Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zaúčtovanie totálnej škody v jednoduchom účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Na osobnom automobile, ktoré bolo evidované  v majetku firmy bola 8. januára 2020 dopravná nehoda zavinená iným vozidlom. Poisťovňou bola škoda na vozidle vyhodnotená ako totálna škoda. Zostatková cena vozidla bola 3 881 €. Poisťovňa vyplatila pomernú časť 4 382,21 € vrátane dane z pridanej hodnoty. Kúpnou zmluvou bol automobil predaný na súčiastky v hodnote 1 000 € vrátane dane z pridanej hodnoty. Ako má spoločnosť zaúčtovať tento prípad v jednoduchom účtovníctve?

Pre správne účtovanie skutočností vzniknutých pri škode je potrebné vychádzať z § 19 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), ktorý ustanovuje, že daňovým výdavkom je zostatková cena hmotného majetku vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmov z náhrad zahrňovaných do základu dane vrátane prijatých náhrad z predaja vyradeného majetku, s výnimkou škôd nezavinených daňovníkom.

Dlhodobý majetok sa v dôsledku škody vyradí z obchodného majetku vyznačením v príslušnej knihe dlhodobého majetku.

Ak bola v účtovnom období, v ktorom bola škoda spôsobená, akákoľvek náhrada súvisiaca s touto škodou, v peňažnom denníku sa táto náhrada zaúčtuje ako príjem ovplyvňujúci základ dane. V tom istom zdaňovacom období je možné v rámci účtovných  uzávierkových operácii do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane uplatniť daňovú zostatkovú cenu predmetného majetku, maximálne však do výšky prijatej náhrady v súlade s § 21 ods. 2 písm. e) ZDP.

Za predpokladu, že uvedená zostatková cena 3 881 € je daňová zostatková cena určená podľa § 25  ods. 3 ZDP a náhrady v súvislosti so škodou boli prijaté v roku 2020, účtovná jednotka  prijatú náhradu od poisťovne vo výške 4 382,21 € a prijatú náhradu z predaja súčiastok vo výške 833,33 € (bez DPH, ak je platiteľom DPH ) zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Keďže prijaté náhrady v úhrne prevyšujú daňovú zostatkovú cenu, v rámci účtovných uzávierkových operácií účtovať nebude.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).