Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Usmernenie č. 24/DZPaU/2020/MU k zdaňovacím obdobiam daňovníka pri jeho zrušení a zániku a k súvisiacim úpravám

Kategória: Z praxe Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: Zdroj: FR SR

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri určovaní zdaňovacích období daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami, v nadväznosti na legislatívne úpravy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý s účinnosťou od 01.10.2020 odlišne upravuje podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností.

 

 

 

1. Právny rámec

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 390/2019 Z. z.“), došlo s účinnosťou od 01.10.2020 k legislatívnej úprave podmienok pre zrušenie, neplatnosť a zánik obchodných spoločností. V nadväznosti na zmeny zrealizované v Obchodnom zákonníku sa v článku XIV zákona č. 390/2019 Z. z. menia a dopĺňajú aj súvisiace ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) upravujúce trvanie zdaňovacieho obdobia u daňovníkov pri ich zrušení a zániku. Podľa článku XX zákona č. 390/2019 Z. z. nadobúda článok I tohto zákona týkajúci sa legislatívnych úprav Obchodného zákonníka a článok XIV tohto zákona týkajúci sa legislatívnych úprav zákona o dani z príjmov účinnosť dňa 01.10.2020.

2. Zmeny vybraných ustanovení Obchodného zákonníka

Zákonom č. 390/2019 Z. z. dochádza v Obchodnom zákonníku k odlišnej úprave ustanovení vymedzujúcich zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností. V § 68 Obchodného zákonníka je s účinnosťou od 01.10.2020 osobitne legislatívne upravené tzv. dobrovoľné a nedobrovoľné zrušenie spoločností. Dôvodmi dobrovoľného zrušenia spoločnosti, ktoré sú vymedzené v § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka, je uplynutie času, na ktorý bola spoločnosť založená a vstup spoločnosti do likvidácie. Postup pri vedení likvidácie je uvedený v § 70 a nasl. Obchodného zákonníka. Spoločnosť v súlade s § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Postup po skončení likvidácie a s ním súvisiace povinnosti likvidátora sú uvedené v § 75j Obchodného zákonníka. V prípade, ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu a zistí sa majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a vymenuje likvidátora. Po rozhodnutí súdu o nariadení dodatočnej likvidácie súd zverejní uznesenie o nariadení dodatočnej likvidácie a obnoví zápis v spoločnosti v obchodnom registri. Podľa § 75k Obchodného zákonníka v znení účinnom od 01.10.2020 od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Spôsob a podmienky vedenia dodatočnej likvidácie sú uvedené v § 75k Obchodného zákonníka. Za nedobrovoľné zrušenie spoločnosti vymedzené v § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka je považované zrušenie spoločnosti na základe rozhodnutia súdu, ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz alebo z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon. Vymedzenie dôvodov pre zrušenie spoločnosti na základe rozhodnutia súdu je uvedené v § 68b Obchodného zákonníka. Podmienky a spôsob zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku sú uvedené v § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“).

Konkurzné konanie sa končí uznesením súdu o zrušení konkurzu, pričom uznesenie o zrušení konkurzu a nadobudnutie právoplatnosti tohto uznesenia súd v súlade s § 102 zákona o konkurze uverejňuje v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia o právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu podľa § 102 ods. 5 zákona o konkurze účinky konkurzu zanikajú. Povinnosť súdu vykonať aj bez návrhu výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu, je vymedzená v § 8a ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 01.10.2020 uvedeným v § 768s ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodli

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).