VECNÝ POJEM: Územná samospráva

zoradiť výsledky podľa:

Predkladanie výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.

Európske fondy pre mestá a obce

Dátum:
Autor: Ing. Ján Rudolf, PhD.
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V súčasnom programovom období EÚ na roky 2014 – 2020 má Slovensko z európskych štrukturálnych a investičných fondov k dispozícii vyše 15 mld. eur. Viac než polovica je určená priamo pre územnú samosprávu, teda obce, mestá a vyššie územné celky a nimi riadené príspevkové a rozpočtové organizácie. Hoci už prebieha rok 2017, výzvy na podávanie projektov sa len rozbiehajú, a to je čas, keď musí byť samospráva pripravená, aby využila finančné prostriedky z eurofondov na projekty, ktoré majú prispievať k vyššej životnej úrovni obyvateľov, ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu a v nemalej miere aj k znižovaniu energetickej náročnosti verejných budov či k zvyšovaniu konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov.

Špecifiká rezerv a nevyfakturovaných dodávok v účtovníctve rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Rozpočtové, príspevkové organizácie a obce tvoria rezervy podľa § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a § 14 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“). Podľa § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve sú rezervy definované ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, ktoré sa tvoria na krytie známych rizík alebo strát súvisiacich s činnosťou účtovnej jednotky.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok – skúsenosti z kontrolnej činnosti

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Súčasťou povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov subjektu územnej samosprávy je aj pravidelné a úplné zverejňovanie. Podmienky, lehoty a rozsah zverejnených údajov, z dôvodu transparentného konania obcí a organizácií, upravuje plne zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Príspevok sa bližšie venuje aplikačnej praxi zverejňovania povinných údajov (faktúr, uzatvorených zmlúv a vystavených objednávok). Bližšie vysvetlím jednotlivé povinné údaje a upozorním na časté nedostatky a neúplné formy zverejňovania údajov na webových sídlach subjektov verejnej správy.

Aplikácia pravidiel transferového oceňovania pre obce a ich závislé subjekty

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Cieľom tohto článku je priblížiť problematiku ­transferového oceňovania pre pracovníkov obcí a subjektov – právnických osôb, ktoré majú majetkový alebo osobný vzťah k obciam, a teda sú v kontexte zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) považované za „závislé“ subjekty na účely transferového oceňovania.

Delimitačné protokoly škôl

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V poslednom období sa čoraz častejšie stretávame na školách s tzv. delimitáciou. Naposledy sa viac-menej celoplošne riešila delimitácia kvôli tzv. elokovaným pracoviskám. Od septembra 2015 museli viaceré školy doriešiť osamostatnenie svojich elokovaných pracovísk, ktoré boli mimo územia kraja. Predovšetkým sa to týkalo základných umeleckých škôl, ktoré mali svoje elokované pracoviská na dedinách a okolitých obciach.

Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy od 1. januára 2017

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V príspevku chceme upozorniť na zmenu v podmienkach prijímania návratných zdrojov financovania na obci od 1. januára 2017. Táto zmena bola schválená v roku 2013, zákonom č. 426/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona č. 426/2013 Z. z.).

Špecifiká niektorých funkcií zamestnancov obsadzovaných vymenovaním a voľbou

Spôsob obsadzovania niektorých funkcií v územnej samospráve sa neriadi všeobecnou právnou úpravou vyplývajúcou z § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. – ďalej len „Zákonník práce“ ale je čiastočne modifikovaný právnou úpravou vyplývajúcou z osobitných zákonov [Pozri zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. – ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p – ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“.] Zákon o obecnom zriadení výslovne ustanovuje vymenovanie ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme v prípade prednostu obecného úradu a vedúceho (riaditeľa) organizácie riadenej či zriadenej obcou.

Účtovanie rezervného fondu, peňažných fondov v obciach a VÚC

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obec a vyššie územné celky (VÚC) môžu vytvárať peňažné fondy podľa zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

Záver účtovného roka 2016 v štátnej správe a samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Účtovná závierka ako komplexný výstup účtovníctva za účtovné obdobie predstavuje súbor informácií, ktoré majú používateľom slúžiť na zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky (ÚJ) v roku, za ktorý sa predkladá, ale zároveň majú byť aj podkladom na účely rozhodovania v oblasti financovania, rozpočtovania a manažérskeho riadenia. Používateľmi účtovných závierok zostavovaných ÚJ štátnej správy a samosprávy sú predovšetkým zriaďovatelia konkrétnych organizácií, zostavovatelia rozpočtu (jednak štátneho rozpočtu, ale aj rozpočtu územnej samosprávy), verejnosť, dodávatelia, odberatelia, finančné inštitúcie a ratingové agentúry.

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť