VECNÝ POJEM: Účtovné metódy

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie obstarania majetku zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Pomoc z Európskej únie sa v pro­gramovom období 2014 – 2020 v rámci Slovenskej republiky poskytuje najmä prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond sú štrukturálnymi fondmi Európskej únie, ktoré spolu s kohéznymi fondmi patria k významným finančným nástrojom regionálnej politiky Európskej únie.

Účtovanie miestneho poplatku za rozvoj

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Ako sa účtuje miestny poplatok za rozvoj?

Záver účtovného roka 2016 v štátnej správe a samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Účtovná závierka ako komplexný výstup účtovníctva za účtovné obdobie predstavuje súbor informácií, ktoré majú používateľom slúžiť na zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky (ÚJ) v roku, za ktorý sa predkladá, ale zároveň majú byť aj podkladom na účely rozhodovania v oblasti financovania, rozpočtovania a manažérskeho riadenia. Používateľmi účtovných závierok zostavovaných ÚJ štátnej správy a samosprávy sú predovšetkým zriaďovatelia konkrétnych organizácií, zostavovatelia rozpočtu (jednak štátneho rozpočtu, ale aj rozpočtu územnej samosprávy), verejnosť, dodávatelia, odberatelia, finančné inštitúcie a ratingové agentúry.

Pohľadávky ako súčasť majetku obcí a ROPO

Dátum:
Autor: Ing. Hana Marcin Jakubíková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pohľadávky významne ovplyvňujú majetkovú štruktúru účtovnej jednotky (ÚJ VS). Ich výška má vplyv na ekonomickú situáciu ÚJ VS. Vysoký podiel pohľadávok po lehote splatnosti môže spôsobovať problémy v činnosti ÚJ VS a jej rozpočtu. Ide o podiel pohľadávok k rozpočtu. Z účtovného hľadiska je pohľadávka položkou obežných aktív. Podľa času sa členia na dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky. Dlhodobé pohľadávky sú tie, ktoré majú dohodnutú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok a krátkodobé pohľadávky sú tie, ktoré majú dohodnutú dobu splatnosti najviac jeden rok.

Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce (II.)

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V predchádzajúcej časti článku som sa venovala dôvodom na vytvorenie vnútorného predpisu pre oblasť účtovníctva v obci a jeho štruktúre. V pokračovaní sa zaoberám ďalšími okruhmi účtovníctva, ktoré by mali byť zahrnuté vo vnútornom predpise pre oblasť účtovníctva v obci.

Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce (I.)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Obec má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) povinnosť viesť účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Uvedenú povinnosť si obec splní tým, že vypracuje vnútorné predpisy, ktoré sú tiež nástrojom na skvalitnenie vnútorného riadenia obce. V praxi sa používa viac pojmov, napr. vnútroorganizačný predpis, vnútorný predpis, interný predpis, smernica, ale v podstate ide o dokument, ktorý upresňuje činnosť obce.

Novely opatrení pre samosprávu

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Témou príspevku sú aktuálne novelizované opatrenia s účinnosť od 1. januára 2016 z dielne Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) prispôsobené na podmienky samosprávy. Príspevok je rozdelený na tri časti, pričom čitateľovi ozrejmuje novinky, ktoré sú zapracované do normatívnych aktov pre rozpočtový a účtovný rok 2016. Príspevok reaguje na časté podnety čitateľov na oblasť postupov účtovania a termínov obcí na predkladanie informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Fond prevádzky, údržby a opráv – tvorba a použitie v podmienkach miest a obcí

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Obec okrem peňažných fondov, ktoré vytvára na základe oprávnenia v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) má povinnosť ­tvoriť fond prevádzky, opráv a údržby.

Poskytnutie a prijatie preddavkov v účtovných jednotkách verejnej správy (I.)

V článku sa zaoberám problematikou evidencie preddavkov z viacerých aspektov – podľa zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o dani z pridanej hodnoty. Formou preddavku sa často rieši vopred uhradená cena, ktorá je rozdelená buď na časť (časti) alebo sa uhradí celá hodnota dojednanej ceny dodávky výrobkov, tovaru alebo služieb vopred.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (I.)

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V záujme zjednotenia postupov účtovania v rámci samosprávy medzi zriaďovateľmi (obce/vyššie územné ­celky) a odstránenia problémov vznikajúcich pri zostavovaní individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok vám poskytneme ucelený prehľad súvzťažností, ktoré sú inverzne prepojené medzi zriaďovateľom a zriadenou rozpočtovou/príspevkovou organizáciou samosprávy.

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť