Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

judikáty (4) Kategória: Školstvo


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Tento zákon ustanovuje a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdela...

zobraziť

§
2

Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie a) dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba pred začatí...

zobraziť

§
3

Princípy výchovy a vzdelávania Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch a) bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej ...

zobraziť

§
4

Ciele výchovy a vzdelávania Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi a) získať vzdelanie podľa tohto zákona, b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti kom...

zobraziť

§
5

(1) Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov. (2) Výchovno-vzdelávacie programy podľa odseku 1 sú a) v...

zobraziť

§
6

Štátne vzdelávacie programy (1) Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona na získanie kompetencií. Štátne vzdelávacie programy ...

zobraziť

§
7

Školský vzdelávací program (1) Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona. ...

zobraziť

§
8

Výchovný program (1) Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach uvedených v § 113 a 1...

zobraziť

§
9

Vzdelávacie štandardy, učebné plány, učebné osnovy (1) Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, a...

zobraziť

§
10

Výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy (1) Výchovné štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti získať, aby mohli n...

zobraziť

§
11

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia (1) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a...

zobraziť

§
12

Výchovno-vzdelávací jazyk (1) Výchovno-vzdelávacím jazykom podľa tohto zákona je vyučovací jazyk a výchovný jazyk. (2) Vyučovacím jazykom v školách a výchovným jazykom v školsk...

zobraziť

§
13

Učebnice, učebné texty a pracovné zošity (1) Na vzdelávanie v školách podľa tohto zákona sa používajú učebnice schválené ministerstvom školstva; používajú sa aj iné učebné texty a pracovné...

zobraziť

§
13a

Platí od 1.9.2017...

zobraziť

§
14

Experimentálne overovanie (1) Predmetom experimentálneho overovania sú predovšetkým a) ciele, metódy a prostriedky vzdelávania, b) vzdelávacie programy odborov vzdelávania a...

zobraziť

§
15

Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva (1) V školách podľa tohto zákona okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl sa vyučuje náboženská výchova alebo náboženstvo; v materský...

zobraziť

§
16

(1) Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu podľa § 6 a 7 alebo jeho ucelenej časti môže dieťa alebo žiak získať niektorý zo stupňov vzdelania uvedených v odsekoch 2 až 5. ...

zobraziť

§
17

Stupne základného umeleckého vzdelania a stupne jazykového vzdelania (1) Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzd...

zobraziť

§
18

Doklady o získanom vzdelaní (1) Doklady o získanom vzdelaní podľa tohto zákona môžu vydávať školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 2) a ško...

zobraziť

§
19

Povinná školská dochádzka (1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. (2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského rok...

zobraziť

§
20

Plnenie povinnej školskej dochádzky (1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami po...

zobraziť

§
21

Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole (1) Žiak, ktorý bol v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý do strednej školy alebo do školy podľa § 94, pokračuje v pln...

zobraziť

§
22

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky (1) Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v ...

zobraziť

§
23

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej ...

zobraziť

§
24

Individuálne vzdelávanie (1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len "kmeňová škola"), na základe písomnej žiadosti zákonného ...

zobraziť

§
25

(1) O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. (2) V ž...

zobraziť

§
26

Individuálny učebný plán (1) Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riadit...

zobraziť

§
27

(1) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 2) ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávan...

zobraziť

§
28

(1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelá...

zobraziť

§
29

(1) Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a v...

zobraziť

§
30

(1) Základnú školu len s ročníkmi prvého stupňa zriaďovateľ zriadi, ak je predpoklad, že sa do nej prihlási najmenej 30 detí, ktoré majú plniť povinnú školskú dochádzku v tejto základnej škole. Žiak, ...

zobraziť

§
31

(1) V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozho...

zobraziť

§
32

Stredné školy sú: a) gymnázium, b) stredná odborná škola, c) konzervatórium....

zobraziť

§
33

(1) V strednej škole sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom žiakov najviac 31. (2) Ak sú splnené požiadavky podľa oso...

zobraziť

§
34

Prerušenie štúdia a zmena študijného alebo učebného odboru (1) Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na žiadosť jeho zákon...

zobraziť

§
35

Prestup na inú strednú školu (1) Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do...

zobraziť

§
36

Preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy (1) Žiak, ktorý navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole, môže byť preraden...

zobraziť

§
37

Opakovanie ročníka (1) Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo sv...

zobraziť

§
38

Postup do vyššieho ročníka strednej školy (1) Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho programu strednej školy okrem ...

zobraziť

§
39

Zanechanie štúdia (1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý, písomné oznáme...

zobraziť

§
40

Zrušený od 1.1.2013...

zobraziť

§
41

Gymnázium Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje ú...

zobraziť

§
42

Stredná odborná škola (1) Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiako...

zobraziť

§
42a

Platí od 1.1.2019...

zobraziť

§
43

Zrušený od 1.4.2015...

zobraziť

§
44

Konzervatórium (1) Konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborný...

zobraziť

§
45

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú a) nadstavbové štúdium, b) pomaturitné štúdium, c) skrá...

zobraziť

§
46

Nadstavbové štúdium (1) Nadstavbové štúdium sa organizuje v odboroch vzdelávania stredných odborných škôl, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbo...

zobraziť

§
47

Pomaturitné štúdium (1) Pomaturitné štúdium sa organizuje na stredných odborných školách v záujme zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností. ...

zobraziť

§
47a

Skrátené štúdium (1) Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní. ...

zobraziť

§
48

(1) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a...

zobraziť

§
49

(1) Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj ...

zobraziť

§
50

Ukončovanie štúdia v základnej umeleckej škole (1) Základné štúdium a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou. (2) Riaditeľ základnej umeleckej škol...

zobraziť

§
51

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách (1) Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovací...

zobraziť

§
52

Prijímanie žiakov na štúdium v základných umeleckých školách (1) Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbo...

zobraziť

§
53

(1) Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočn...

zobraziť

§
54

Formy organizácie výchovy a vzdelávania (1) Výchova a vzdelávanie sa v školách podľa tohto zákona organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia. (2) Denná forma štúd...

zobraziť

§
55

(1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov a) slovným hodnotením, b) klasifikáciou, c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. ...

zobraziť

§
56

(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spra...

zobraziť

§
57

Komisionálne skúšky v základných a stredných školách (1) Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách, b) ak je ...

zobraziť

§
58

Opatrenia vo výchove (1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. (2) Ak sa žiak previní...

zobraziť

§
59

(1) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa p...

zobraziť

§
60

(1) Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonn...

zobraziť

§
61

(1) O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a...

zobraziť

§
62

Predpoklady prijatia na vzdelávanie (1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné ...

zobraziť

§
63

Prihlášky na vzdelávanie (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejne...

zobraziť

§
64

(1) Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, určí ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli ...

zobraziť

§
65

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konan...

zobraziť

§
66

Prijímacia skúška (1) Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov podľa 64 ods. 1 alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie...

zobraziť

§
67

(1) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne 35) riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a...

zobraziť

§
68

(1) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 5 a 7, pr...

zobraziť

§
69

Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách ...

zobraziť

§
70

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl (1) Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti aleb...

zobraziť

§
71

(1) Riaditeľ základnej školy poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v ich územnej pôsobnosti požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách. ...

zobraziť

§
72

Spôsoby ukončovania Výchova a vzdelávanie v stredných školách môže byť ukončené a) záverečnou skúškou, b) maturitnou skúškou, c) záverečnou pomaturitnou skúškou, d) absolventsko...

zobraziť

§
73

Záverečná skúška (1) Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi...

zobraziť

§
74

Maturitná skúška (1) Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení použí...

zobraziť

§
75

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku (1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročn...

zobraziť

§
76

Externá a interná časť maturitnej skúšky (1) Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5...

zobraziť

§
77

Termíny konania maturitnej skúšky (1) Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného škols...

zobraziť

§
78

Záverečná pomaturitná skúška (1) Žiak môže konať záverečnú pomaturitnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia. (2) Záverečná pomaturitná skúška je odborná skúška, v ktor...

zobraziť

§
79

Absolventská skúška (1) Žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia. (2) Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, ktorou sa ...

zobraziť

§
80

(1) Organizáciu a priebeh maturitnej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky zabezpečujú tieto maturitné komisie: a) ústredná maturitná komisia, b) školská maturitná komisia, c) predmetová maturitná k...

zobraziť

§
81

(1) Predsedom školskej maturitnej komisie a predsedom predmetovej maturitnej komisie, okrem predsedu ústrednej maturitnej komisie, môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpo...

zobraziť

§
82

(1) Predseda školskej maturitnej komisie a) kontroluje pripravenosť a organizáciu maturitnej skúšky, b) kontroluje správnosť protokolu o maturitnej skúške, c) podpisuje vysvedčenie o maturitnej skúške...

zobraziť

§
83

(1) Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku. (2) Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov. ...

zobraziť

§
84

(1) Organizáciu a priebeh absolventskej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre absolventskú skúšku. (2) Skúšobná komisia pre absolventskú skúšku má stálych členov a ďalších členov. ...

zobraziť

§
85

(1) Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. (2) Predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku v stre...

zobraziť

§
86

(1) Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške alebo na záverečnej pomaturitnej skúške sa vyjadruje percentom úspešnosti, stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti s príslušným percentilom. ...

zobraziť

§
87

(1) Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu. (2) Klasifikáciu žiaka z písomnej časti záverečnej skúšky, praktickej časti záverečnej skúšky alebo ústnej časti...

zobraziť

§
87a

(1) Klasifikácia žiaka na absolventskej skúške je vyjadrená stupňom prospechu. (2) Klasifikáciu žiaka z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 schvaľuje skúšobná komisia...

zobraziť

§
88

Opravná skúška (1) Ak žiak gymnázia na maturitnej skúške z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi p...

zobraziť

§
89

(1) Záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy. ...

zobraziť

§
90

(1) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky; ak je poslednou časťou maturitnej sk...

zobraziť

§
91

(1) Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, prestáva byť žiakom školy; to neplatí, ak ide o žiaka...

zobraziť

§
92

(1) Žiakom prestáva byť aj žiak, a) ktorý zanechá štúdium, b) ktorému nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, ...

zobraziť

§
93

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, skladbu pre...

zobraziť

§
94

(1) Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje a) v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením; t...

zobraziť

§
95

(1) Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v týchto školách: a) materská škola, b) základná škola, c) stredné školy, d) praktick...

zobraziť

§
96

Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením (1) Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ...

zobraziť

§
97

Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1) V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 95 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzd...

zobraziť

§
98

Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1) V strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených...

zobraziť

§
99

Praktická škola (1) Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím al...

zobraziť

§
100

Odborné učilištia (1) Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s ...

zobraziť

§
101

Prijímanie do odborného učilišťa a do praktickej školy (1) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotn...

zobraziť

§
102

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii, vnútornej diferenciácii a dĺžke výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách, spôsob pri diagnostike a pos...

zobraziť

§
103

Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním sa uskutočňuje v školách podľa tohto zákona so za...

zobraziť

§
104

Školy a triedy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Školou pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním je len škola, ktorá zabezpečuje vzdelávanie týchto detí alebo ž...

zobraziť

§
105

Prijímanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Do škôl alebo tried pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním sa prijímajú deti alebo žiaci, u ktorých bolo na základe pedagogickej dia...

zobraziť

§
106

Organizácia výchovy a vzdelávania detí s nadaním alebo žiakov s nadaním (1) Riaditeľ školy upraví v školskom vzdelávacom programe organizáciu výchovy a vzdelávania tak, aby zohľadňovala po...

zobraziť

§
107

Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ...

zobraziť

§
108

(1) Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávani...

zobraziť

§
109

Školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy sú a) policajné školy, b) školy požiarnej ochrany....

zobraziť

§
110

Policajné školy (1) Policajné školy sú policajné stredné odborné školy. (2) Policajné školy zriaďuje, riadi a zrušuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky...

zobraziť

§
111

Školy požiarnej ochrany (1) Školy požiarnej ochrany sú stredné odborné školy. (2) Školy požiarnej ochrany zriaďuje, riadi a zrušuje ministerstvo vnútra; vo veciach všeobecne vzdelá...

zobraziť

§
112

(1) Sústavu školských zariadení tvoria a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, b) špeciálne výchovné zariadenia, c) školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, d) školské účelové zariad...

zobraziť

§
113

Školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami sú: a) školský klub detí, b) centrum voľného času, c) školský internát, d) zrušené od 1.4.2015, e) zrušené od 1.4.2015....

zobraziť

§
114

Školský klub detí (1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia ...

zobraziť

§
115

Zrušený od 1.1.2013...

zobraziť

§
116

Centrum voľného času (1) Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do ve...

zobraziť

§
117

Školský internát (1) Školský internát zabezpečuje deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. (2) Šk...

zobraziť

§
118

Zrušený od 1.4.2015...

zobraziť

§
119

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, centier voľného času a ich materiálno-technického vybavenia....

zobraziť

§
120

Špeciálnymi výchovnými zariadeniami sú: a) diagnostické centrum, b) reedukačné centrum, c) liečebno-výchovné sanatórium....

zobraziť

§
121

Diagnostické centrum (1) Diagnostické centrum poskytuje diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom na základe a) žiadosti záko...

zobraziť

§
122

Reedukačné centrum (1) Reedukačné centrum na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu poskytuje deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden ...

zobraziť

§
123

Liečebno-výchovné sanatórium (1) Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou uč...

zobraziť

§
124

Zdravotná starostlivosť v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) Zariadenia uvedené v § 120 môžu okrem poskytovania výchovno-vzdelávacej činnosti a) vytvárať organizačné a ...

zobraziť

§
125

Výchovné opatrenia a ochranné opatrenia v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) V špeciálnych výchovných zariadeniach možno v záujme odstránenia porúch v psychosociálnom v...

zobraziť

§
126

Úhrada nákladov za pobyt v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) Mesačnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení tvorí 30-násobok dennej sadzby za stravovanie d...

zobraziť

§
127

Finančné a hmotné zabezpečenie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach (1) V špeciálnych výchovných zariadeniach sa poskytuje mesačné vreckové a vecné dary podľa tohto zákona; deťom s n...

zobraziť

§
128

(1) Vzdelávanie detí umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach sa uskutočňuje v školách zriadených pre tieto deti s výchovno-vzdelávacím programom pre deti s poruchami správania alebo v iných...

zobraziť

§
129

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych výchovných zariadeniach, o individuálnych reedukačných progra...

zobraziť

§
130

(1) V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa vykonáva najmä psychologická, 79) pedagogická, špeciálno-pedagogická vrátane logopedickej a liečebno-pedagogickej činnosti a sociálna...

zobraziť

§
131

Činnosti výchovného a psychologického poradenstva (1) Psychologická činnosť je zameraná najmä na a) skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí ...

zobraziť

§
132

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagno...

zobraziť

§
133

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (1) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, reha...

zobraziť

§
134

Výchovné poradenstvo (1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v školských zariadeniach ...

zobraziť

§
135

Psychologické poradenstvo (1) Psychologické poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v školských zar...

zobraziť

§
136

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie poradenských zariadení, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia a vytvárania ďalších pracovísk....

zobraziť

§
137

Školské účelové zariadenia sú: a) škola v prírode, b) zariadenia školského stravovania, c) stredisko služieb škole....

zobraziť

§
138

Škola v prírode (1) Škola v prírode je účelové zariadenie, ktorého poslaním je umožniť deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne...

zobraziť

§
139

(1) Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. (2) Zar...

zobraziť

§
140

Školská jedáleň (1) Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. (2) Škol...

zobraziť

§
141

Výdajná školská jedáleň (1) Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Výdajná školská ...

zobraziť

§
142

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, kontroly kvality podávaných jedál, m...

zobraziť

§
143

Stredisko služieb škole (1) Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky. ...

zobraziť

§
144

Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (1) Dieťa alebo žiak má právo na a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, b) bezplatné vzdela...

zobraziť

§
145

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom. 48)...

zobraziť

§
146

Vzdelávanie cudzincov (1) Cudzinci sú na účely tohto zákona deti a) osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovensk...

zobraziť

§
147

(1) Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej...

zobraziť

§
148

(1) Výmenný program podľa § 147 ods. 1 sa uskutočňuje na základe dohody zúčastnených stredných škôl. (2) Dohoda o výmennom programe obsahuje najmä a) názvy a adresy sídiel š...

zobraziť

§
149

Štipendium (1) Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami, ...

zobraziť

§
150

Organizácia školského roka (1) Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. (2) Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, ...

zobraziť

§
151

Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania (1) Školy a školské zariadenia podľa tohto zákona môžu vykonávať podnikateľskú činnosť. 91) Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania. ...

zobraziť

§
152

Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri po...

zobraziť

§
153

Školský poriadok (1) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Školský poriadok upravuj...

zobraziť

§
154

Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania (1) Monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania plní úlohy v oblasti sledovania najmä a) kontinuálnych proc...

zobraziť

§
155

Externé testovanie žiakov základnej školy (1) Externé testovanie žiakov základnej školy sa uskutočňuje za účelom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov zákl...

zobraziť

§
156

(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh ext...

zobraziť

§
157

Centrálny register (1) Centrálny register je zoznam osobných údajov o deťoch, žiakoc...

zobraziť

§
158

(1) Školy a školské zariadenia poskytujú do centrálneho registra osobné údaje v rozsahu podľa § 157 ods. 3, a to do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej udalosti alebo v ...

zobraziť

§
159

Kurikulárna rada Kurikulárna rada je odborným, iniciačným a poradným orgánom ministra školstva v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania, najmä v oblasti inovácie obsahu výchovy a vzdel...

zobraziť

§
160

Rozsah pôsobnosti (1) Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení § 29 ods. 8, § 53 ods. 9; ustanovenia § 130 až 137 sa vzťahujú p...

zobraziť

§
161

Prechodné ustanovenia (1) Štátna školská inšpekcia môže na žiadosť zriaďovateľa povoliť vyšší počet detí a žiakov v triedach, ako je uvedený v § 28 ods. 10, § 29 ods. 5 a § 33 ods. 1, do ško...

zobraziť

§
161a

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2011/20...

zobraziť

§
161b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 je centrum voľného času podľa tohto...

zobraziť

§
161c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014 Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov...

zobraziť

§
161d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2014 O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára...

zobraziť

§
161da

Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 zostáva zachované a vykonáva svoju činnosť za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. marca...

zobraziť

§
161db

Absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS" alebo titul "diplomovaný umelec" so skratkou ...

zobraziť

§
161e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015 (1) Na počty žiakov v triede šiesteho až deviateho ročníka základnej školy zriadené do 31. augusta 2015 a ich nasledujúce ročníky...

zobraziť

§
161f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 V školskom roku 2015/2016 sa príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje podľa podmienok ustanovených právn...

zobraziť

§
161g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2016 Na najnižšie počty žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka základnej školy zriadené do 31. augusta 2016 a ich nasledujúce roč...

zobraziť

§
161h

Platí od 1.1.2019...

zobraziť

§
162

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe....

zobraziť

§
163

Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa: 1. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona ...

zobraziť

Judikáty k zákonu