Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuálna téma

Prehľad zmien v slovenskej legislatíve 2021 z oblasti DPH

Novinky zavedené od roku 2021 sa týkajú zmien v oblasti e-commerce, rozšírenia CFC pravidiel na fyzické osoby, daňovej rezidencie, mikrodaňovníkov, DAC6, zvýšenia minimálnej mzdy a odvodov, spresnenia domácej práce a telepráce, a ďalších významných zmien. V nasledujúcom texte uvádzame zmeny z oblasti DPH.

Zníženie základu dane, ak sa pohľadávka dodávateľa stala nevymožiteľnou

Od 1.1.2021 sa do zákona zaviedla možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Uvedené sa týka dodaní tovaru a služby v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň.

Pohľadávky sa považujú za nevymožiteľné na daný účel, napr. ak ide o pohľadávky vymáhané v exekučnom konaní, pohľadávky voči odberateľom v konkurznom konaní, v procese oddlženia, prípady, kedy odberateľ zanikol alebo zomrel.

Pohľadávka, alebo jej časť s hodnotou nepresahujúcou 300 EUR vrátane dane sa stáva nevymožiteľnou po uplynutí 12 mesiacov od lehoty splatnosti pohľadávky, ak platiteľ dane preukáže, že v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti uskutočnil kroky, ktoré smerujú k vymoženiu pohľadávky.

Platiteľ dane nebude môcť vykonať opravu základu dane, napr. pri dodaní tovarov a služieb osobám s osobitným vzťahom k platiteľovi dane, teda osobám s úzkymi obchodnými, pracovnými a rodinnými väzbami s platiteľom dane, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť spoločne koordinovaného obchodného konania.

Ak dôjde po vykonaní opravy základu dane k prijatiu akejkoľvek platby v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou, je platiteľ dane povinný vykonať opravu zníženého základu dane, a to vo výške, ktorá zodpovedá základu dane a dani vypočítanej z prijatej platby. Uznanie opravy základu dane u dodávateľa je podmienené vyhotovením a odoslaním opravného dokladu.

Možnosť opravy základu dane sa vzťahuje aj na prípady, ak platiteľ dane dodá tovar a služby, pri ktorých sa osobitne ustanovuje základ dane (predaj služieb cestovného ruchu, dodanie  použitých tovarov, starožitností, zberateľských predmetov a umeleckých diel) a zákazník príp. tretia osoba mu za plnenie nezaplatí alebo zaplatí len čiastočne.

Obdobie, v rámci ktorého platiteľ dane môže opraviť základ dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty je 3 roky.

Vývoz tovaru

Od 1.1.2021 sa zaviedla možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu tovaru, ktorý dodáva do miesta určenia na území tretích štátov, v prípadoch:

  • kedy podľa colných predpisov môže platiteľ dane podať ústne colné vyhlásenie na colný režim vývoz alebo
  • v prípade vykonania úkonu považovaného podľa colných predpisov za colné vyhlásenie na colný režim vývoz,

aj inými dôkazmi. Podľa colných predpisov dôkazom môže byť napríklad doklad o zaplatení, exemplár príjemcom potvrdeného dodacieho listu a iné.

Poskytovanie služieb a predaj tovaru na diaľku (e-commerce)

Zmena pojmu „zásielkový predaj“

Od 1.7.2021 sa pojem „zásielkový predaj“  nahradí pojmom „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“ a pojmom „predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov“.

Predaj tovaru na diaľku na území EÚ

Miestom dodania tovaru bude ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí (tzv. členský štát spotreby).

Prahová hodnota 10 000 EUR pre uplatnenie výnimky:

  • Ako podpora mikro-podnikov, ktoré  obchodujú na území Európskej únie. Táto prahová hodnota sa uplatňuje aj na dodávky telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ak sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe.
  • Ak má podnikateľ sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko iba v jednom členskom štáte a celková hodnota tovarov predávaných na diaľku, a zároveň hore uvedených digitálnych služieb poskytnutých do iného členského štátu, ako je ten, v ktorom je podnikateľ usadený, nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku a ani v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnotu 10 000 EUR bez dane, bude podnikateľ oprávnený zdaňovať poskytovanie takýchto služieb daňou členského štátu, v ktorom má sídlo a pri predaji tovaru na diaľku do iného členského štátu daňou členského štátu, v ktorom sa preprava tovaru začína.
  • Ak podnikateľ spĺňa všetky podmienky pre zdaňovanie predaja tovaru na diaľku v členskom štáte, kde sa začína preprava tovaru, a zdaňuje služby v členskom štáte, kde je usadený, sa však môže rozhodnúť pre administratívne náročnejšie zdaňovanie tovaru v členskom štáte skončenia prepravy tovaru k zákazníkovi a zdaňovanie služieb v členskom štáte usadenia zákazníka.

Predaj tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov

Miesto dodania sa určí v závislosti od skutočnosti, či je členský štát dovozu zhodný s členským štátom skončenia odoslania alebo prepravy. Ak tomu tak nie je, je miestom dodania tovaru členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava ku kupujúcemu skončí (tzv. členský štát spotreby).

V prípade, že sa tovar predáva na diaľku a dováža sa do toho istého členského štátu, ako je členský štát skončenia odoslania alebo prepravy, miesto dodania tovaru je v tomto členskom štáte len v prípade, že dodávateľ uplatňuje na takéto predaje tovaru osobitnú úpravu („one stop shop“) podľa § 68c. Ak dodávateľ na takéto dodania zmienenú osobitnú úpravu nepoužije, miesto dodania sa určí podľa základného pravidla a daň sa vyberie výlučne pri dovoze tovaru.

Nová fikcia dodania tovaru od 1.7.2021

Ak zdaniteľná osoba uľahčuje dodanie tovaru na území EÚ uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ prostredníctvom využitia elektronického rozhrania, považuje sa za osobu, ktorá tieto tovary od dodávateľa prijala a sama ich kupujúcemu dodala.

Zákonná fikcia pri predaji tovaru konečnému zákazníkovi prostredníctvom online platformy bude z ekonomického pohľadu jedna transakcia považovaná na účely DPH za dve transakcie, pričom osobitne sa určí miesto dodania pre dodanie tovaru dodávateľom platforme a osobitne pre dodanie tovaru platformou zákazníkovi. Preprava sa priradí k dodaniu tovaru touto zdaniteľnou osobou konečnému zákazníkovi a zároveň dodanie tovaru pôvodným dodávateľom tejto zdaniteľnej osobe na území EÚ bude oslobodené od DPH s nárokom na odpočítanie dane.

Ak zdaniteľná osoba uľahčuje predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov v zásielkach s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, rovnako bude platiť fikcia, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala.

Dovoz zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR

Od 1.7.2021 sa ruší oslobodenie od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR.

Dobrovoľné osobitné úpravy „one-stop-shop“ (OSS)

Dobrovoľná schéma jedného kontaktného miesta bude od 1.7.2021 platiť pre viaceré služby poskytované nezdaniteľným osobám, ktorých miesto dodania je v členskom štáte spotreby, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité tuzemské dodania tovaru. Zavádza sa aj možnosť uplatnenia OSS pri niektorých dodaniach tovaru na diaľku z tretích štátov.

Osoby uplatňujúce osobitné úpravy jedného kontaktného miesta budú podávať iba jedno daňové priznanie v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ.