Právne predpisy: Účtovníctvo


Zoznam všetkých predpisov v kategórii: Účtovníctvo

Oznámenie č. 65/263/1994 k niektorým veciam z oblasti účtovníctva

Kategória: Iné účtovné predpisy

Zákon č. 540/2007 Z.z. z 25. októbra 2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

zrušené judikáty (2) Kategória: Audit

Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

judikáty (35) Kategória: Kontrola a inšpekcia

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

komentáre (87) Kategória: Podvojné účtovníctvo

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré po

komentáre (26) Kategória: Jednoduché účtovníctvo

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

komentáre (81) Kategória: Rozpočtové, príspevkové organizácie a obce

Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Kategória: Neziskové organizácie

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/22930/2005-74 z 30. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

Kategória: Poisťovne

Opatrenie MF SR č. 65/435/1995, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami

zrušené Kategória: Malé, drobné, malé cirkevné a preddavkové organizácie

Opatrenie MF SR č. 43/105/1993, ktorým sa vykonáva bod B, ods. 3 Uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov

Kategória: Privatizácia a prevod bytov

Opatrenie MF SR č. 20 359/2002-92 z 13. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, po

Kategória: Banky

Metodický pokyn č. 14467/2003-92 na postup účtovania pohľadávok z úrokov z úverov a úrokov z omeškania, ak je dlžník v omeškaní so splácaním viac ako 90 dní

Kategória: Banky

Oznámenie MF SR č. 4448/98-92 o účtovaní pri zavedení jednotnej európskej meny

Kategória: Iné účtovné predpisy

Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

judikáty (45) Kategória: Kontrola a inšpekcia

Opatrenie MF SR z 9. júla 2008 č. MF/13522/2008-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

zrušené Kategória: Audit

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

komentáre (14) judikáty (2) Kategória: Účtovníctvo

Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podn

zrušené Kategória: Podvojné účtovníctvo

Oznámenie MF SR č. 62/683/1996 k postupu úpravy základu dane u daňovníkov, u ktorých dochádza ku skončeniu podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí učtujú v sústave jednoduchého účtovníctva

Kategória: Jednoduché účtovníctvo

Opatrenie MF SR č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenie rozpočtu verejnej správy

zrušené Kategória: Rozpočtové, príspevkové organizácie a obce

Opatrenie MF SR č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

zrušené Kategória: Neziskové organizácie