Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

judikáty (3) Kategória: Školstvo


...

zobraziť

§
1

Predmet úpravy Tento zákon ustanovuje a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdela...

zobraziť

§
2

Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie a) dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba pred začatí...

zobraziť

§
3

Princípy výchovy a vzdelávania Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch a) bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej ...

zobraziť

§
4

Ciele výchovy a vzdelávania Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi a) získať vzdelanie podľa tohto zákona, b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti kom...

zobraziť

§
5

(1) Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov. (2) Výchovno-vzdelávacie programy podľa odseku 1 sú a) v...

zobraziť

§
6

Štátne vzdelávacie programy (1) Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona na získanie kompetencií. Štátne vzdelávacie programy ...

zobraziť

§
7

Školský vzdelávací program (1) Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona. ...

zobraziť

§
8

Výchovný program (1) Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach uvedených v § 113 a 1...

zobraziť

§
9

Vzdelávacie štandardy, učebné plány, učebné osnovy (1) Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, a...

zobraziť

§
10

Výchovné štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy (1) Výchovné štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti získať, aby mohli n...

zobraziť

§
11

Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia (1) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a...

zobraziť

§
12

Výchovno-vzdelávací jazyk (1) Výchovno-vzdelávacím jazykom podľa tohto zákona je vyučovací jazyk a výchovný jazyk. (2) Vyučovacím jazykom v školách a výchovným jazykom v školsk...

zobraziť

§
13

Učebnice, učebné texty a pracovné zošity (1) Na vzdelávanie v školách podľa tohto zákona sa používajú učebnice schválené ministerstvom školstva; používajú sa aj iné učebné texty a pracovné...

zobraziť

Judikáty k zákonu