Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v z.n.p.

judikáty (21) Kategória: Životné prostredie


...

zobraziť

§
1

Účel a predmet úpravy (1) Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu,1) a ktorej ...

zobraziť

§
2

Vymedzenie základných pojmov Na účely tohto zákona a) riekou je útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktorá však môže časť...

zobraziť

§
3

Rozdelenie vôd (1) Vody sa členia na povrchové vody a podzemné vody. (2) Povrchovými vodami sú vnútrozemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežn...

zobraziť

§
4

Zisťovanie množstva, režimu a kvality povrchových vôd ...

zobraziť

§
4a

Hodnotenie stavu, množstva, režimu a kvality povrchových vôd (1) Hodnotenie stavu, množstva, režimu, kvality povrchových vôd a hodnotenie vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd slúži...

zobraziť

§
4b

Zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd (1) Zisťovaním výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd sa zabezpečujú podklady potrebné na tvorbu koncepcií udržateľn...

zobraziť

§
4c

Hodnotenie stavu podzemných vôd (1) Hodnotenie stavu podzemných vôd slúži na vypracovanie podkladov potrebných na tvorbu vodnej politiky, plánov manažmentu povodí, koncepcií využí...

zobraziť

§
4d

Obmedzenie vlastníckeho práva (1) Ak je potrebné obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na výkon činností podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) a § 4b ods. 5 písm. a) a b), možno vo verejnom záu...

zobraziť

§
5

Environmentálne ciele (1) Na zabezpečenie ochrany vôd a jej trvalo udržateľného využívania sa určujú environmentálne ciele pre a) útvary povrchových vôd, b) útvary podzemných vô...

zobraziť

§
6

Vodná bilancia (1) Vodnú bilanciu tvorí hydrologická bilancia a vodohospodárska bilancia. Základnou bilančnou jednotkou je čiastkové povodie. (2) Hydrologická bilancia porovnáva zm...

zobraziť

§
7

Vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu (1) Vodárenskými zdrojmi sú vody v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využi...

zobraziť

§
8

Vody určené na kúpanie (1) Identifikáciu vôd určených na kúpanie 18) každoročne vykoná ministerstvo v spolupráci s Úradom verejného zdr...

zobraziť

§
9

Vody určené na závlahy (1) Vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových vôd a podzemných vôd. Kvalitatívne ciele povrchových vôd ...

zobraziť

§
10

Vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb (1) Povrchové vody určené ako vody vhodné pre život rýb musia spĺňať požiadavky na kvalitu vody a požiadavky osobitne určené pre ...

zobraziť

§
11

Správne územie povodí a ich vodohospodársky manažment (1) Územie Slovenskej republiky je na účely tohto zákona súčasťou povodia Dunaja ...

zobraziť

§
12

Plánovanie v povodiach a v správnom území povodí (1) Plánovanie v povodiach a v správnom území povodí (ďalej len "vodné plánovanie") je sústavná koncepčná ...

zobraziť

§
13

Plán manažmentu povodia (1) Plán manažmentu povodia je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz súčasného stavu po...

zobraziť

§
14

Vodný plán Slovenska (1) Vodný plán Slovenska je dokument vodného plánovania na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných ekosystémov, na trvalo udržate...

zobraziť

§
15

Program opatrení (1) Program opatrení vychádza z analýz, ktoré sa vykonávajú v rámci vodného plánovania podľa § 13 ods. 3 písm. a), z v...

zobraziť

§
16

Osobitosti určovania environmentálnych cieľov (1) Environmentálne ciele určené na dosiahnutie dobrého stavu povrc...

zobraziť

§
16a

Navrhovaná činnosť (1) Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti požiada fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len "žiadateľ") orgán štátnej vodnej správy o...

zobraziť

§
16b

Oprávnená osoba (1) Oprávnenou osobou je a) právnická osoba, ktorá zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu odborne spôsobilú osobu, ktorej ministerstvo u...

zobraziť

§
16c

Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia (1) Ministerstvo osvedčenie zmení, ak odborne spôsobilá osoba na vypracovanie správy písomne požiada o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení. ...

