Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Potvrdenie údajov o prevzatí odpadu

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Balková

Pri kompletizácii dokladov k ročnému ohláseniu o vzniku odpadov a nakladaním s ním máme každý rok problémy s kódmi nakladania odpadov u niektorých odberateľov odpadov. Je na základe platnej právnej úpravy možné od odberateľov žiadať tieto údaje?

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ( ďalej len „zákon o odpadoch“) nedefinuje podmienky pre odovzdávanie odpadov. V § 14 ods. 1 tento zákon definuje povinnosti držiteľa odpadov, medzi ktorými sú aj povinnosti, ktoré treba dodržať pri výbere odberateľa odpadov. Medzi tieto povinnosti patrí:

„e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,
h)  predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti;“
 

Ak si uvedené povinnosti zanalyzujeme podrobnejšie, tak odberateľ odpadu je vlastne nasledujúcim držiteľom odpadu, ktorý nakladá s odpadom predchádzajúceho držiteľa odpadov, napríklad pôvodcom.

Definícia nakladania s odpadom v § 3 ods. 2 zákona o odpadoch taxatívne vymedzuje, ktoré činnosti patria pod nakladanie s odpadom:

„Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.“
 

Uvedené znamená, že ak odovzdáte odpad nasledujúcemu držiteľovi odpadu, ktorý je osobou oprávnenou nakladať s odpadmi [§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch], tento je povinný vám na vyžiadanie poskytnúť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom [§14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch].

Medzi doklady preukazujúce „spôsob nakladania s odpadom“ patria:

  1. vo fáze – pred začatím spolupráce: súhlas podľa § 97 zákona o odpadoch, registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch, autorizácia podľa § 89 zákona o odpadoch,
  2. vo fáze – počas spolupráce: doklad o odbere odpadov podľa § 9 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v z. n. p. (ďalej len „vykonávacia vyhláška“).

Doklad o odbere nebezpečných odpadov predstavuje tlačivo – Sprievody list nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), ktoré je definované v prílohe č. 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p.

Sprievodný list obsahuje v predtlači vzoru všetky ustanovenia § 9 ods. 3 vykonávacej vyhlášky, ktoré určujú prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi povinnosť potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením:

  1. dátumu a času prevzatia odpadu,
  2. množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
  3. účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,
  4. ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zákona, ak ide o prípravu na opätovné použitie, uvedie sa slovne, že ide o prípravu na opätovné použitie, a ak ide o zber odpadov, uvedie sa slovne, že ide o zber.

Pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, teda „ostatný odpad“, takýto vzor tlačiva vo vyhláške nie je, no to nezbavuje držiteľa odpadu, ktorý nakladá s odpadom a preberá odpad od predchádzajúceho držiteľa odpadu, povinnosti potvrdiť držiteľovi odpadu, od ktorého odpad preberá, prevzatie odpadu v rozsahu údajov uvedených v § 9 ods. 3 vykonávacej vyhlášky.

Napriek tomu, že konanie obchodníka a konanie sprostredkovateľa je činnosťou a nie je „zariadením na nakladanie s odpadom“, možno v zmluvnom vzťahu dohodnúť spôsob a rozsah potvrdzovaných údajov pri prevzatí odpadu s odkazom na § 9 ods. 3 vykonávacej vyhlášky.

Z uvedeného vyplýva, že predchádzajúcemu držiteľovi odpadu a aj nasledujúcemu držiteľovi odpadu sú definované administratívne povinnosti priamo vo vykonávacej vyhláške. Záleží iba na miere vzájomnej zodpovednosti a tolerancie ako k plneniu týchto povinností držitelia odpadu pristupujú.

Rozsah kvality potvrdzovaných dát na dokladoch o prevzatí odpadu údajmi v súlade s § 9 ods. 3 vykonávacej vyhlášky možno brať ako jedno z kritérií hodnotenia kvality obchodného vzťahu a preukazovania transparentnosti v nakladaní s odpadom odberateľom odpadu, keďže tieto dáta sú vstupom do vašej evidencie odpadov.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).