Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Výber najčastejších otázok a odpovedí

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Pripravili sme pre vás výber najčastejších otázok a vypracovaných odpovedí na ne, ktoré boli uverenené na portáli finančnej správy.

Otázka č. 1

Rezident SR plánuje odísť za prácou do Spojených arabských emirátov (SAE), kde mu bude plynúť príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý je daňovým rezidentom SAE. V ktorej krajine bude zdaňovať tento príjem? Má povinnosť podávať daňové priznanie aj v SR?

Ak daňovník bude vykonávať závislú činnosť na území SAE u zamestnávateľa, ktorý je rezidentom SAE, právo na zdanenie týchto príjmov podľa článku 15 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a SAE, majú len SAE. Ako a či vôbec SAE toto právo (zdaniť predmetný príjem) využijú, závisí od ich vnútroštátnej legislatívy.

Daňovník, ktorý je rezidentom SR, je povinný v daňovom priznaní v SR deklarovať a zdaniť svoje celosvetové príjmy. V prípade zamedzenia dvojitého zdanenia príjmov sa postupuje podľa § 45 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

V zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a SAE je v článku 22 na zamedzenie dvojitého zdanenia stanovená metóda zápočtu dane. Ak daňovník v SAE žiadnu daň z tohto príjmu nezaplatí (ak podľa vnútroštátnej legislatívy SAE takýto príjem vôbec nepodlieha zdaneniu), daňovník nemá o akú daň zaplatenú v SAE znížiť daň vypočítanú z tohto príjmu v „slovenskom“ daňovom priznaní). Predmetný príjem zahrnie do príjmov podľa § 5 ZDP a zdaní v SR sadzbou dane podľa § 15 ZDP.

Daňovník v tomto prípade nezamedzuje dvojitému zdaneniu príjmov zo závislej činnosti, keďže k nemu nedochádza. V uvedenom prípade sa na daňovníka nevzťahuje ani výnimka podľa § 45 ods. 3 písm. c) ZDP, nakoľko daňovník nevie preukázať, že jeho príjem bol v SAE preukázateľne zdanený.

Otázka č. 2

Rezidentovi SR budú plynúť príjmy zo živnosti vykonávanej v Spojených arabských emirátoch (SAE). V ktorej krajine bude zdaňovať tento príjem? Má povinnosť podávať daňové priznanie aj v SR?

Ak rezidentovi SR budú plynúť príjmy zo živnosti vykonávanej v SAE, pričom mu na území SAE vznikne tzv. stála prevádzkareň, ide o príjem zdaniteľný v SAE.

Následne rezident SR zahrnie tieto príjmy do daňového priznania v SR, pričom si k nim uplatní výdavky v zmysle slovenskej daňovej legislatívy a tiež nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Na zamedzenie dvojitého zdanenia je možné v súlade s článkom 22 zmluvy so SAE použiť len metódu zápočtu dane.

V prípade, ak sa príjmy FO v SAE vôbec nezdaňujú, ide o príjem zdaniteľný len v SR v zmysle slovenskej daňovej legislatívy. Daňovník v tomto prípade nezamedzuje dvojitému zdaneniu takýchto príjmov, nakoľko k nemu nedochádza.

Otázka č. 3

Obec prijala príspevok za ubytovanie odídenca z Ukrajiny podľa zákona o azyle vo výške 3 000 €. Je uvedený príjem zdaniteľný?

Nakoľko príjem z prenájmu (príspevku) podľa § 13 ods. 1 písm. e) ZDP je u obce od dane oslobodený, výnos zo zaúčtovaného príspevku nezahrnie do základu dane a výdavky, ktoré možno priamo priradiť k príspevku, napr. výdavky (náklady) na spotrebu energií v poskytnutej nehnuteľnosti alebo nebytovej budove, sa v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. j) ZDP neuplatnia.

Otázka č. 4

Spoločnosť s ručením obmedzeným prijala príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi z Ukrajiny podľa zákona o cestovnom ruchu vo výške 5 000 €. Je uvedený príjem zdaniteľný?

Príspevok za ubytovanie podľa zákona o cestovnom ruchu, ktorý je poskytovaný právnickej osobe poskytujúcej ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., tzn. v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti, resp. činnosti, z ktorej príjmy podliehajú zdaneniu, sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom v tom zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie o nároku na dotáciu. Výdavky oprávnenej právnickej osoby vynaložené v súvislosti s ubytovacím zariadením sú daňovým výdavkom v súlade s § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) ZDP.

Otázka č. 5

Naša spoločnosť bola zaradená medzi nespoľahlivé daňové subjekty, za predchádzajúce obdobie. Aký je interval na vykonanie prepočtu indexu daňovej spoľahlivosti?

Hodnoteným obdobím je kalendárny polrok. Index daňovej spoľahlivosti sa vyhodnocuje na polročnej báze. To znamená, kalendárny polrok je interval na vykonanie prepočtu indexu daňovej spoľahlivosti, keď každý polrok sa prehodnocujú všetky hodnotené daňové subjekty z hľadiska plnenia ich povinností voči finančnej správe.

Otázka č. 6

Nezisková organizácia chce usporiadať podujatie, bude predávať jedlo a nápoje. Má nezisková organizácia povinnosť evidovať príjem z tohto podujatia v pokladnici e-kasa klient?

Vo Vami uvedenom prípade je potrebné skúmať, či organizácia svoju činnosť vykonáva na základe oprávnenia na podnikanie. Ak organizácia nevykonáva činnosť uvedenú vo Vašom podaní na základe oprávnenia na podnikanie, nevzniká povinnosť na tržby prijaté v hotovosti používať pokladnicu e-kasa klient.

Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Uvedené vyplýva z nasledovného:

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. používanie pokladnice sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Otázka č. 7

Sme slovenská firma – platiteľ DPH a chceme predať stroj, ktorý sme mali v obchodnom majetku odberateľovi – zdaniteľnej osobe do Maďarska. Tento odberateľ je identifikovaný pre DPH v Maďarsku. Uvádza sa toto dodanie do súhrnného výkazu?

Ak ako tuzemský platiteľ DPH dodávate tovar osobe identifikovanej pre daň v Maďarsku a tento tovar sa aj fyzicky prepraví do Maďarska, potom vystavíte faktúru s oslobodením od dane v zmysle § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ak sú splnené podmienky uvedené v § 43 ods. 5 zákona o DPH. Toto dodanie tovaru sa uvádza v daňovom priznaní k DPH (riadok 13 a 14) ako aj v súhrnnom výkaze.

Otázka č. 8

Ako platiteľ DPH sme uzatvorili zmluvu o prenájme bytu s iným slovenským platiteľom DPH, ktorý bude tento byt využívať na podnikanie. Môžeme tento prenájom bytu fakturovať s DPH, alebo musíme pri fakturácii uplatniť oslobodenie od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH?

Prenájom bytu je oslobodený od dane podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH, pričom sa nemôžete rozhodnúť uvedený prenájom zdaniť, pretože ustanovenie § 38 ods. 5 zákona o DPH vylučuje prenájom bytu z rozhodnutia platiteľa DPH.

Otázka č. 9

Budem mať nárok na daňový bonus, keď som pracovala od začiatku roka, niekedy som bola so synom na PN a momentálne som na úrade práce?

Ak ste si nárok na daňový bonus neuplatňovali mesačne u bývalého zamestnávateľa, daňový bonus v tomto prípade bude možné uplatniť len zo zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), teda z príjmov od zamestnávateľa, a to, ak sú pre jeho uplatnenie, priznanie a vyplatenie súčasne splnené všetky zákonné podmienky (v § 33 ZDP).

Z novelizácie príslušných ustanovení zákona vyplýva, že od 1. 7. 2022 je možné uplatniť uvedené nároky, ktoré sú pre daňovníka výhodnejšie, a to:

  • podľa dovtedy platného znenia zákona alebo
  • podľa novelizovaného znenia.

Podľa § 52zzn sa daňový bonus počíta z čiastkového základu dane (pri mesačnom výpočte). Čiastkovým základom dane je hrubá mzda – mínus platby na povinné sociálne a zdravotné poistenie zamestnanca.

Poznámka: K uvedenej problematike bola Finančným riaditeľstvom SR Banská Bystrica vydaná Informácia č. 2 19/DZPaU/2022/I – „Informácia k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, zverejnená na portáli Finančnej správy SR www.financnasprava.sk, v časti Odborná verejnosť - Daňoví a colní špecialisti – Dane – Novinky z legislatívy.

Otázka č. 10

Ako to je s daňovým bonusom na deti a s uplatnením nezdaniteľných častí u Ukrajincov? Zamestnávame Ukrajinku, pobyt: dočasné útočisko od 10. 3. 2022, ktorej syn tu študuje na VŠ. Môže si uplatniť na neho daňový bonus priebežne, či v daňovom priznaní a za mesiace apríl - december 2022?

Zahraniční zamestnanci - tzv. „nerezidenti SR“ si môžu u zamestnávateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia uplatniť nárok na 1 / 12 nezdaniteľnej časti na daňovníka mesačne, a to podpisom v tlačive „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a na daňový bonus“.

Nárok na daňový bonus si môžu uplatniť až po skončení zdaňovacieho obdobia, ak je o.i. splnená podmienka - aspoň 90 % príjmov zo zdrojov na území SR tvorí z celkových príjmov tohto daňovníka. Nárok majú za celé zdaňovacie obdobie r. 2022 , ak úhrnná výška ich zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti presiahne sumu 3 876 €. Rovnako môžu využiť „zvýhodnenie“ podľa prechodného ustanovenia novelizovaného znenia v uplatnení spôsobu výpočtu nároku na daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2022, a to podľa toho, čo je výhodnejšie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).