Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuálna téma

Samostatne zárobkovo činná osoba a sadzby poistného

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2022:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na starobné poistenie 12,50 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,50 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky:

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného môže SZČO využiť:

Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.

Príklad vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO k 1. júlu 2022:

Podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti fyzickej osoby sú v sume 70 400,00 eur, ČZD (riadok 45 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021) je v sume 16 000,00 eur. Zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO v roku 2021 je v sume 2 300,80 eur.

Suma príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 70 400,00 eur sa posúdi s 12-násobkom minimálneho vymeriavacieho základu v sume 6 798,00 eur. Príjem SZČO je vyšší ako zákonom ustanovená hranica príjmov, t. j. od 1. júla 2022 vzniká/trvá naďalej tejto SZČO povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, samozrejme za predpokladu, že k 1. júlu 2022 má táto fyzická osoba naďalej postavenie SZČO podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Určenie vymeriavacieho základu tejto SZČO od 1. júla 2022:

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO sa určí nasledovne:

(16 000,00 eur + 2 300,80 eur) : 1,486 : 12 = 1 026,2898 eur.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol, to znamená, že suma 1 026,2898 eur sa zaokrúhli na sumu 1 026,28 eur, čo predstavuje vymeriavací základ tejto SZČO.

Táto suma je vyššia ako minimálny vymeriavací základ 566,50 eur, platný za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 aj ako minimálny vymeriavací základ 605,50 eur, platný za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 a nižšia ako maximálny vymeriavací základ 7 931,00 eur, platný za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 aj ako maximálny vymeriavací základ 8 477,00 eur, platný za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 na platenie poistného na sociálne poistenie, preto táto SZČO za obdobie od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 platí poistné na sociálne poistenie zo svojho skutočného vymeriavacieho základu 1 026,28 eur.

Výpočet jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2022 z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur:

Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol, nasledovne:

 • poistné na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 45,15 eur,
 • poistné na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 184,73 eur,
 • poistné na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 61,57 eur,
 • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 1 026,28 eur = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 48,74 eur.

Za obdobie od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 platí táto SZČO poistné na sociálne poistenie spolu v sume 340,19 eur mesačne.