Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb po lehote

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Právnická osoba podala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby po lehote na podanie daňového priznania. Termín podania bol 30. júna 2021 a právnická osoba podala priznanie až 1. júla 2021. Môže správca dane uložiť danej právnickej osobe pokutu za nedodržanie lehoty na podanie daňového priznania? 

Podľa § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") je povinný podať daňové priznanie (DP) každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, napr. zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch jeho nepodania.

Ak daňovník nepodá DP ani na výzvu správcu dane, správca dane určí daň podľa pomôcok, dodatočne podané toto daňové priznanie správca dane môže použiť už len ako pomôcku.

Lehotu na podanie DP na dani z príjmov ustanovuje § 49 ZDP s prihliadnutím na § 32 ZDP pre fyzické osoby a § 41 ZDP pre právnické osoby.

Podľa § 49 ods. 2 ZDP je daňovník povinný podať DP k dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po skočení ZO, t. j. do 31. marca nasledujúceho roka po uplynutí zdaňovacieho obdobia (ZO), za ktoré daňovník podáva DP, ak je ZO kalendárny rok; ak je ZO hospodársky rok, zas sa počítajú 3 mesiace od skončenia tohto ZO, napr., ak ZO, ktorým je hospodársky rok a ten končí napr. k 30. 9. 2021, potom je daňovník povinný podať DP k dani z príjmov do 31. 12. príslušného roka, v ktorom uplynú tieto 3 mesiace.

Zákon o dani z príjmov podľa § 49 ods. 3 umožňuje daňovníkom bez odôvodnenia predĺžiť túto zákonnú lehotu o 3 alebo o 6 mesiacov tak, že daňovník podá správcovi dane len oznámenie, že predlžuje si lehotu na podanie DP k dani príjmov. Túto možnosť využil aj tento daňovník a predĺžil si lehotu na jeho podanie do 30. 6. 2021. Táto predĺžená lehota sa považuje za zákonnú lehotu, ktorú bol daňovník povinný dodržať . Avšak túto lehotu daňovník nedodržal a daňové priznanie k dani z príjmov podal 1. 7. 2021, čo je jeden deň po tejto zákonnej lehote.

Sankčný systém (pokuty a úrok z omeškania) v rámci správy daní upravuje § 154 (Správne delikty), § 155 (Pokuty) a § 156 (Úrok z omeškania) daňového poriadku.

Podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvý bod daňového poriadku sa daňovník dopustí správneho deliktu, ak:daňový subjekt nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote.

Za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvý bod daňového poriadku správca dane uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. a) daňového poriadku vo výške od 30 € do 16 000 €.

Pri uložení výšky pokuty správca dane prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

Podľa § 155 ods. 14 daňového poriadku daňovníkovi nezanikajú povinnosti, za porušenie ktorých mu bola uložená pokuta, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 155 ods. 12 daňového poriadku správca dane uloží pokutu do piatich rokov od konca roka, v ktorom sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) daňového poriadku.; po uplynutí týchto 5 rokov správca dane pokutu už neuloží, t. j. došlo k uplynutí lehoty na jej uloženie.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že daňovník sa dopustil správneho deliktu, aj napriek tomu, že došlo k oneskorenému podaniu DP po ustanovenej lehote len o jeden deň. Práve túto skutočnosť, t. j. správny delikt, ktorého sa daňovník dopustil len o jeden deň, správca dane zoberie na vedomie pri určovaní výšky uloženej pokuty. Možno len predpokladať, že správca dane uloží pokutu v tej najnižšej výške, t. j. 30 €, pričom zohľadní dĺžku trvania tohto protiprávneho stavu a jeho následky.

Pre úplnosť je tiež potrebné uviesť, vzhľadom na znenie tohto ustanovenia o uložení pokuty vo všeobecnosti, že správca dane je povinný uložiť pokutu; v tomto ustanovenie nie je uvedené, že „možno uložiť pokutu“ ale „uloží pokutu“, z čoho vyplýva, že správca dane je povinný uložiť pokutu, ak sa daňovník alebo oná osoba, dopustí správneho deliktu podľa § 154 daňového poriadku. Zároveň poznamenávame, že je možné využiť aj inštitút odpustenia sankcie alebo úľavu zo sankcie podľa § 157 daňového poriadku, pri splnení podmienok uvedených v tomto ustanovení.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.