Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 26,32 percenta (z 19 na 24) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 percent (z 2 na 5). V medziročnom porovnaní s aprílom 2021 vzrástol počet vyhlásených konkurzov o 118,18 percenta (z 11 na 24) a počet povolených reštrukturalizácií o 66,67 percenta (z 3 na 5).

„Vývoj počtu vyhlásených konkurzov od začiatku roka potvrdzuje náš predpoklad o ich celkovom náraste v roku 2022. Neovplyvní to ani kolísavý vývoj počtu vyhlásených konkurzov v predchádzajúcich, ani v nasledujúcich mesiacoch. Nárast cien stavebných materiálov, energií a mzdových nákladov sa už niekoľko mesiacov prejavuje v najvyššom počte vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií v stavebníctve,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Zaujímavosťou sú tri spoločnosti, zaoberajúce sa alternatívnymi zdrojmi energie, ktoré majú v názve BIOPLYN a sídlia na rovnakej adrese v Horovciach v Trenčianskom kraji. Výrobca elektriny Bioplyn Cetín, s.r.o., je v konkruze, rovnako ako veľkoobchod BIOPLYN HOROVCE, s. r. o.; a spoločnosť Bioplyn Ladzany, s. r.o., má povolenú reštrukturalizáciu,“ poznamenala Jana Marková.

Graf 1: Vývoj počtu konkurzov a reštrukturalizácií v období od mája 2020 do apríla 2022

Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 283 konkurzov, čo je o 61,71 percenta viac než v predchádzajúcom období (175 konkurzov). V období od mája 2021 do marca 2022 bolo povolených 28 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (21 reštrukturalizácií) je o 33,33 percenta viac.

Od roku 2006 do konca apríla 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 640 konkurzov a bolo povolených 896 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

V konkurze aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2022 bolo 23 konkurzov (95,83 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 21 (91,30 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a dve (8,70 percenta) boli akciové spoločnosti. Zároveň bol vyhlásený jeden konkurz (4,17 percenta) na majetok neziskovej organizácie. Takmer polovicu (45,83 percenta) subjektov predstavujú spoločnosti bez zamestnancov.

V apríli 2022 bola povolená reštrukturalizácia štyrom spoločnostiam s ručením obmedzeným (80 percent) a jednému družstvu (20 percent). Tri spoločnosti v reštrukturalizácii (60 percent) nezamestnávajú žiadnych pracovníkov, jedna (20 percent) menej ako 10 pracovníkov a jedna (20 percent) od 100 do 499 pracovníkov. 

Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v apríli 2022 vyhlásený konkurz, bola firma ENERGYCO, s.r.o. z Košického kraja. Zaoberala sa opravou strojov a zamestnávala 100 – 149 pracovníkov. V konkurze skončila aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n. o. s 10 – 19 pracovníkmi. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou je najväčším zamestnávateľom stavebná firma PROTRON s.r.o. z Trenčianskeho kraja so 150 – 199 zamestnancami.

V konkurze najviac priemyselných a stavebných spoločností

V apríli 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v priemysle (4) a v stavebníctve (4). Najviac reštrukturalizácií (2) bolo povolených v stavebníctve.

Najviac konkurzov súdy v apríli 2022 vyhlásili v Košickom (5), v Trenčianskom (5) a v Trnavskom kraji (5); najviac spoločností s povolenou reštrukturalizáciou sídli v Prešovskom (2) a v Trenčianskom kraji (2).

Charakteristika analyzovaných dát

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.