Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

021 - Stavby

Kategória: Účtová skupina 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

Na účte 021 sa účtujú pozemné stavby (bytové a nebytové budovy), inžinierske stavby (napr. diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky, železničné dráhy, lanové dráhy, vzletové dráhy, mosty, nadjazdy, tunely, prístavy, plavebné kanály a komory, diaľkové ropovody a plynovody, rozvody vody a pary, banské stavby, golfové ihriská, zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady), byty (miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú trvalo určené na bývanie) a nebytové priestory (miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie).

Postupy účtovania pre podnikateľov vymedzujú stavby v súčinnosti so stavebným zákonom a opatrením Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia stavieb. Stavby klasifikujú podľa účelu ich hlavného využitia, ktoré sa určuje percentuálnym podielom účelu využitia úžitkovej plochy. Obsahovú náplň účtu 021 treba chápať v nadväznosti na citované opatrenie Štatistického úradu SR. Pre podrobné sledovanie stavieb si účtovná jednotka vytvorí analytické účty.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  021  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie stavieb dodávateľsky u platiteľa DPH: I     I      I
I    I    I a) cena dodávky                  I  042  I  321   I
I    I    I b) DPH k dodávke, ak platiteľ má nárok na     I     I      I
I    I    I odpočítanie dane                 I  343  I  321   I
I    I    I c) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I  042  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Obstaranie stavby bezodplatne - darovaním:    I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  042  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  042  I  38414)  I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Poplatok za rozvoj stanovený zákonom č. 447/2015 I     I      I
I    I    I Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v z. n. p.   I     I      I
I    I    I Poznámka: Poplatok môže ustanoviť obec na svojom I  042  I  325   I
I    I    I území, v jej jednotlivej časti alebo v      I     I      I
I    I    I jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným I     I      I
I    I    I nariadením. Predmetom poplatku za rozvoj je    I     I      I
I    I    I pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané I     I      I
I    I    I právoplatné stavebné povolenie.          I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Zaradenie stavby do používania          I  021  I  042   I
I    I    I Poznámka: Uvedením stavby do používania sa    I     I      I
I    I    I rozumie aj vydanie povolenia na predčasné     I     I      I
I    I    I užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom   I     I      I
I    I    I užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.       I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Preradenie stavby do podnikania FO -podnikateľa  I  021  I  491   I
I-------I--------I-----------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie