Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Užitočné informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021

Kategória: Z praxe

Daňovým priznaním (ďalej len „DP“) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka (§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z.), pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Za zdaňovacie obdobiekalendárnehoroka 2021 podávajú daňovníci DP na novom tlačive, ktoré je aktualizované v nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Daňové priznanie právnickej osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať každý daňovník tejto dane s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 ZDP), ktorý nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy uvedené v § 41 ods. 1 ZDP. Daňovníkom dane z príjmov je právnická osoba, ktorá má na území SR svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia [§ 2 písm. d) bod 2 ZDP]. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby [§ 2 písm. e) bod 3 ZDP], ak majú príjmy zo zdrojov na území SR (§ 16 ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou.

DP je povinný podať aj ten daňovník, ktorého správca dane vyzve na podanie DP podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.

S daňou z príjmov (výpočet a vyplnenie daňového priznania) súvisia aj preddavky na daň z príjmov. Preddavok na daň z príjmov je definovaný § 2 písm. u) ZDP ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP). Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby je komplexne upravené v ustanovení § 42 ZDP.

Daňové priznanie fyzickej osoby

Podľa § 32 ZDP je daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP.

Pre rok 2021 je príjmová hranica pre povinnosť podania daňového priznania je vo výške 2 255,72 €.

V nadväznosti na toto ustanovenie je upravená aj minimálna výška dane fyzickej osoby, uvedená v § 46a ZDP, podľa ktorej sa daň nevyrubí a neplatí, ak daňovníkove zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. znova pre rok 2021 suma vo výške 2 255,72 €. Rovnako sa daň nevyrubí a neplatí u fyzickej osoby, ak nepresiahne za zdaňovacie obdobie sumu 17 €.

Toto neplatí, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 ZDP, alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44 ZDP. Ďalšie informácie k daňovému bonusu sú uvedené

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

CRIF SK www.crif.sk

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).