Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Legislatívny návrh zákona o správe daní

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) predkladá ministerstvo financií na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Tento návrh daňového poriadku je pokračovaním návrh daňového poriadku z roku 2020, ktorý bol z rozhodnutia ministerstva financií stiahnutý z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020. Dôvodom bol nedostatok času na jeho kvalitné spracovanie, keď sa prednostne zabezpečovali úlohy spojené s ochranou zdravia obyvateľstva a proti šíreniu nebezpečného vírusu COVID–19. Pôvodný návrh daňového poriadku sa doplnil o ďalšie legislatívne úpravy ustanovení a niektoré boli z pôvodného návrhu vypustené. Navrhovaná účinnosť zákona je od 15. novembra 2021 a od 1. januára 2022.

Prvoradým cieľom predkladaného návrhu daňového poriadku je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a maximálna motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností peňažnej a nepeňažnej povahy.

K tomuto primárnemu cieľu návrhu daňového poriadku má prispieť predovšetkým nové hodnotenie daňových subjektov prepracovaným inštitútom, ktorým je index daňovej spoľahlivosti. Tento inštitút je postavený na jeho transparentnosti formou zverejnenia zásad a podmienok pre určenie stupňa daňovej spoľahlivosti daňového subjektu, čo prispeje aj k väčšej motivácii daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. Navrhuje sa, aby zásady a podmienky indexu daňovej spoľahlivosti vypracovalo finančné riaditeľstvo a zverejní ich na svojom web. sídle.

Novým prvkom v návrhu novely daňového poriadku je rozhodnutie správcu dane o vylúčení fyzickej osoby, ktorá má postavenie štatutára spoločnosti, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti. Účelom tohto rozhodnutia správcu dane je znemožnenie prístupu takýchto osôb k takýmto pozíciám v obchodných spoločnostiach na určité obdobie, ktoré prispeje k zefektívneniu boja proti daňovým podvodom.

Návrh novely daňového poriadku precízuje aj terminológiu niektorých ustanovení, ktoré si vyžiadalo ich aplikačné uplatnenie doplnením alebo vypustením niektorých jeho častí.

Tento legislatívny návrh daňového poriadku obsahuje aj návrhy na legislatívnu úpravu iných zákonov (zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.), pričom však právna úprava návrhu daňového poriadku vyvolala aj legislatívne úpravy nasledujúcich zákonov:

  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“),
  • zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o súdoch“),
  • zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia (ďalej len „zákon o dani z poistenia“).

Prehľad navrhovaných legislatívnych úprav (vybraných) ustanovení daňového poriadku

Návrh novely daňového poriadku upravuje alebo dopĺňa:

  • Ust. § 12 – Náklady správy daní; doplnením tohto ustanovenia dôjde k zjednoteniu spôsobu preukazovania ušlého zárobku a hotových výdavkov pre osoby, ako je napr. svedok zúčastnený pri správe daní, podľa vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z., podľa ktorej vypočítavajú ušlý zárobok pre zúčastnené osoby v súdnych konaniach aj súdy Slovenskej republiky.
  • Ust. § 19a – Súhrnný protokol; z dôvodu jeho doterajšieho minimálneho využitia od jeho doplnenia do daňového poriadku v roku 2018, navrhuje sa toto ustanovenie vypustiť.
  • Ust. § 20 – Predvolanie a predvedenie – navrhuje sa sprísniť ospravedlnenie neúčasti osoby pri správe daní predložením dôkazu o tom, že sa nemohla zo závažných dôvodov zúčastniť na úkone pri správe daní, ku ktorému bola predvolaná.
  • Ust. § 23 – Nazeranie do spisov; dopĺňa sa lehota, v rámci ktorej môže daňový subjekt nahliadnuť do svojho spisu, túto lehotu si daňový subjekt dohodne so správcom dane, ale najneskôr do 10 pracovných dní požiada o nazretie do spisu, a to telefonicky, elektronicky alebo aj písomne poštou.
  • Ust. § 24 – Dokazovanie; dôkazom pri zistení a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane bude aj protokol o určení dane podľa pomôcok, ktorý doteraz nebolo možné použiť ako dôkaz. Novým spôsobom dokazovania budú tzv. spoločné úkony ako je najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov, oboznámenie s obsahom rozhodujúcich skutočností zistených u iných daňových subjektov a iné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.