Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Kategória: Školstvo


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Tento zákon ustanovuje a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdela...

zobraziť

§
2

Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie a) dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba pred začatí...

zobraziť

§
3

Princípy výchovy a vzdelávania Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch a) bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej ...

zobraziť

§
4

Ciele výchovy a vzdelávania Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi a) získať vzdelanie podľa tohto zákona, b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti kom...

zobraziť

§
5

(1) Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov. (2) Výchovno-vzdelávacie programy podľa odseku 1 sú a) v...

zobraziť

§
6

Štátne vzdelávacie programy (1) Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona na získanie kompetencií. Štátne vzdelávacie programy ...

zobraziť

§
7

Školský vzdelávací program (1) Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona. ...

zobraziť

§
8

Výchovný program (1) Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach uvedených v § 113 a 1...

zobraziť

§
9

Vzdelávacie štandardy, učebné plány, učebné osnovy (1) Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, a...

zobraziť

§
10

Výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy (1) Výchovné štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti získať, aby mohli n...

zobraziť

§
11

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia (1) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a...

zobraziť

§
12

Výchovno-vzdelávací jazyk (1) Výchovno-vzdelávacím jazykom podľa tohto zákona je vyučovací jazyk a výchovný jazyk. (2) Vyučovacím jazykom v školách a výchovným jazykom v školsk...

zobraziť

§
13

Učebnice, učebné texty a pracovné zošity (1) Na vzdelávanie v školách podľa tohto zákona sa používajú učebnice schválené ministerstvom školstva; používajú sa aj iné učebné texty a pracovné...

zobraziť

§
14

Experimentálne overovanie (1) Predmetom experimentálneho overovania sú predovšetkým a) ciele, metódy a prostriedky vzdelávania, b) vzdelávacie programy odborov vzdelávania a...

zobraziť

§
15

Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva (1) V školách podľa tohto zákona okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl sa vyučuje náboženská výchova alebo náboženstvo; v materský...

zobraziť

§
16

(1) Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu podľa § 6 a 7 alebo jeho ucelenej časti môže dieťa alebo žiak získať niektorý zo stupňov vzdelania uvedených v odsekoch 2 až 5. ...

zobraziť

§
17

Stupne základného umeleckého vzdelania a stupne jazykového vzdelania (1) Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzd...

zobraziť

§
18

Doklady o získanom vzdelaní (1) Doklady o získanom vzdelaní podľa tohto zákona môžu vydávať školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 2) a ško...

zobraziť

§
19

Povinná školská dochádzka (1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. (2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského rok...

zobraziť

§
20

Plnenie povinnej školskej dochádzky (1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami po...

zobraziť

§
21

Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole (1) Žiak, ktorý bol v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý do strednej školy alebo do školy podľa § 94, pokračuje v pln...

zobraziť

§
22

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky (1) Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v ...

zobraziť

§
23

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej ...

zobraziť

§
24

Individuálne vzdelávanie (1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len "kmeňová škola"), na základe písomnej žiadosti zákonného ...

zobraziť

§
25

(1) O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. ...

zobraziť

§
26

Individuálny učebný plán (1) Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riadit...

zobraziť

§
27

(1) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 2) ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávan...

zobraziť

§
28

(1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelá...

zobraziť

§
29

(1) Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a v...

zobraziť

§
30

(1) Základnú školu len s ročníkmi prvého stupňa zriaďovateľ zriadi, ak je predpoklad, že sa do nej prihlási najmenej 30 detí, ktoré majú plniť povinnú školskú dochádzku v tejto základnej škole. Žiak, ...

zobraziť

§
31

(1) V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozho...

zobraziť

§
32

Stredné školy sú: a) gymnázium, b) stredná odborná škola, c) konzervatórium....

zobraziť

§
33

(1) V strednej škole sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom žiakov najviac 31. (2) Ak sú splnené požiadavky podľa oso...

zobraziť

§
34

Prerušenie štúdia a zmena študijného alebo učebného odboru (1) Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na žiadosť jeho zákon...

zobraziť

§
35

Prestup na inú strednú školu (1) Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa ži...

zobraziť

§
36

Preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy (1) Žiak, ktorý navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole, môže byť preraden...

zobraziť

§
37

Opakovanie ročníka (1) Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo sv...

zobraziť

§
38

Postup do vyššieho ročníka strednej školy (1) Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho programu strednej školy okrem ...

zobraziť

§
39

Zanechanie štúdia (1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý, písomné oznáme...

zobraziť

§
40

Zrušený od 1.1.2013...

zobraziť

§
41

Gymnázium Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje ú...

zobraziť

§
42

Stredná odborná škola (1) Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiako...

zobraziť

§
43

Zrušený od 1.4.2015...

zobraziť

§
44

Konzervatórium (1) Konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborný...

zobraziť

§
45

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú a) nadstavbové štúdium, b) pomaturitné štúdium, c) skrá...

zobraziť

§
46

Nadstavbové štúdium (1) Nadstavbové štúdium sa organizuje v odboroch vzdelávania stredných odborných škôl, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbo...

zobraziť

§
47

Pomaturitné štúdium (1) Pomaturitné štúdium sa organizuje na stredných odborných školách v záujme zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností. ...

zobraziť

§
47a

Skrátené štúdium (1) Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní. ...

zobraziť

§
48

(1) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a...

zobraziť

§
49

(1) Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj ...

zobraziť

§
50

Ukončovanie štúdia v základnej umeleckej škole (1) Základné štúdium a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou. (2) Riaditeľ základnej umeleckej škol...

zobraziť

§
51

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách (1) Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovací...

zobraziť

§
52

Prijímanie žiakov na štúdium v základných umeleckých školách (1) Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbo...

zobraziť

§
53

(1) Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočn...

zobraziť

§
54

Formy organizácie výchovy a vzdelávania (1) Výchova a vzdelávanie sa v školách podľa tohto zákona organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia. (2) Denná forma štúd...

zobraziť

§
55

(1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov a) slovným hodnotením, b) klasifikáciou, c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. ...

zobraziť

§
56

(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spra...

zobraziť

§
57

Komisionálne skúšky v základných a stredných školách (1) Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, b) ak je ...

zobraziť

§
58

Opatrenia vo výchove (1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. (2) Ak sa žiak previní...

zobraziť

§
59

(1) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa p...

zobraziť

§
60

(1) Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonn...

zobraziť

§
61

(1) O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a...

zobraziť

§
62

Predpoklady prijatia na vzdelávanie (1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné ...

zobraziť

§
63

Prihlášky na vzdelávanie (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejne...

zobraziť

§
64

(1) Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, určí ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli ...

zobraziť

§
65

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konan...

zobraziť

§
66

Prijímacia skúška (1) Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov podľa 64 ods. 1 alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie...

zobraziť

§
67

(1) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne 35) riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a...

zobraziť

§
68

(1) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 5 a 7, pr...

zobraziť

§
69

Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách ...

zobraziť

§
70

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl (1) Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti aleb...

zobraziť

§
71

(1) Riaditeľ základnej školy poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v ich územnej pôsobnosti požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách. ...

zobraziť

§
72

Spôsoby ukončovania Výchova a vzdelávanie v stredných školách môže byť ukončené a) záverečnou skúškou, b) maturitnou skúškou, c) záverečnou pomaturitnou skúškou, d) absolventsko...

zobraziť

§
73

Záverečná skúška (1) Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žia...

zobraziť

§
74

Maturitná skúška (1) Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení použí...

zobraziť

§
75

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku (1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročn...

zobraziť

§
76

Externá a interná časť maturitnej skúšky (1) Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5...

zobraziť

§
77

Termíny konania maturitnej skúšky (1) Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného škols...

zobraziť

§
78

Záverečná pomaturitná skúška (1) Žiak môže konať záverečnú pomaturitnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia. (2) Záverečná pomaturitná skúška je odborná skúška, v ktor...

zobraziť

§
79

Absolventská skúška (1) Žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia. (2) Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, ktorou sa ...

zobraziť

§
80

(1) Organizáciu a priebeh maturitnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky zabezpečujú tieto maturitné komisie: a) ústredná maturitná komisia, b) školská maturitná komisia, c) predmetová maturitná k...

zobraziť

§
81

(1) Predsedom školskej maturitnej komisie a predsedom predmetovej maturitnej komisie, okrem predsedu ústrednej maturitnej komisie, môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpo...

zobraziť

§
82

(1) Predseda školskej maturitnej komisie a) kontroluje pripravenosť a organizáciu maturitnej skúšky, b) kontroluje správnosť protokolu o maturitnej skúške, c) podpisuje vysvedčenie o maturitnej skúške...

zobraziť

§
83

(1) Záverečná skúška a absolventská skúška sa konajú pred skúšobnou komisiou. (2) Skúšobná komisia má stálych členov a ďalších členov. Stálymi členmi sú predseda,...

zobraziť

§
84

(1) Predsedov skúšobných komisií vymenúva príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 15. apríla; do 31. januára pre konzervatóriá. (2) Predsedom skúšobnej komisie môže byť pedag...

zobraziť

§
85

(1) Predseda skúšobnej komisie riadi prácu komisie, kontroluje pripravenosť skúšok a hodnotí úroveň a klasifikáciu skúšok. (2) Ak predseda skúšobnej komisie nemôže z vážnych dôvodov funkci...

zobraziť

§
86

(1) Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške alebo záverečnej pomaturitnej skúške môže byť vyjadrená percentom úspešnosti alebo stupňom prospechu. (2) Výsledky klasifikácie ext...

zobraziť

§
87

(1) Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške je vyjadrená stupňom prospechu. (2) Klasifikáciu žiaka na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške schvaľuje na n...

zobraziť

§
87a

Platí od 1.9.2015...

zobraziť

§
88

Opravná skúška (1) Ak žiak gymnázia na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť kona...

zobraziť

§
89

(1) Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy. ...

zobraziť

§
90

(1) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky; ak je poslednou časťou maturitnej sk...

zobraziť

§
91

(1) Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, prestáva byť žiakom školy. (...

zobraziť

§
92

(1) Žiakom prestáva byť aj žiak, a) ktorý zanechá štúdium, b) ktorému nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, ...

zobraziť

§
93

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, skladbu pre...

zobraziť

§
94

(1) Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje a) v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením; t...

zobraziť

§
95

(1) Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v týchto školách: a) materská škola, b) základná škola, c) stredné školy, d) praktick...

zobraziť

§
96

Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením (1) Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ...

zobraziť

§
97

Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1) V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 95 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzd...

zobraziť

§
98

Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1) V strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených...

zobraziť

§
99

Praktická škola (1) Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím al...

zobraziť

§
100

Odborné učilištia (1) Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s ...

zobraziť

§
101

Prijímanie do odborného učilišťa a do praktickej školy (1) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotn...

zobraziť

§
102

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii, vnútornej diferenciácii a dĺžke výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách, spôsob pri diagnostike a pos...

zobraziť

§
103

Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním sa uskutočňuje v školách podľa tohto zákona so za...

zobraziť

§
104

Školy a triedy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Školou pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním je len škola, ktorá zabezpečuje vzdelávanie týchto detí alebo ž...

zobraziť

§
105

Prijímanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Do škôl alebo tried pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním sa prijímajú deti alebo žiaci, u ktorých bolo na základe pedagogickej dia...

zobraziť

§
106

Organizácia výchovy a vzdelávania detí s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Riaditeľ školy upraví v školskom vzdelávacom programe organizáciu výchovy a vzdelávania tak, aby zohľadňovala po...

zobraziť

§
107

Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (1) Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiako...

zobraziť

§
108

(1) Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávani...

zobraziť

§
109

Školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy sú a) policajné školy, b) školy požiarnej ochrany....

zobraziť

§
110

Policajné školy (1) Policajné školy sú policajné stredné odborné školy. (2) Policajné školy zriaďuje, riadi a zrušuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky...

zobraziť

§
111

Školy požiarnej ochrany (1) Školy požiarnej ochrany sú stredné odborné školy. (2) Školy požiarnej ochrany zriaďuje, riadi a zrušuje ministerstvo vnútra; vo veciach všeobecne vzdelá...

zobraziť

§
112

(1) Sústavu školských zariadení tvoria a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, b) špeciálne výchovné zariadenia, c) školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, d) školské účelové zariad...

zobraziť

§
113

Školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami sú: a) školský klub detí, b) centrum voľného času, c) školský internát, d) zrušené od 1.4.2015, e) zrušené od 1.4.2015....

zobraziť

§
114

Školský klub detí (1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia ...

zobraziť

§
115

Zrušený od 1.1.2013...

zobraziť

§
116

Centrum voľného času (1) Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do ve...

zobraziť

§
117

Školský internát (1) Školský internát zabezpečuje deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. (2) Šk...

zobraziť

§
118

Zrušený od 1.4.2015...

zobraziť

§
119

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, centier voľného času a ich materiálno-technického vybavenia....

zobraziť

§
120

Špeciálnymi výchovnými zariadeniami sú: a) diagnostické centrum, b) reedukačné centrum, c) liečebno-výchovné sanatórium....

zobraziť

§
121

Diagnostické centrum (1) Diagnostické centrum poskytuje diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom na základe a) žiadosti záko...

zobraziť

§
122

Reedukačné centrum (1) Reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu poskytuje deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden ...

zobraziť

§
123

Liečebno-výchovné sanatórium (1) Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou uč...

zobraziť

§
124

Zdravotná starostlivosť v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) Zariadenia uvedené v § 120 môžu okrem poskytovania výchovno-vzdelávacej činnosti a) vytvárať organizačné a ...

zobraziť

§
125

Výchovné opatrenia a ochranné opatrenia v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) V špeciálnych výchovných zariadeniach možno v záujme odstránenia porúch v psychosociálnom v...

zobraziť

§
126

Úhrada nákladov za pobyt v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) Mesačnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení tvorí 30-násobok dennej sadzby za stravovanie d...

zobraziť

§
127

Finančné a hmotné zabezpečenie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) V špeciálnych výchovných zariadeniach sa poskytuje mesačné vreckové a vecné dary podľa tohto zákona; deťom s n...

zobraziť

§
128

(1) Vzdelávanie detí umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach sa uskutočňuje v školách zriadených pre tieto deti s výchovno-vzdelávacím programom pre deti s poruchami správania alebo v iných...

zobraziť

§
129

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych výchovných zariadeniach, o individuálnych reedukačných progra...

zobraziť

§
130

(1) V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa vykonáva najmä psychologická, 79) pedagogická, špeciálno-pedagogická vrátane logopedickej a liečebno-pedagogickej činnosti a sociálna...

zobraziť

§
131

Činnosti výchovného a psychologického poradenstva (1) Psychologická činnosť je zameraná najmä na a) skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí ...

zobraziť

§
132

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagno...

zobraziť

§
133

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (1) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, reha...

zobraziť

§
134

Výchovné poradenstvo (1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v školských zariadeniach ...

zobraziť

§
135

Psychologické poradenstvo (1) Psychologické poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v školských zar...

zobraziť

§
136

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie poradenských zariadení, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia a vytvárania ďalších pracovísk....

zobraziť

§
137

Školské účelové zariadenia sú: a) škola v prírode, b) zariadenia školského stravovania, c) stredisko služieb škole....

zobraziť

§
138

Škola v prírode (1) Škola v prírode je účelové zariadenie, ktorého poslaním je umožniť deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne...

zobraziť

§
139

(1) Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. (2) Zar...

zobraziť

§
140

Školská jedáleň (1) Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. (2) Škol...

zobraziť

§
141

Výdajná školská jedáleň (1) Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Výdajná školská ...

zobraziť

§
142

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, kontroly kvality podávaných jedál, m...

zobraziť

§
143

Stredisko služieb škole (1) Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky. ...

zobraziť

§
144

Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (1) Dieťa alebo žiak má právo na a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, b) bezplatné vzdela...

zobraziť

§
145

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom. 48)...

zobraziť

§
146

Vzdelávanie cudzincov (1) Cudzinci sú na účely tohto zákona deti a) osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovensk...

zobraziť

§
147

(1) Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej...

zobraziť

§
148

(1) Výmenný program podľa § 147 ods. 1 sa uskutočňuje na základe dohody zúčastnených stredných škôl. (2) Dohoda o výmennom programe obsahuje najmä a) názvy a adresy sídiel š...

zobraziť

§
149

Štipendium (1) Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami, ...

zobraziť

§
150

Organizácia školského roka (1) Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. (2) Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, ...

zobraziť

§
151

Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania (1) Školy a školské zariadenia podľa tohto zákona môžu vykonávať podnikateľskú činnosť. 91) Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania. ...

zobraziť

§
152

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri po...

zobraziť

§
153

Školský poriadok (1) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Školský poriadok upravuj...

zobraziť

§
154

Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania (1) Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania plní úlohy v oblasti sledovania najmä a) kontinuálnych proc...

zobraziť

§
155

Externé testovanie žiakov základnej školy (1) Externé testovanie žiakov základnej školy sa uskutočňuje za účelom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov zákl...

zobraziť

§
156

(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh ext...

zobraziť

§
157

Centrálny register (1) Centrálny register je zoznam osobných údajov o deťoch, žiakoc...

zobraziť

§
158

(1) Školy a školské zariadenia poskytujú do centrálneho registra osobné údaje v rozsahu podľa § 157 ods. 3, a to do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej udalosti alebo v ...

zobraziť

§
159

Kurikulárna rada Kurikulárna rada je odborným, iniciačným a poradným orgánom ministra školstva v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania, najmä v oblasti inovácie obsahu výchovy a vzdel...

zobraziť

§
160

Rozsah pôsobnosti (1) Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení § 29 ods. 8, § 53 ods. 9; ustanovenia § 130 až 137 sa vzťahujú p...

zobraziť

§
161

Prechodné ustanovenia (1) Štátna školská inšpekcia môže na žiadosť zriaďovateľa povoliť vyšší počet detí a žiakov v triedach, ako je uvedený v § 28 ods. 10, § 29 ods. 5 a § 33 ods. 1, do ško...

zobraziť

§
161a

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2011/20...

zobraziť

§
161b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto...

zobraziť

§
161c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov...

zobraziť

§
161d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2014 O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára...

zobraziť

§
161da

Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 zostáva zachované a vykonáva svoju činnosť za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. marca...

zobraziť

§
161db

Absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS" alebo titul "diplomovaný umelec" so skratkou ...

zobraziť

§
161e

Platí od 1.9.2015 (4) Právo používať titul "diplomovaný umelec" priznané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostáva zachované....

zobraziť

§
162

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe....

zobraziť

§
163

Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa: 1. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona ...

zobraziť

Judikáty k zákonu

Žiadne judikáty