Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

012 - Aktivované náklady na vývoj

Kategória: Účtová skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok

Aktivovanými nákladmi na vývoj sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom účtovnej jednotky alebo v priebehu jeho vývoja. Pri účtovaní nákladov na vývoj treba rozlišovať dva pojmy, a to výskum a vývoj. Podľa postupov účtovania pre podnikateľov sú výsledky vývoja považované za dlhodobý nehmotný majetok a, naopak, výsledky výskumu nie sú považované za dlhodobý nehmotný majetok a účtovná jednotka účtuje o nich ako o nákladoch bežného účtovného obdobia.

Na tomto účte účtuje účtovná jednotka o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie, alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov, alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a:

  • zhotovenie a testovanie prototypov, modelov,
  • zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,
  • zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,-
  • zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Výsledky vykonaných vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj, ak sú kúpené samostatne, vytvorené vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s nimi alebo vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu výrobkov alebo procesov.

DNM vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účet 012 ku dňu ukončenia vývoja, súvzťažne s účtom 041. Na účet 041 sa aktivujú náklady na vývoj, ak sú splnené podmienky podľa§ 37 ods. 1 až 4 postupov účtovania pre podnikateľov. Vykonávanie vývoja na zákazku sa účtuje ako nedokončená výroba alebo zákazková výroba, ak sú splnené podmienky podľa§ 30 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov.

P. č. Doklad Účtovný prípad Účtovací predpis
MD D
1. IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh 012 701
2. IÚD Zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do majetku spoločnosti 012 041
3. IÚD Obstaranie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení reálnou hodnotou:    
a) od spoločníka spoločnosti, člena družstva, nezvyšujúce základné imanie 041 413
b) od iného subjektu 041
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie