VECNÝ POJEM: Verejná správa

zoradiť výsledky podľa:

Porušenia Zákonníka práce

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím však nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona, čiže mzda im je vyplácaná aj za neodpracovaný čas. Dochádzku si zapisujú do knihy dochádzky, takže je to evidentné. Starosta je si toho vedomý a pracovníčka, ktorá mzdy robí, je aktérom uvedeného procesu. Z kontroly bolo prijaté uznesenie na nápravu nedostatkov. Zaujíma ma, ako má postupovať obecný kontrolór v prípade takéhoto porušenia Zákonníka práce. Má konať aj iným spôsobom, ako správou z kontroly s návrhom uznesenia na odstránenie nedostatkov, prípadne ako má konať, ak nedostatky nebudú odstránené?

Účtovanie stravného

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chceli by sme si overiť účtovný postup, EK a kódy zdrojov, t. j. účtovanie transferu z ÚPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom, ktorý je prijatý ako dotácia na účet mesta. Mesto – Príjem: 221 EK 312001 KZ 111/357; Mesto – Výdaj: 357/221 bez EK. Transfer je zaslaný na výdavkový účet (222) rozpočtovej organizácie, t. j. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. ZŠ Príjem: 222/357 bez EK; ZŠ Výdaj: Zaslanie na účet ŠJ 357/ 222 FK 1040 EK 637014. Rozpočtová organizácia, t. j. základná škola uvedený transfer zasiela na samostatný účet školskej jedálne (221), ktorú spravuje. Rozpočtová organizácia vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním. Stravné je vrátené na samostatný účet, réžia vrátená na výdavkový účet. Školská jedáleň: 221 EK 223003 KZ 72f príjem za stravu; 221 EK 223001 KZ 72f príjem za réžiu; 221 EK 633011 KZ 72f výdaj za potraviny.

Operatívna kontrola

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná „operatívna kontrola“. Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod – vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, prípadne ak sa v priebehu plánovanej kontroly dozvie o podnete na kontrolu. Ide o kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli obci uložené uznesením obecného zastupiteľstva do určitého termínu. Starosta obce splnil len minimálnu časť uznesenia, v ostatných bodoch posunul termín splnenia uznesenia a bez odsúhlasenia poslancami. Poslanci žiadajú vykonať kontrolu.

Neodôvodnené obohatenie sa

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnankyňa podpísala k 1. 1. 2019 nový platový dekrét. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona podpisovala k 1. 9. 2019 nový platový dekrét, pri ktorom si zamestnávateľ všimol, že od 1. 1. 2019 jej bol neoprávnene vyplácaný kreditový príplatok. Zamestnankyňu obvinili z neoprávneného obohatenia sa a požadujú naviac vyplatený kreditový príplatok za 8 mesiacov vrátiť. Kto je v tomto prípade zodpovedný za nesprávne vyplácanie kreditového príplatku?

Pomerná časť dovolenky

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ako správne vypočítať dovolenku u zamestnanca, ktorý nastúpil do práce 5. 9. 2019? To, že má nárok na alikvotnú časť dovolenky po odpracovaní 60 dní u zamestnávateľa, resp. za každých 21 odpracovaných dní, to nám je jasné. Ale čo v prípade, že bude mať odpracovaných v tomto roku 60 dní, tak má nárok na 3/12-tiny alebo až 4/12-tiny. Ako sa počíta ten mesiac, v priebehu ktorého nastúpil zamestnanec do práce. A dovolenka sa zaokrúhľuje matematicky na celé dni? Alebo na poldeň?

Legislatívna úprava poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce, zameriavame sa na platnú legislatívu, ktorú treba dodržiavať pri poskytovaní a používaní dotácií.

Účtovanie bezodplatného prevodu správy

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu. Správca majetku štátu je oprávnený a povinný majetok štátu:

  • užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti,
  • udržiavať ho v riadnom stave,
  • dbať na to, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu.

Právne postavenie zástupcu starostu obce (1. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Postavenie zástupcu starostu je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z., ktorá priznáva zástupcovi starostu (dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon verejnej funkcie) „zamestnanecké“ nároky, ako je právo na dovolenku a na účely tvorby a použitia sociálneho fondu získava zástupca starostu postavenie zamestnanca. Počnúc februárom 2019 sa upravilo aj odmeňovanie zástupcov starostov s cieľom zrovnoprávniť osoby, ktoré sú a ktoré nie sú dlhodobo uvoľnené na výkon tejto funkcie zo zamestnania, a novela č. 5/2019 Z. z. súčasne splnomocňuje starostu na určenie platu, resp. odmeny zástupcovi starostu.

Proces inventarizácie v samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia sa považuje za súčasť vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky a je predpokladom na zostavenie účtovnej závierky preukazujúcim vykazované stavy, zostatky jednotlivých položiek účtovných výkazov.

Konflikt záujmov a ochrana verejného záujmu v samospráve

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok je venovaný konfliktným udalostiam, ktoré môžu v samospráve vzniknúť, a to pri plnení pracovných povinností či vybavovaní stránok, alebo pri výkone funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, alebo hlavného kontrolóra.

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť