Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

judikáty (100) Kategória: Dane z príjmov


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "daň"), b) spôsob platenia a vyberania dane, c) zrušené od 30.6.2012. ...

zobraziť

§
2

Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom d...

zobraziť

§
3

Predmet dane (1) Predmetom dane sú a) príjmy zo závislej činnosti ( § 5), b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého...

zobraziť

§
4

Základ dane (1) Základ dane sa zistí ako súčet a) čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu da...

zobraziť

§
5

Príjmy zo závislej činnosti (1) Príjmami zo závislej činnosti sú a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckéh...

zobraziť

§
6

Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (1) Príjmami z podnikania sú a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesn...

zobraziť

§
7

Osobitný základ dane z kapitálového majetku (1) Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d), sú a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, b) ú...

zobraziť

§
8

Ostatné príjmy (1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, les...

zobraziť

§
9

Príjmy oslobodené od dane (1) Od dane je oslobodený príjem ...

zobraziť

§
10

Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou (1) Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci...

zobraziť

§
11

Nezdaniteľné časti základu dane ...

zobraziť

§
12

Predmet dane (1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je a) správcovskou spoločnosťou a vytvára podielové fondy, 66) sú len príjmy správcovskej spoločnosti, ...

zobraziť

§
13

Oslobodenie od dane (1) Od dane sú oslobodené príjmy a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou č...

zobraziť

§
14

Základ dane (1) Základ dane sa zistí podľa § 17 až 29. (2) Základom dane daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou alebo na ktorých bol vyhlásený konkurz, alebo ktorí sa zruš...

zobraziť

§
15

Sadzba dane Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a ...

zobraziť

§
15a

Osobitná sadzba dane (1) Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi Slovenskej republiky, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády Slovenskej republiky, pr...

zobraziť

§
16

Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem a) z činností vyko...

zobraziť

§
17

Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane (1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva 1) ale...

zobraziť

§
17a

Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách (1) Daňovník, ktorý predáva podnik alebo jeho časť (ďalej len "daňovník predávajúci podnik") a ktorý zisťuje základ d...

zobraziť

§
17b

Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách (1) Vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. ...

zobraziť

§
17c

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách (1) Základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie sa v zdaňovacom období, ktoré...

zobraziť

§
17d

Nepeňažný vklad v pôvodných cenách (1) Do základu dane vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť, a ktorý zisťuje základ dane...

zobraziť

§
17e

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách (1) Do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré ...

zobraziť

§
18

Úprava základu dane závislých osôb (1) Pri zisťovaní spôsobu určenia cien a podmienok na účely § 17 ods. 5, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v ...

zobraziť

§
18a

(1) Ak správca dane po daňovej kontrole vyrubí daňovníkovi daň alebo rozdiel dane a pri určovaní základu dane správca dane postupoval podľa § 17 ods. 5 a zároveň uplatnil postup podľa § 50a alebo podľ...

zobraziť

§
19

(1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zá...

zobraziť

§
20

Rezervy a opravné položky (1) Rezervami, ktorých tvorba je súčasťou základu dane za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú rezervy v poisťovníctve, rezervy vytvárané zdrav...

zobraziť

§
21

(1) Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, 1) výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie ...

zobraziť

§
21a

Pravidlá nízkej kapitalizácie (1) U daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2), ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. ...

zobraziť

§
22

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových...

zobraziť

§
23

Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania (1) Z odpisovania sú vylúčené a) pozemky, b) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, kt...

zobraziť

§
24

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetk...

zobraziť

§
25

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je a) obstarávacia cena; 118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak ...

zobraziť

§
25a

Vstupnou cenou finančného majetku1) je a) obstarávacia cena,118) ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d), b) cena zistená podľa osobitného predpisu,29) ak bol ...

zobraziť

§
26

Postup pri odpisovaní hmotného majetku (1) V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb 120) do od...

zobraziť

§
27

Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku (1) Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre prís...

zobraziť

§
28

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 a 3 (1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koef...

zobraziť

§
29

Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku (1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na doko...