zobraziť

§
17

Základné povinnosti pri nakladaní s vodami (1) Nakladanie s vodami je a) odber povrchových vôd a podzemných vôd na rôzne účely jej použitia, b) odvádzanie a vypúšťanie povrchový...

zobraziť

§
17a

Preprava vody na osobnú spotrebu a preprava vody na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch (1) Využívanie vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na územní S...

zobraziť

§
18

Všeobecné užívanie vôd (1) Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na ...

zobraziť

§
19

Používanie vôd na plavbu a na plavenie dreva (1) Používať vody na plavbu a na plavenie dreva a odoberať ich v potrebnom množstve na prevádzku plavidiel možno bez povolenia alebo súhlasu orgá...

zobraziť

§
20

Používanie banských vôd (1) Na používanie banských vôd pre vlastnú potrebu právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa v banskej činnosti 28) sa nevyžaduje povolenie ani súhlas orgánu ...

zobraziť

§
21

Povolenie na osobitné užívanie vôd (1) Povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné, ak nejde o používanie vôd podľa § 18 až 20 a) pri povrchových vodách na 1. ich odber,2. ic...

zobraziť

§
22

Prechod práv a povinností vyplývajúcich z povolenia na osobitné užívanie vôd a užívanie vôd treťou osobou (1) Ak orgán štátnej vodnej správy neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce...

zobraziť

§
23

Povolenie na niektoré činnosti (1) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy je potrebné na a) vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov (ďalej ...

zobraziť

§
24

Zmena alebo zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd (1) Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zruši...

zobraziť

§
25

Zánik povolenia na osobitné užívanie vôd Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká a) uplynutím času, na ktorý bolo vydané, b) zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej oso...

zobraziť

§
26

Povolenie na vodné stavby (1) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavb...

zobraziť

§
27

Súhlas (1) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa...

zobraziť

§
28

Vyjadrenie (1) Pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná ...

zobraziť

§
29

Evidencia o vodách (1) Evidencia o vodách je základnou evidenciou o stave vôd, o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s vodami a ich ochrane. Evidujú sa v ...

zobraziť

§
30

Všeobecné povinnosti (1) Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochr...

zobraziť

§
31

Chránená vodohospodárska oblasť ...

zobraziť

§
32

Ochranné pásma vodárenských zdrojov (1) Na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú, orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma...

zobraziť

§
32a

Referenčná lokalita (1) Referenčná lokalita vyjadruje stav, aký by existoval vo vodnom toku bez vplyvu ľudskej činnosti alebo s minimálnym vplyvom ľudskej činnosti. Stav referenčnej lokality...

zobraziť

§
33

Citlivé oblasti (1) Citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd, a) v ktorých dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín podľa § 2 písm. ag) k nežiadu...

zobraziť

§
34

Zraniteľné oblasti (1) Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentráci...

zobraziť

§
35

Ochrana vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1) Ochrana vôd pred znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa zabezpečuje na poľnohospodársk...

zobraziť

§
36

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd (1) Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čiste...

zobraziť

§
37

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd (1) Orgán štátnej...

zobraziť

§
38

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie (1) Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných neb...

zobraziť

§
39

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (1) Za zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami sa na účely tohto zákona považuje výrobný proces alebo iná činnosť, pr...

zobraziť

§
40

Znižovanie znečisťovania vôd ...

zobraziť

§
41

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (1) Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (ďalej len "mimoriad...

zobraziť

§
42

Opatrenia na nápravu (1) Ten, kto spôsobí poškodenie 53) povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo prostredia s nimi súvisiaceho (ďalej len "pôvodca poškodenia"), je povinný vykonať opatre...

zobraziť

§
43

Vodné toky (1) Vodným tokom je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je nap...

zobraziť

§
44

Členenie vodných tokov (1) Vodné toky sa z hľadiska ich významu členia na a) vodohospodársky významné vodné toky, b) drobné vodné toky. (2) Vod...

zobraziť

§
45

Zmeny koryta (1) Ak sa pôsobením vôd alebo iným prírodným vplyvom zmení prirodzené koryto neupraveného vodného toku, správca vodného toku je povinný vrátiť vodný tok do pôvodného koryta aleb...

zobraziť

§
46

Zrušený od 1.12.2016...

zobraziť

§
47

Ochrana vodných tokov a ich korýt (1) Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plyn...

zobraziť

§
48

Správa vodných tokov (1) Správa vodných tokov je všestranne zameraná starostlivosť o zachovanie a rozvoj všetkých funkcií vodných tokov a ich korýt. Správca vodného toku je aj správcom pozem...

zobraziť

§
49

Oprávnenia pri správe vodných tokov (1) Správca vodného toku je oprávnený a) pri výkone správy vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti, ak na to nie je potrebné ...

zobraziť

§
50

Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov (1) Vlastník pobrežného pozemku je povinný a) umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, b) dbať o ochranu vôd a zdržať sa č...

zobraziť

§
51

Prevod správy drobného vodného toku (1) Na základe rozhodnutia ministerstva možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku previesť do správy inej štátnej organizácie, ktorej ...

zobraziť

§
52

Vodné stavby (1) Vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby s...

zobraziť

§
53

Povinnosti vlastníka vodnej stavby Vlastník vodnej stavby podľa § 52 ods. 1 písm. a) až c) a g) až i) je povinný a) udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave...

zobraziť

§
53a

Povinnosti vlastníka pozemku, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, a povinnosti a oprávnenia vlastníka hydromelioračnej stavby (1) Vlastník pozemku, jeho s...

zobraziť

§
54

Oprávnenia vlastníka vodnej stavby k susedným pozemkom (1) Na účely uskutočnenia údržby a opráv na vodnej stavbe sú vlastníci pozemkov susediacich s vodnou stavbou povinní umožniť vlastníkov...

zobraziť

§
55

Ochrana vodných stavieb (1) Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zeminu z ochranných hrádzí, vysádzať na nich dreviny, pásť na nich alebo preháň...

zobraziť

§
56

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami (1) Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie technick...

zobraziť

§
56a

Odborná spôsobilosť (1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať hlav...

zobraziť

§
56b

Zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti (1) Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti a) písomne požiada o...

zobraziť

§
56c

Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti (1) Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len „evidencia osvedčení“) a ich zmien prostredníct...

zobraziť

§
56d

Povinnosti odborne spôsobilej osoby Odborne spôsobilá osoba pri výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu je povinná a) overiť minimáln...

zobraziť

§
56e

Povinnosti štátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu Štátna organizácia, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečno...

zobraziť

§
57

Manipulačný poriadok vodnej stavby (1) Manipulačný poriadok vodnej stavby upravuje postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom užívaní vôd a pri prevádzke vodnej stavby. Orgán št...

zobraziť

§
58

Základné ustanovenia Orgány štátnej vodnej správy sú: a) ministerstvo, b) okresné úrady v sídle kraja, c) okresné úrady, d) inšpekcia, e) obce....

zobraziť

§
59

Ministerstvo (1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej správy a vodného hospodárstva a) vykonáva štátnu vodnú správu podľa tohto zákona a riadi jej výkon, b) zabezpeču...

zobraziť

§
60

Okresný úrad v sídle kraja (1) Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej vodnej správy a) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni št...

zobraziť

§
61

Okresný úrad Okresný úrad vo veciach štátnej vodnej správy a) rozhoduje v správnom konaní...

zobraziť

§
62

Inšpekcia (1) Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami. ...

zobraziť

§
63

Obec (1) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na pot...

zobraziť

§
64

Ministerstvo pôdohospodárstva Ministerstvo pôdohospodárstva a) určuje vody na závlahy a podmienky na ich využitie (§ 9 ods. 2), b) vydáva Kódex správnej poľnohospodárskej pra...

zobraziť

§
65

Podklady na výkon štátnej vodnej správy Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povin...

zobraziť

§
66

Štátny vodoochranný dozor orgánov štátnej vodnej správy (1) Orgány štátnej vodnej správy dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na...

zobraziť

§
67

Hlavný štátny vodoochranný dozor (1) Pri výkone hlavného štátneho vodoochranného dozoru ministerstvo dozerá, ako sa dodržiavajú ustanovenia tohto zákona, všeobecne záväzné právne predpisy vy...

zobraziť

§
68

Oprávnenia osôb vykonávajúcich štátny vodoochranný dozor (1) Osoba poverená výkonom štátneho vodoochranného dozoru je oprávnená pri výkone svojej činnosti vstupovať na pozemky, do...

zobraziť

§
69

Vodná stráž (1) Orgán štátnej vodnej správy vo svojom územnom obvode alebo jeho časti na návrh správcov vodných tokov, vlastníkov vodných stavieb a obcí vymenúva a odvoláva na ochranu vôd, v...

zobraziť

§
70

Vodohospodár (1) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy odoberajú vodu alebo vypúšťajú odpadové vody do p...

zobraziť

§
71

Miestna príslušnosť (1) Miestna príslušnosť orgánov štátnej vodnej správy na vydávanie povolení na osobitné užívanie vôd, na vodné stavby a na iné činnosti sa spravuje miestom osobitného uží...

zobraziť

§
72

Súbeh rozhodnutí Ak tá istá osoba požaduje spolu so žiadosťou o povolenie na vodnú stavbu vydanie ďalších rozhodnutí podľa tohto zákona, pričom na ich vydanie sú príslušné orgány štátnej vod...

zobraziť

§
73

Postup v konaní (1) Na konanie orgánov štátnej vodnej správy (ďalej len "vodoprávne konanie") podľa tohto zákona a na vydanie súhlasu podľa § 48 ods. 4 písm. t) až v) s...

zobraziť

§
74

Správne delikty (1) Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá a) odoberie povrchové vody bez povolenia orgánu štátnej v...

zobraziť

§
75

Pokuty ...

zobraziť

§
76

Ukladanie pokút (1) Pri ukladaní pokuty podľa § 75 ods. 3 až 7 a 9 sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinností, na okolnosti, za ktorých sa povinnosti porušili, a ako sa prá...

zobraziť

§
77

Priestupky (1) Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto a) vykonáva plavbu, stojí alebo kotví s plavidlom so spaľovacím motorom na ...

zobraziť

§
78

Platby za užívanie vôd (1) Platbou za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada nákladov za poskytnuté výrobky a ostatné vodohospodárske služby, za využívanie hydroenergetického...

zobraziť

§
78a

Úhrada nákladov za vodohospodárske služby (1) Úhrada nákladov za vodohospodárske služby zohľadňuje náklady na ochranu životného prostredia a náklady na zdroje v súlade s princípom znečisťova...

zobraziť

§
79

Poplatky za užívanie vôd (1) Poplatkom za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada za a) odber podzemných vôd, b) vypúšťanie odpadových vôd a...

zobraziť

§
80

Prechodné ustanovenia (1) Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajších povolení zostávajú v platnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Chránené vodohospodárske oblasti vyhlás...

zobraziť

§
80a

(1) Odbornú spôsobilosť prizná ministerstvo bez odbornej skúšky zamestnancom, ktorí sú zapísaní v osobitnom zozname ako odborne spôsobilí na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu. ...

zobraziť

§
80b

Neakreditované laboratóriá, ktoré vykonávali činnosti uvedené v § 36 ods. 6 a § 79 ods. 6 do 30. júna 2004, môžu vykonávať činnosti, na ktoré sa vyžaduje akreditácia podľa tohto zákona do 31. decembra...

zobraziť

§
80c

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. novembra 2009 Návrh dohody o zriadení vecného bremena a o primeranej náhrade za jeho zriadenie podľa § 4d predloží poverená osoba alebo správca v...

zobraziť

§
80d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2015 (1) Odborná spôsobilosť osôb pre výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu získaná do 14. januára 2015 zostáva v...

zobraziť

§
80e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018 (1) § 16a sa nevzťahuje na územné konanie pre navrhovanú činnosť alebo iné konanie o povolení navrhovanej činnosti začaté a právopla...

zobraziť

§
81

(1) Nariadenie, ktoré vydá vláda, ustanoví a) požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život ...

zobraziť

§
82

Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6....

zobraziť

§
83

Zrušuje sa zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z.z....

zobraziť

§
83a

Zrušovacie ustanovenie účinné od 15. októbra 2012 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení ob...

zobraziť

§
83b

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činn...

zobraziť

§
83c

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca progra...

zobraziť

Judikáty k zákonu