Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Príspevok na stravné

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ (ZŠ) stravuje svojich zamestnancov vo vlastnej školskej jedálni a prispieva na stravu 1,75 €. Niektorí zamestnanci robili prácu z domu za čo im patrí stravné. Všetci zamestnanci si vybrali príspevok na stravu (predtým dostávali stravné lístky). Koľko im má zamestnávateľ prispieť ma stravu, keď minimálne musí 2,11 €, aby dodržal zásadu rovnosti?

V súlade s § 152 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej le "Zákonník práce") suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 prvej vety, t.j. v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (minimálna hodnota stravovacej poukážky predstavuje 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín), najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.

V súlade s § 152 ods. 6 písm. d) Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu z domácnosti, majú právny nárok na zabezpečenie stravovania a aj na príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ nemá povinnosť poskytovať domáckemu zamestnancovi finančný príspevok na stravu, a ani mu dať na výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravu, ak zabezpečí:

  • stravovanie vo firemnej jedálni alebo v jedálni iného zamestnávateľa, ktorá sa nachádza v blízkosti domácnosti
  • zabezpečí stravovanie formou gastrolístkov a v blízkosti domácnosti zamestnanca sa nachádza stravovacie zariadenie, kde by mohla byť strava takto poskytnutá.

V oboch uvedených prípadoch platí, že ak by zabezpečenie stravovania bolo v rozpore s povahou vykonávanej práce, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi zákonný finančný príspevok podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce.

Pre úplnosť uvádzame, že s účinnosťou od 1. 3. 2021 je zamestnávateľ povinný umožniť aj domáckemu zamestnancovi výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravu, ale len v prípade, ak  zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie iným zamestnancom vo firemnej jedálni alebo v jedálni iného zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom (napr. ktorí sa stravujú vo vlastnej školskej jedálni, kde sa im poskytuje teplé jedlo), tak finančný príspevok, ktorí bude poskytovaný zamestnancom vykonávajúcim prácu z domácnosti, musí byť v rovnakej sume, ale najmenej 2,11 €. Takže podľa údajov zadaných v príklade, príspevok na jedlo zamestnancom v jedálni zamestnávateľa bude 1,75 € a finančný príspevok poskytnutý domáckym zamestnancom bude v sume 2,11 €. K príspevku je potrebné pripočítať aj príspevok zo sociálneho fondu.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).