VECNÝ POJEM: Účtovné súvzťažnosti

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie stravy v základnej a materskej škole

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme veľká plne organizovaná základná škola, ktorá bude od 1. 9. 2019 zrušená a vznikne nový subjekt: základná škola s materskou školou. Okrem toho dôjde aj k dotácii stravného žiakom a v školskej jedálni a zároveň budeme mať novú vedúcu školskej jedálne, ktorá ešte nikde nepracovala a nemá žiadne skúsenosti, ani prax. Chcela by som vás požiadať o radu, ako účtovať od 1. 9. 2019. Sme rozpočtová organizácia – základná škola, ktorá patrí pod zriaďovateľa. Vedúca školskej jedálne má vlastný potravinový účet, ktorý je príjmový aj výdavkový. Na konci mesiaca odvádza réžiu za žiakov, zamestnancov aj cudzích stravníkov na príjmový účet školy. Z príjmového účtu školy sa posledný deň v mesiaci príjmy odvedú na príjmový účet zriaďovateľa a ten ich následne v nasledujúcom mesiaci zašle ako dotáciu vlastných príjmov na výdavkový účet školy. Stravné má ponechané počas celého roka na potravinovom účte (mesačné hlásenia mestu) a len na konci kalendárneho roka ho prevádzame na účet mesta. Podľa akého postupu máme účtovať?

Účtovanie bezodplatného prevodu správy

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu. Správca majetku štátu je oprávnený a povinný majetok štátu:

  • užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti,
  • udržiavať ho v riadnom stave,
  • dbať na to, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu.

Proces inventarizácie v samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia sa považuje za súčasť vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky a je predpokladom na zostavenie účtovnej závierky preukazujúcim vykazované stavy, zostatky jednotlivých položiek účtovných výkazov.

Účtovanie stravného

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chceli by sme si overiť účtovný postup, EK a kódy zdrojov, t. j. účtovanie transferu z ÚPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom, ktorý je prijatý ako dotácia na účet mesta. Mesto – Príjem: 221 EK 312001 KZ 111/357; Mesto – Výdaj: 357/221 bez EK. Transfer je zaslaný na výdavkový účet (222) rozpočtovej organizácie, t. j. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. ZŠ Príjem: 222/357 bez EK; ZŠ Výdaj: Zaslanie na účet ŠJ 357/ 222 FK 1040 EK 637014. Rozpočtová organizácia, t. j. základná škola uvedený transfer zasiela na samostatný účet školskej jedálne (221), ktorú spravuje. Rozpočtová organizácia vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním. Stravné je vrátené na samostatný účet, réžia vrátená na výdavkový účet. Školská jedáleň: 221 EK 223003 KZ 72f príjem za stravu; 221 EK 223001 KZ 72f príjem za réžiu; 221 EK 633011 KZ 72f výdaj za potraviny.

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V septembrovom čísle sme uverejnili prvú časť rozsiahlejšieho príspevku venovaného účtovaniu školskej jedálne v materskej škole. V jeho pokračovaní sa dočítate ďalšie praktické informácie z tejto oblasti.

Technické zhodnotenie umeleckého diela

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme štátna rozpočtová organizácia. Pred niekoľkými rokmi sme prevodom správy prevzali umelecké dielo – drevené súsošie, ktoré je umiestnené na betónovej ploche pred vstupom do budovy. Predchádzajúci správca nemal súsošie ocenené a neúčtoval o ňom v účtovníctve. V marci 2019 sme uskutočnili inventarizáciu majetku v súvislosti so zmenou hmotne zodpovedných osôb a zistili sme, že súsošie nie je zaúčtované v našom účtovníctve. Ako máme postupovať pri určení hodnoty diela? Ako máme dielo zaúčtovať? Bude sa účtovať ako súčasť budovy, keďže je umiestnené pred budovou? Dielo je mierne poškodené, je potrebná jeho rekonštrukcia. Ako máme účtovať technické zhodnotenie tohto diela? Môžeme technické zhodnotenie odpisovať?

Účtovanie účelovej finančnej rezervy

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme príspevková organizácia obce a ako prevádzkovateľ skládky odpadov sme podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinní počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa v budúcnosti použijú na uzavretie, rekultiváciu alebo práce spojené s odvrátením havárie. Ako máme zaúčtovať tvorbu tejto rezervy?

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Účtovanie školského stravovania

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Prosím o pomoc pri účtovní stravného v školskej jedálni bez právnej subjektivity. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy, zamestnancom obce a materskej školy a cudzím stravníkom. Režijné náklady jedálne sú uhrádzané na bežný účet obce iba zo strany cudzích stravníkov. Z tohto účtu sa aj uhrádzajú. Úhrady za stravu vo výške úhrady za potraviny sú od stravníkov prijímané na tzv. „potravinový účet“ školskej jedálne. Z tohto účtu sa realizujú aj úhrady faktúr za potraviny.

Školská jedáleň prijíma úhrady od stravníkov vo forme preddavkov, ktoré sa vyúčtujú na základe skutočne odobratej stravy. Prijaté úhrady režijných nákladov od cudzích stravníkov nepodliehajú zúčtovaniu podľa skutočne odobratej stravy.

Deťom v poslednom roku predškolskej dochádzky je prostredníctvom obce poskytnutá dotácia od ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 eur na 1 deň na 1 dieťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v z. n. p. Poskytnutá dotácia je o 0,01 eur vyššia, ako je naša vypočítaná stravná jednotka dieťaťa v školskej jedálni – stravná jednotka na deti je 1,19 eur. Ako máme zúčtovať nepoužitých 0,01 eur? Stravná jednotka cudzích stravníkov je vo výške 1,19 eur za potraviny a 1,19 eur na režijné náklady. Stravná jednotka za zamestnancov je vo výške 4,– eur. Príspevok zamestnávateľa zo so­ciálneho fondu je 0,50 eur/obed.

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na príjmovom a výdavkovom účte

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť