Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Kategória: Účtová skupina 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

Na účte 029 sa účtuje hmotný majetok, ktorý sa neúčtoval na iných účtoch v účtovej skupine 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný a ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700 eur s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, že na tomto účte bude účtovať dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok.

Na tomto účte účtuje účtovná jednotka aj o dlhodobom hmotnom majetku, ktorým sú otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk a technická rekultivácia, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny iného dlhodobého hmotného majetku. Podľa postupov účtovania pre podnikateľov technickou rekultiváciou sú len stavby, napr. komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (banský zákon26), zákon o odpadoch27) ).

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  029  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie ostatného DHM dodávateľsky u platiteľa I     I      I
I    I IÚD  I DPH:                       I     I      I
I    I    I a) cena dodávky bez DPH              I  042  I  321   I
I    I    I b) DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet I  343  I  321   I
I    I    I c) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I  042  I  321   I
I    I    I d) DPH k vedľajším nákladom, ak platiteľ má nárok I     I      I
I    I    I na odpočet                    I  343  I  321   I
I    I    I e) dovoz vlastnou dopravou - aktivácia služieb  I  042  I  622   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie ostatného DHM do používania       I  029  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie ostatného DHM bezodplatne - darovaním: I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  042  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  042  I  38428)  I
I    I    I c) zaradenie ostatného DHM do používania     I  029  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Preradenie ostatného DHM do podnikania FO -    I     I      I
I    I    I podnikateľa                    I  029  I  491   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Obstaranie ostatného DHM pri kúpe podniku alebo  I     I      I
I    I    I jeho časti                    I  029  I  372   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I IÚD  I Vklad ostatného DHM pri vzniku ÚJ a pri zvyšovaní I     I      I
I    I    I základného imania ÚJ               I  029  I  353   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 8.  I IÚD  I Vytvorenie ostatného DHM vlastnou činnosťou, ak  I     I      I
I    I
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie