vzniká kurzový rozdiel, ktorý môže mať charakter kurzového zisku alebo kurzovej straty.

Kurzový rozdiel na účte pohľadávok vzniká: - pri inkase pohľadávky - vyplýva z rozdielu prepočtu ocenenia pohľadávky znejúcej na cudziu menu na eurá pri jej inkase a prepočtu ocenenia tejto pohľadávky v cudzej mene na eurá pri jej vzniku, - pri prepočte konečného zostatku na účte - vyplýva z rozdielu prepočtu ocenenia pohľadávky znejúcej na cudziu menu na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a prepočtu tejto pohľadávky v cudzej mene na eurá pri jej vzniku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  311  I  701   I
I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I Pohľadávky v mene euro                                   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I VFA  I Faktúra tuzemskému odberateľovi za splnenie    I     I      I
I    I ZML  I dodávky (dodávateľ nie je platiteľ DPH) za    I     I      I
I    I    I predaj:                      I     I      I
I    I    I a) vlastných výrobkov               I  311  I  601   I
I    I    I b) služieb                    I  311  I  602   I
I    I    I c) tovaru                     I  311  I  604   I
I    I    I d) diela (napr. zákazková výroba)         I  311  I  606   I
I    I    I e) nehnuteľnosti určenej na predaj        I  311  I  607   I
I    I    I f) dlhodobého nehmotného a hmotného majetku    I 311, 315 I  641   I
I    I    I g) materiálu                   I 311, 315 I  642   I
I    I    I Poznámka: Bližšie pozri účet 315 - Ostatné    I     I   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie