Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Účtovanie tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Monika Adamíková Zdroj: sféra, a. s.

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov (ďalej len „KFP“) je upravené v § 2 ods. 3, § 27a a 27b, § 59 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov („PUP“). Z týchto ustanovení vyplýva, že KFP sa účtuje na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, pričom sa vytvárajú analytické účty k tomuto účtu podľa jednotlivých akcionárov alebo spoločníkov.

Ocenenie príspevku do KFP  je ustanovené v § 27a ods. 2 PUP, a to v nadväznosti na § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, tzn. na ocenenie sa použije znalecký posudok. Ak tvorba KFP je súčasťou vkladu podniku alebo časti podniku, príp. súčasťou vkladu individuálneho majetku,  z hodnoty znaleckého posudku sa určí hodnota uznaná na vklad do základného imania, hodnota uznaná pre prídel do emisného ážia, hodnota uznaná pre prídel do rezervného fondu a hodnota uznaná pre príspevok do KFP.

Deň uskutočnenia účtovného prípadu príspevku do KFP je ustanovený v  § 2 ods. 3 PU ako deň splatenia príspevku; deň splatenia nepeňažného príspevku je deň prevzatia príspevku obchodnou spoločnosťou a u akcionára alebo spoločníka je to deň odovzdania príspevku obchodnej spoločnosti.

Účtovanie KFP upravujú PÚ v závislosti od toho, či KFP bol vytvorený:

  • ako súčasť vkladu podniku alebo ako súčasť nepeňažného vkladu, ktorým nie je podnik (jednotlivý majetok) - § 27a PUP,
  • samostatne - § 27b PUP.

1. Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov - 27a PUP

  • ide o účtovanie vkladu podniku alebo vkladu individuálneho majetku v prípadoch, kedy ich súčasťou sú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu a prídel do emisného ážia.

Účtovníctvo prijímateľa vkladu podniku (§ 27a ods. 1 a 2 PUP):

  • účtujú sa prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty v ocenení reálnou hodnotou;
  • účtuje sa goodwill/záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a uznanou hodnotou vkladu. Uznanou hodnotou vkladu je hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka, pri ktorom postupy účtovania odkazujú na § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka (uvedené v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine). Pri výpočte goodwillu sa k uznanej hodnote vkladu pripočíta hodnota splateného príspevku do KFP, prídel do rezervného fondu alebo emisného ážia (PUP ozna
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).