Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Samostatne zárobkovo činná osoba a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. 

V sociálnom poistení sa za zahraničnú SZČO považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného poistenia SZČO nedosahovala príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa slovenských predpisov (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), ale podľa právnych predpisov krajiny, kde príjmy zdaňovala. Na túto osobu sa v oblasti sociálneho zabezpečenia vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky na základe nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady (č. 883/2004) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

SZČO je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne:

 • prerušenie povinného poistenia z dôvodu:
  • pozastavenia živnosti, pozastavenia výkonu činnosti alebo pozastavenia činnosti (do 30 dní)
  • potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 15. dňa tohto ošetrovania/starostlivosti do skončenia potreby tohto ošetrovania/starostlivosti (do 8 dní)
  • ak PN jej trvá dlhšie, ako 52 týždňov (do 8 dní)
  • nároku na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť SZČO (do 8 dní)
  • trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa svojho vyhlásenia v tomto období nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO (do 8 dní)
  • väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu detencie, a to prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo ústavu na výkon detencie (do 30 dní)
  • osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode od 91. dňa tohto ošetrovania do skončenia tohto ošetrovania (do 8 dní),
  • predĺženia podporného obdobia na čerpanie nemocenského počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia, odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia podľa § 293fec zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 130/2021 Z. z. (do 8 dní).

Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO vznik i zánik poistenia, vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného. Pokiaľ o vzniku alebo zániku povinného poistenia Sociálna poisťovňa neinformovala SZČO, odporúčame, aby ju SZČO kontaktovala a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku alebo zániku poistenia.

SZČO plní povinnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch na tlačive, ktorého obsah určí Sociálna poisťovňa (Registračný list FO). Lehota na ich splnenie platí aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou, odoslalo faxom alebo elektronickou poštou. Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo urobené v súlade s dohodou (podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

Zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, majú povinnosť:

 • oznamovať výšku príjmov a výdavkov SZČO do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
 • oznamovať vznik a zánik oprávnenia na výkon činnosti SZČO do ôsmich dní od vzniku a zániku oprávnenia, resp. čestne vyhlásiť začatie a skončenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorú vykonáva bez oprávnenia
 • zmenu mena, priezviska a bydliska, ak nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.

Platenie poistného a príspevkov

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2021:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na starobné poistenie 12,75 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,25 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia (od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, primerane, t.j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna sadzba poistného na starobné poistenie),
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.  

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Neplatenie poistného a príspevkov v období prerušenia a vylúčenia

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie:

 • v období, v ktorom je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie, v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť (na prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastaveného výkonu činnosti alebo pozastavenej činnosti, je nutné, aby boli u SZČO pozastavené všetky existujúce oprávnenia),
 • od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby (uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistenído skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti,
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,
 • v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,
 • od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, ktorá vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby do skončenia tohto ošetrovania,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia podľa § 293fec zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 130/2021 Z. z. (Sociálna poisťovňa za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok predĺži podporné obdobie na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia). 

Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje rovnako ako zánik týchto poistení. Skončenie prerušenia týchto poistení sa posudzuje rovnako ako ich vznik.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie:

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
 • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti fyzickej osoby (uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) najdlhšie do štrnásteho dňa, ak ošetrovanie/starostlivosť trvá v tomto období,
 • v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú alebo má nariadené karanténne opatrenie,
 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.

Platby poistného

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť.

Splatnosť poistného za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020, júl 2020, december 2020, január 2021, február 2021, marec 2021 a apríl 2021

Povinne poistená SZČO, ktorá Sociálnej poisťovni v uvedených mesiacoch preukázala pokles príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v dôsledku mimoriadnej situácie o 40% a viac má odloženú splatnosť poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021 do 30. júna 2021.

Odpustenie zaplatenia poisteného za mesiac apríl 2020

Povinne poistená SZČO, ktorá Sociálnej poisťovni preukázala čestným vyhlásením, že mala v apríli 2020 uzatvorenú aspoň jednu svoju prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia) najmenej na 15 dní, nie je povinná zaplatiť poistné za apríl 2020.

Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol.

Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za január 2021 je tvare 012021 alebo 202101).

V prípade, ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.

Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Bez uvedenia variabilného a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

Príklad:

SZČO pri úhrade poistného za mesiac jún 2021 uviedla iba svoj VS, ŠS neuviedla vôbec. To znamená, že informačný systém Sociálnej poisťovne podľa správne uvedeného VS identifikuje osobu, ktorá poistné zaplatila a priradí platbu na jej saldokonto (účet). Keďže ale nie je v platbe poistného uvedené obdobie, za ktoré sa poistné uhrádza (ŠS), Sociálna poisťovňa (jej informačný systém) priradí platbu na obdobie, ktoré nie je uhradené v správnej sume (ak takéto obdobie osoba má), t. j. na iné obdobie, než za aké SZČO mala úmysel poistné zaplatiť. V tomto prípade nie na obdobie jún 2021, ale napríklad na obdobie december 2020, pretože za december 2020 SZČO nemá uhradené poistné vôbec.

Poistné sa platí bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa predpíše poistné SZČO, ktorá neodviedla poistné vôbec alebo ho odviedla v nesprávnej sume.

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO zaplatila bez právneho dôvodu (napríklad za február 2021 bola SZČO povinná zaplatiť poistné 180,99eura, v skutočnosti uhradila 190,99 eura, t. j. zaplatila bez právneho dôvodu poistné 10,00 eur), a to do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo doručenia písomnej žiadosti SZČO. Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne. Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa v prípade pohľadávky Sociálnej poisťovne voči SZČO použije na zápočet tejto pohľadávky. To znamená, že ak Sociálna poisťovňa eviduje voči SZČO pohľadávku (dlžné poistné) napríklad za mesiac január 2021 v sume 25,00 eur, uvedený preplatok na poistnom vo výške 10,00 eur Sociálna poisťovňa SZČO nevráti, ale zaúčtuje ho na účet SZČO na obdobie január 2021. Zostatok dlhu za január 2021 je po zápočte pohľadávky vo výške 15,00 eur.

Dodatočné daňové priznanie

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane zmenila výška dosiahnutých príjmov SZČO, táto zmena je rozhodujúca na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia len vtedy, ak má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie.

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane zmení vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po predložení dodatočného daňového priznania správcovi dane alebo po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného platobného výmeru.

SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. júlu 2021

SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021 Sociálna poisťovňa do 21. júla 2021 písomne (v prípade, že SZČO má aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej) informuje o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla 2021. V tomto oznámení nájdu všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl).

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2021 fyzickým osobám (FO), ktoré za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže 6 552,01 eura a viac), za rok 2020 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu 2021 a za rok 2020 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 552 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2021 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 6 552 eur alebo nižší. Ak takáto SZČO mala za rok 2020 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, povinné poistenie jej zaniká až 30. septembra 2021.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá za rok 2020 nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik povinného poistenia alebo pokračovanie povinného poistenia, má od júla 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhrádza prvýkrát so splatnosťou do 9. augusta 2021.

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 644, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 075,34 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2020

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2021 fyzickým osobám (FO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 a v kalendárnom roku 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže 6 552,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. októbru 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Hranicu príjmu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO povinne poistená k 30. septembru 2021 (SZČO, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020) a za rok 2020 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 552 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. septembra 2021 tým FO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 a ktoré za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem rovnajúci sa alebo nižší sume 6 552 eur. Ak povinne poistená SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020, za obdobie od 1. júla 2021 do 30. septembra 2021 platí poistné z vymeriavacieho základu, z ktorého platila aj pred 1. júlom 2021.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá má za rok 2020 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od októbra 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhradí prvýkrát so splatnosťou do 8. novembra 2021.

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 644, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 075,34 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

SZČO a vznik odvodovej povinnosti na základe podaného daňového priznania za rok 2019

SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 Sociálna poisťovňa do 21. júla 2020 písomne (v prípade, že SZČO má aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej) informovala o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla 2020. V tomto oznámení nájdu všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz SZČO zaplatili poistné v novo určenej výške do 10. augusta 2020 (za mesiac júl). Ak SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, podá po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 opravné daňové priznanie, ktoré bude mať vplyv na vznik/zánik sociálneho poistenia, resp. na výšku vymeriavacieho základu, opravné daňové priznanie bude zohľadnené k 1. februáru 2021.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2020 fyzickým osobám (FO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a ktoré za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 078 eur (čiže 6 078,01 eura a viac), za rok 2019 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2020 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2019 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, povinne poistená k 30. júnu 2020 a za rok 2019 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2020 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 6 078 eur alebo nižší.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a ktorá za rok 2019 nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik povinného poistenia alebo pokračovanie povinného poistenia, má od júla 2020 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhrádza prvýkrát so splatnosťou do 10 . augusta 2020.

SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 a využili „novú“ lehotu na podania daňového priznania počas mimoriadnej situácie, sa vznik poistenia bude posudzovať k 1. februáru 2021.

Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. februára 2021, ak za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže 6 552,01 eura a viac).

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 644, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 075,34 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

V kalendárnom roku 2020 pre povinne poistenú SZČO platí:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 506,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 167,89 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 137,50 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 091, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 350,66 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 1 925,20 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).   

SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2019

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. februára 2021 fyzickým osobám (FO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 a v kalendárnom roku 2019 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže 6 552,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. februáru 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Hranicu príjmu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2019 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO povinne poistená k 31. januáru 2021 (SZČO, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019) a za rok 2019 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 552 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 31. januára 2021 tým FO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 a ktoré za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem rovnajúci sa alebo nižší sume 6 552 eur.

Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá má za rok 2019 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, má od 1. februára 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhradí prvýkrát so splatnosťou do 8. marca 2021.

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 644, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 2 075,34 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

V kalendárnom roku 2020 pre povinne poistenú SZČO platí:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 506,50 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 167,89 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 137,50 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
 • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 091, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 350,66 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 1 925,20 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Vymeriavací základ SZČO

Vymeriavací základ SZČO sa určuje takto:

Čiastkový základ dane / koeficient 1,486 / 12

Čiastkový základ dane je pri tomto výpočte neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).