Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

031 - Pozemky

Kategória: Účtová skupina 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný

Pozemkami sa rozumie presne vymedzená časť územia, zeme, ktorá je určená na poľnohospodársky, resp. stavebný účel. Pozemkom sa rozumie akákoľvek časť zemského povrchu, ktorá môže byť predmetom rôznych vzťahov, či už obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych. Každý pozemok musí byť oddelený od susedných častí, napr. hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce. Pozemkami sa rozumejú napr. orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, poľnohospodárske pozemky alebo lesné pozemky, ku ktorým má účtovná jednotka vlastnícke právo.

Na účte 031 sa účtuje aj obstaranie ložísk nerastných surovín, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky. Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov, je cena vrátane výsadby.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  031  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie pozemkov kúpou (dodávateľsky):     I     I      I
I    I    I a) fakturovaná suma                I  042  I  321   I
I    I    I b) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I  042  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie pozemkov do používania         I  031  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie pozemkov bezodplatne - darovaním:   I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie