Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

112 - Materiál na sklade

Kategória: Účtová skupina 11 - Materiál

Pri spôsobe A účtovania zásob sa na tomto účte účtuje materiál nakúpený a prevzatý na sklad ocenený v obstarávacích cenách, materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch a úbytky materiálu prevažne z titulu jeho spotreby, ale aj z iných dôvodov, ako sú napr. predaj, darovanie či znehodnotenie materiálu. Pri účtovaní zásob spôsobom A bez kalkulačného účtu 111 účtuje účtovná jednotka obstaranie materiálu priamo na tento účet. Pri účtovaní zásob spôsobom B účtuje účtovná jednotka na tomto účte iba na začiatku účtovného obdobia (otvorenie účtu) a na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh, tzn., že v priebehu účtovného obdobia sa na tomto účte neúčtuje.

Ako materiál sa účtujú najmä: - suroviny - hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu, - pomocné látky - hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napr. lak na výrobky, - prevádzkové látky - hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napr. mazadlá, palivo, čistiace prostriedky, - náhradné dielce - predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu, - obaly - predmety slúžiace na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom, - samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmov) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad - Spôsob A             I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  112  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PRÍ  I Príjem materiálu na sklad (v prípade, že ÚJ    I     I      I
I    I    I používa kalkulačný účet)             I  112  I  111   I
I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I Účtovanie obstarania materiálu v prípade, že ÚJ nepoužíva kalkulačný účet 111 - Obstaranie I
I materiálu                                         I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I PFA  I Faktúra za nákup materiálu od dodávateľa, ktorý  I     I      I
I    I    I nie je platiteľom DPH               I  112  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PFA  I Faktúra za nákup materiálu od dodávateľa, ktorý  I     I      I
I    I    I je platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ nie je   I     I      I
I    I    I platiteľom DPH:                  I     I      I
I    I    I a) cena materiálu                 I  112  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  112  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I PFA  I Faktú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie