Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

015 - Goodwill

Kategória: Účtová skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok

Goodwillom sa rozumie dobré meno obchodnej značky, výrobku alebo účtovnej jednotky. Goodwill predstavuje kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovaného majetku a záväzkov v deň obstarania. V prípade, že je tento rozdiel záporný, ide o záporný goodwill. O goodwille účtuje účtovná jednotka na účte 015 a môže ho obstarať:

 • kúpou, zámenou, resp. vkladom podniku alebo jeho časti (účtovanie u kupujúceho),
 • rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností (účtovanie u právneho nástupcu, ak zanikajúca účtovná jednotka a právny nástupca sú majetkovo prepojení).

Goodwil môže vzniknúť aj pri nepeňažnom vklade, ktorým je podnik alebo časť podniku u prijímateľa tohto nepeňažného vkladu. Goodwill, ktorý si účtovná jednotka vytvorí vlastnou činnosťou, nie je možné aktivovať ako dlhodobý nehmotný majetok.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh -  I  015  I  701   I
I    I    I goodwill                     I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh -  I  701  I  015   I
I    I    I záporný goodwill                 I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Vznik goodwillu pri kúpe alebo vklade podniku,  I     I      I
I    I    I alebo jeho časti (kúpna cena alebo uznaná hodnota I     I      I
I    I    I vkladu a iných príspevkov je vyššia ako RH    I     I      I
I    I    I jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou  I     I      I
I    I    I sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve  I     I      I
I    I    I kupujúceho alebo prijímateľa vkladu):       I    
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie