Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované judikáty (7) Kategória: Dane z príjmov


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje a) daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "daň"), b) spôsob platenia a vyberania dane, c) zrušené od 30.6.2012. ...

zobraziť

§
2

Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom d...

zobraziť

§
3

Predmet dane (1) Predmetom dane sú a) príjmy zo závislej činnosti ( § 5), b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého...

zobraziť

§
4

Základ dane (1) Základ dane sa zistí ako súčet a) čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu da...

zobraziť

§
5

Príjmy zo závislej činnosti (1) Príjmami zo závislej činnosti sú a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého...

zobraziť

§
6

Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (1) Príjmami z podnikania sú a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesn...

zobraziť

§
7

Príjmy z kapitálového majetku (1) Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d), sú a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, b) úroky,...

zobraziť

§
8

Ostatné príjmy (1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, les...

zobraziť

§
9

Príjmy oslobodené od dane (1) Od dane je oslobodený príjem ...

zobraziť

§
10

Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou (1) Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci...

zobraziť

§
11

Nezdaniteľné časti základu dane ...

zobraziť

§
12

Predmet dane (1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je a) správcovskou spoločnosťou a vytvára podielové fondy, 66) sú len príjmy správcovskej spoločnosti, ...

zobraziť

§
13

Oslobodenie od dane (1) Od dane sú oslobodené príjmy a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou či...

zobraziť

§
14

Základ dane (1) Základ dane sa zistí podľa § 17 až 29. (2) Základom dane daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou alebo na ktorých bol vyhlásený konkurz, alebo ktorí sa zruš...

zobraziť

§
15

Sadzba dane Ak tento zákon neustanovuje inak, sadzba dane zo základu dane a) fyzickej osoby zist...

zobraziť

§
15a

Osobitná sadzba dane (1) Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi Slovenskej republiky, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády Slovenskej republiky, pr...

zobraziť

§
16

Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem a) z činností vyko...

zobraziť

§
17

Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane (1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva 1) ale...

zobraziť

§
17a

Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách (1) Daňovník, ktorý predáva podnik alebo jeho časť (ďalej len "daňovník predávajúci podnik") a ktorý zisťuje základ d...

zobraziť

§
17b

Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách (1) Vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. ...

zobraziť

§
17c

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách (1) Základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie sa v zdaňovacom období, ktoré...

zobraziť

§
17d

Nepeňažný vklad v pôvodných cenách (1) Do základu dane vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť, a ktorý zisťuje základ dane...

zobraziť

§
17e

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách (1) Do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré ...

zobraziť

§
18

Úprava základu dane závislých osôb (1) Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 sa použije metóda podľa odseku 2 alebo odseku 3 alebo ich vzájomná kombinácia, alebo in...

zobraziť

§
19

(1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zá...

zobraziť

§
20

Rezervy a opravné položky (1) Rezervami, ktorých tvorba je súčasťou základu dane za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú rezervy v poisťovníctve, rezervy vytvárané zdrav...

zobraziť

§
21

(1) Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, 1) výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie ...

zobraziť

§
21a

Pravidlá nízkej kapitalizácie (1) U daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2), ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. ...

zobraziť

§
22

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových...

zobraziť

§
23

Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania (1) Z odpisovania sú vylúčené a) pozemky, b) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, kt...

zobraziť

§
24

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetk...

zobraziť

§
25

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je a) obstarávacia cena; 118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak ...

zobraziť

§
25a

Platí od 1.1.2016...

zobraziť

§
26

Postup pri odpisovaní hmotného majetku (1) V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb 120) do od...

zobraziť

§
27

Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku (1) Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre prís...

zobraziť

§
28

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 a 3 (1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koef...

zobraziť

§
29

Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku (1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na doko...

zobraziť

§
30

Odpočet daňovej straty (1) Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa ...

zobraziť

§
30a

Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci 1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa osobitného predpisu 120a) al...

zobraziť

§
30b

Úľava na dani pre prijímateľa stimulov (1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov podľa osobitného predpisu, 120d) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani p...

zobraziť

§
30c

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového zákl...

zobraziť

§
31

Prepočítací kurz (1) Ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou aleb...

zobraziť

§
32

Daňové priznanie (1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy podľa ...

zobraziť

§
32a

Zamestnanecká prémia (1) Nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi a) vzniká, ak 1. dos...

zobraziť

§
33

Daňový bonus (1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) aleb...

zobraziť

§
34

Platenie preddavkov na daň (1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnos...

zobraziť

§
35

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy s výnimkou uvedenou v odseku 8. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčto...

zobraziť

§
36

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu (1) Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,...

zobraziť

§
37

Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus (1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľo...

zobraziť

§
38

Ročné zúčtovanie (1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepobe...

zobraziť

§
39

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v odseku 4 a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac ...

zobraziť

§
40

(1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) ktorý zrazil zamestnancovi vyššiu daň, ako bol povinný zraziť podľa tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi preplatok dane, ak neuplynuli tri roky od...

zobraziť

§
41

Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie (1) Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49. Daňovník, ktorý nie je založený aleb...

zobraziť

§
42

Platenie preddavkov na daň (1) Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 16 600 eur, je povinný platiť, počnúc prvý...

zobraziť

§
43

Daň vyberaná zrážkou (1) Z príjmov podľa odsekov 2 a 3 sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane vo výške 19%; ak tieto príjmy sú vyplatené, poukázané alebo ...

zobraziť

§
43a

(1) Ak má daňovník pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň, môže požiadať o vysvetlenie platiteľa dane v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, keď k zrážke dane alebo predd...

zobraziť

§
44

Zabezpečenie dane (1) Správca dane môže rozhodnutím uložiť fyzickým osobám a právnickým osobám, aby pri peňažnom plnení poskytnutom inému daňovníkovi zrážali na zabezpečenie dane ...

zobraziť

§
45

Zamedzenie dvojitého zdanenia (1) Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavret...

zobraziť

§
46

Nadpis zrušený od 1.1.2014 Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eu...

zobraziť

§
46a

Minimálna výška dane fyzickej osoby Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobi...

zobraziť

§
46b

Daňová licencia právnickej osoby (1) Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí pod...

zobraziť

§
47

Zaokrúhľovanie (1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky na daň (§ 34,...

zobraziť

§
48

Zahraničný platiteľ dane (1) Platiteľom dane 122) podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území Sl...

zobraziť

§
49

Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia (1) Daňové priznanie ( § 32 a 41), prehľad [ § 39 ods. 9 písm. a)] alebo hlásenie [ § 39 ods. 9 písm. b)] podáva daňovn...

zobraziť

§
49a

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je po...

zobraziť

§
50

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely (1) Daňovník, ktorý je a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v...

zobraziť

§
50a

Platí od 1.1.2016...

zobraziť

§
51

Postup pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak, a podrobnosti o ustanoveniach tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktor...

zobraziť

§
51a

(1) Daňovník, ktorý zmení spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 6 ods. 10 na uplatňovanie preukázateľných výdavkov podľa § 6 ods. 11 a naopak, upraví základ dane postupom, ktorý určí ministerstvo. ...

zobraziť

§
51b

Zrušený od 30.6.2012...

zobraziť

§
51c

(1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za...

zobraziť

§
51d

Samostatný základ dane (1) Príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia na...

zobraziť

§
52

(1) Na daňové povinnosti za rok 2003 a predchádzajúce roky s výnimkou podľa odseku 14 a na zdanenie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zúčtovaných do 31. decembra 2003 podľa zákona č. 3...

zobraziť

§
52a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2....

zobraziť

§
52b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007 (1) Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. i) sa môže použiť po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roka 20...

zobraziť

§
52c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007 (1) Ustanovenia § 17 ods. 25 a § 20 ods. 20 v znení účinnom od 1. marca 2007 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zd...

zobraziť

§
52d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008 (1) Daňovník, ktorému bolo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia do 31. decembra 2006, použije na určenie zdaňovacieho obdobia...

zobraziť

§
52e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené daňovníkom v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro vrátane výdavkov (nákla...

zobraziť

§
52f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Ustanovenia § 32a, 38 a 43 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roku 2009. (2) Us...

zobraziť

§
52g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009 (1) Na zníženie základu dane o nezdaniteľné časti základu dane sa na zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 nepoužije § 11 ods...

zobraziť

§
52h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije na zamestnaneckú opciu poskytnutú zamestná...

zobraziť

§
52i

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2011 sa použije po prvýkrát pri podávan...

zobraziť

§
52j

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije pri zahraničnej pracovnej ceste, na ktorú bol zam...

zobraziť

§
52k

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011 (1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. augusta 2011 vydané rozhodnuti...

zobraziť

§
52l

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011 Ak daňovník nepoužije kladný výsledok hospodárenia z verejného zdravotného poistenia v súlade s § 13 ods. 2 písm. i) podľa tohto zákon...

zobraziť

§
52m

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla registračná povinnosť alebo oznamovacia povinnosť pred 1. januárom 2012, a táto ...

zobraziť

§
52n

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011 Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. a), ods. 5 a 15 v znení účinnom od 1. decembra 2011 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania ...

zobraziť

§
52o

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zm...

zobraziť

§
52p

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2012 (1) Ustanovenia § 51b v znení účinnom do 29. júna 2012 sa použijú pri podávaní daňového priznania k dani z emisných kvót za posledné zd...

zobraziť

§
52r

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa pri osobe, ktorá zaplatila dobrovoľné príspevky na ...

zobraziť

§
52s

Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót (1) Daňovník, ktorý nepodal daňové priznanie na daň z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zd...

zobraziť

§
52t

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ro...

zobraziť

§
52u

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013 (1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. mája 2013 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. mája 2013 vydané rozhodnutie o schvá...

zobraziť

§
52v

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013 Postup podľa § 6 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 1 písm. h) a ods. 3, § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu, § 43 ods. 3 písm. h), i) a l) a § 43...

zobraziť

§
52z

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Ustanovenia § 11 ods. 10 až 13 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podáva...

zobraziť

§
52za

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri výpočte nepeňažného príjmu zamestn...

zobraziť

§
52zb

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014 Ak Slovenská republika uzatvorí medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúc...

zobraziť

§
52zc

Platí od 1.1.2016...

zobraziť

§
52zd

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015 (1) Pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 sa použijú u...

zobraziť

§
52ze

Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2015 Daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 8, je povinný zvýš...

zobraziť

§
52zf

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015 (1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. apríla 2015 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2015 vydané rozhodnutie o...

zobraziť

§
52zg

Platí od 1.1.2016...

zobraziť

§
53

Zrušujú sa: 1. zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z.z., zákona č. 385/2000 Z.z., zákona č. 466/2000 Z.z., zákona č. 154/2001 Z.z., zákona č. 381/2...

zobraziť

§
53a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 161/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné z...

zobraziť

§
54

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004. Zákon č. 191/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 15. aprílom 2004. Zákon č. 177/2004 Z.z. nadobudol účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy ...

zobraziť

Judikáty k zákonu