Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Predaj vozidla financovaného na úver

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Platiteľ ABC DPH kúpil nákladné vozidlo od dodávateľa v sume 60 000 € (50 000 + DPH 10 000). Zároveň si zobral na toto vozidlo úver vo výške 50 000 + úroky (tzv. autoúver). Čiže, pri kúpe si platiteľ odpočítal celú DPH, časť kúpnej sumy 10 000 € zaplatil priamo dodávateľovi a zvyšnú časť kúpnej ceny v sume 50 000 € uhradil dodávateľovi priamo poskytovateľ úveru. Platiteľ túto zvyšnú časť postupne mesačne spláca poskytovateľovi úveru. V priebehu splácania úveru dôjde k predaju vozidla. Vozidlo má nejakú zostatkovú cenu (bolo odpisované). Platiteľ ABC a kupujúci tohto vozidla sa dohodli, že kupujúci prevezme splácaný úver. Je to zmluva, kde sa tri strany dohodnú, že nový dlžník (nástupca) preberá úver a bude ho splácať počnúc splátkou číslo ... Čo podľa vášho názoru tvorí protihodnotu za predaj vozidla? Je to nejaká dohodnutá cena a k tomu výška nesplateného úveru?

Napríklad: Platiteľ predal kupujúcemu nákladné vozidlo za 20 000 + DPH 4 000, vystavil na túto sumu faktúru. A zároveň sa ešte platiteľ a kupujúci dohodli, že kupujúci prevezme nesplatený úver v sume 25 000 € (istina) a bude pokračovať v jeho splácaní, čo bolo potvrdené aj trojdohodou medzi poskytovateľom úveru, pôvodným dlžníkom a novým dlžníkom.

Nemá byť tá suma 25 000 € (suma nesplateného úveru) súčasťou základu dane pri predaji vozidla? Čiže potom by faktúra za predaj vozidla bola nasledujúca: Základ dane: 20 000 +25 000 = 45 000 a z toho by sa počítala DPH?

Na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň.

V danom prípade za protihodnotu, ktorú dodávateľ prijme od príjemcu, možno bezpochyby považovať aj nesplatený úver (25 000 eur), ktorý preberá kupujúci za dodávateľa. Preto protihodnotou, resp. základom dane pri dodaní nákladného vozidla je suma 45 000 € (20 000 + 25 000).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).