zobraziť

§
30

Odpočet daňovej straty (1) Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa ...

zobraziť

§
30a

Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci 1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa osobitného predpisu 120a) al...

zobraziť

§
30b

Úľava na dani pre prijímateľa stimulov (1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov podľa osobitného predpisu, 120d) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani p...

zobraziť

§
30c

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového zákl...

zobraziť

§
31

Prepočítací kurz (1) Ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou aleb...

zobraziť

§
32

Daňové priznanie (1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy podľa ...

zobraziť

§
32a

Zamestnanecká prémia (1) Nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi a) vzniká, ak 1. dos...

zobraziť

§
33

Daňový bonus (1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) aleb...

zobraziť

§
34

Platenie preddavkov na daň (1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnos...

zobraziť

§
35

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy s výnimkou uvedenou v odseku 8. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovanýc...

zobraziť

§
36

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu (1) ...

zobraziť

§
37

Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus (1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávate...

zobraziť

§
38

Ročné zúčtovanie (1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uve...

zobraziť

§
39

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v odseku 4 a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za...

zobraziť

§
40

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ktorý zrazil zamestnancovi vyššiu daň, ako bol povinný zraziť podľa tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi preplatok dane, ak neuplynuli tri roky od konc...

zobraziť

§
41

Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie (1) Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49. Daňovník, ktorý nie je za...

zobraziť

§
42

Platenie preddavkov na daň (1) Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 16 600 eur, je povinný platiť, počnúc prvý...

zobraziť

§
43

Daň vyberaná zrážkou (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7% z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 1...

zobraziť

§
43a

(1) Ak má daňovník pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň, môže požiadať o vysvetlenie platiteľa dane v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, keď k zrážke dane alebo predd...

zobraziť

§
44

Zabezpečenie dane (1) Správca dane môže rozhodnutím uložiť fyzickým osobám a právnickým osobám, aby pri peňažnom plnení poskytnutom inému daňovníkovi zrážali na zabezpečenie dane ...

zobraziť

§
45

Zamedzenie dvojitého zdanenia (1) Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská r...

zobraziť

§
46

Nadpis zrušený od 1.1.2014 Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepre...

zobraziť

§
46a

Minimálna výška dane fyzickej osoby Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobi...

zobraziť

§
46b

Daňová licencia právnickej osoby (1) Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v za...

zobraziť

§
47

Zaokrúhľovanie (1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky na daň (§ 34,...

zobraziť

§
48

Zahraničný platiteľ dane (1) Platiteľom dane podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na úz...

zobraziť

§
49

Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia (1) Daňové priznanie ( § 32 a 41), prehľad [ § 39 ods. 9 písm. a)] alebo hlásenie [ § 39 ods. 9 písm. b)] podáva daňovn...

zobraziť

§
49a

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je po...

zobraziť

§
50

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely (1) Daňovník, ktorý je a) fyzickou osobou, je oprávne...

zobraziť

§
50a

(1) Ak daňovník získa podiel na zisku na základe opatrenia alebo viacerých opatrení, ktoré so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti nemožno považovať na účely tohto zákona za skutočné a...

zobraziť

§
51

Postup pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak, a podrobnosti o ustanoveniach tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktor...

zobraziť

§
51a

(1) Daňovník, ktorý zmení spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 6 ods. 10 na uplatňovanie preukázateľných výdavkov podľa § 6 ods. 11 a naopak, upraví základ dane postupom, ktorý určí ministerstvo. ...

zobraziť

§
51b

Zrušený od 30.6.2012...

zobraziť

§
51c

(1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za...

zobraziť

§
51d

Samostatný základ dane (1) Príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia na...

zobraziť

§
51e

Osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového ...

zobraziť

§
52

(1) Na daňové povinnosti za rok 2003 a predchádzajúce roky s výnimkou podľa odseku 14 a na zdanenie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zúčtovaných do 31. decembra 2003 podľa zákona č. 3...

zobraziť

§
52a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2....

zobraziť

§
52b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007 (1) Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. i) sa môže použiť po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roka 20...

zobraziť

§
52c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007 (1) Ustanovenia § 17 ods. 25 a § 20 ods. 20 v znení účinnom od 1. marca 2007 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zd...

zobraziť

§
52d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008 (1) Daňovník, ktorému bolo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia do 31. decembra 2006, použije na určenie zdaňovacieho obdobia...

zobraziť

§
52e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené daňovníkom v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro vrátane výdavkov (nákla...

zobraziť

§
52f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Ustanovenia § 32a, 38 a 43 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roku 2009. (2) Us...

zobraziť

§
52g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009 (1) Na zníženie základu dane o nezdaniteľné časti základu dane sa na zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 nepoužije § 11 ods...

zobraziť

§
52h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije na zamestnaneckú opciu poskytnutú zamestná...

zobraziť

§
52i

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2011 sa použije po prvýkrát pri podávan...

zobraziť

§
52j

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije pri zahraničnej pracovnej ceste, na ktorú bol zam...

zobraziť

§
52k

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011 (1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. augusta 2011 vydané rozhodnuti...

zobraziť

§
52l

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011 Ak daňovník nepoužije kladný výsledok hospodárenia z verejného zdravotného poistenia v súlade s § 13 ods. 2 písm. i) podľa tohto zákon...

zobraziť

§
52m

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla registračná povinnosť alebo oznamovacia povinnosť pred 1. januárom 2012, a táto ...

zobraziť

§
52n

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011 Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. a), ods. 5 a 15 v znení účinnom od 1. decembra 2011 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania ...

zobraziť

§
52o

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zm...

zobraziť

§
52p

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2012 (1) Ustanovenia § 51b v znení účinnom do 29. júna 2012 sa použijú pri podávaní daňového priznania k dani z emisných kvót za posledné zd...

zobraziť

§
52r

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa pri osobe, ktorá zaplatila dobrovoľné príspevky na ...

zobraziť

§
52s

Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót (1) Daňovník, ktorý nepodal daňové priznanie na daň z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zd...

zobraziť

§
52t

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ro...

zobraziť

§
52u

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013 (1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. mája 2013 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. mája 2013 vydané rozhodnutie o schvá...

zobraziť

§
52v

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013 Postup podľa § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 1 písm. h) a ods. 3, § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu, § 43 ods. 3 písm. h), i) a l) a § 43...

zobraziť

§
52z

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Ustanovenia § 11 ods. 10 až 13 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podáva...

zobraziť

§
52za

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri výpočte nepeňažného príjmu zamestn...

zobraziť

§
52zb

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014 Ak Slovenská republika uzatvorí medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúc...

zobraziť

§
52zc

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016 Postup podľa § 39 ods. 7 a ods. 9 písm. b) a § 50 ods. 6 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije po prvýkrát pri poukáz...

zobraziť

§
52zd

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 sa použijú u...

zobraziť

§
52ze

Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2015 Daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 8, je povinný zvýš...

zobraziť

§
52zf

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015 (1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. apríla 2015 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2015 vydané rozh...

zobraziť

§
52zg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d), § 17 ods. 32, § 17a ods.7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a) a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b...

zobraziť

§
52zh

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Ustanovenia § 12 ods. 2, § 17 ods. 3 písm. k) a l) a § 17 ods. 19 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použijú po prvýk...

zobraziť

§
52zi

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017 (1) Ustanovenie § 15 písm. b) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začí...

zobraziť

§
52zj

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Ustanovenia § 17 ods. 39 a § 25 ods. 3 v znení účinnom od 1. februára 2017 sa použijú pri motorovom vozidle evidovanom v evidencii v...

zobraziť

§
52zk

Platí od 1.1.2018...

zobraziť

§
53

Zrušujú sa: 1. zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z.z., zákona č. 385/2000 Z.z., zákona č. 466/2000 Z.z., zákona č. 154/2001 Z.z., zákona č. 381/2...

zobraziť

§
53a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 161/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné z...

zobraziť

§
54

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004. Zákon č. 191/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom 2004. Zákon č. 177/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy ...

zobraziť

Judikáty k zákonu