Právne predpisy: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo


Zoznam všetkých predpisov v kategórii: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

zrušené judikáty (9) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

VZORY vybraných písomností používaných pri výkone následnej finančnej kontroly k zákonu č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

zrušené

Usmernenie MF SR č. 1/2002-22-metod. k niektorým ustanoveniam zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

zrušené

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

judikáty (2) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

judikáty (92) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008221/2006-421 k aplikácii § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v z.

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej pokladnice č. MF/26268/2005-421 k postupu pri aplikácii § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k z

Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

aktualizované judikáty (4) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

komentáre (52) judikáty (104) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v z.n.p.

aktualizované judikáty (43) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

komentáre (104) judikáty (68) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Opatrenie MF SR č. 020094/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

zrušené

Usmernenie MF SR č. MF/014047/2005-722 k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9788/2006-72 k zákonu č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších pre

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

aktualizované komentáre (71) judikáty (126) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z.n.p.

zrušené judikáty (521) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p.

aktualizované judikáty (20) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p.

zrušené Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p.

judikáty (5) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách

Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo

Zákon č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach

Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo