VECNÝ POJEM: Rozpočtová klasifikácia

zoradiť výsledky podľa:

Zatriedenie výdavkov na kultúrne akcie obce

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obce v rámci svojej hlavnej činnosti organizujú rôzne kultúrne podujatia: obecné zabíjačky, dni obce, karneval, deň detí, deň matiek a pod. Pri týchto akciách vznikajú rôzne výdavky, napr. potraviny na varenie gulášu, občerstvenie (káva, minerálka, švédske stoly...) pre pozvaných hostí, ubytovanie hostí, obedy hostí, výdavky za účinkovanie umelcov – spevákov, hudobných skupín, tanečníkov. Mnohé obce všetky tieto výdavky klasifikujú na podpoložku 637002. Postupujú obce správne pri zatrieďovaní výdavkov? Nemali by sa výdavky klasifikovať podľa druhu, a tým používať tieto položky 633016 – káva, čaj, minerálka, 633006 – potraviny, 637036 – ubytovanie a strava hostí, 637002 – výdavky na hudobné skupiny, spevákov a pod.?

Identifikácia rozpočtovej klasifikácie mesta

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Po splnení podmienok, ktoré boli stanovené na zníženie energetickej náročnosti budov, mesto dostalo finančné prostriedky od ERBD (sprostredkované Slovenskou sporiteľňou, a. s.). Aká je príjmová ekonomická klasifikácia v tomto prípade?

Výsadba parku

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec prijala dotáciu na výsadbu kvetov a drevín do parku. Ide o bežný príjem. Ako má obec účtovať výdavky z tejto dotácie? Aký nákladový účet, štatistickú a rozpočtovú klasifikáciu má použiť? Výdavky sú vynaložené na kvety a dreviny, práce pri úprave terénu a výsadbu + doprava.

Opatrovateľská služba

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec uzatvorila zmluvu s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu, o poskytovaní tejto služby, keďže obec túto službu nevykonáva. (Občan požiadal obec). Nezisková organizácia fakturuje obci mesačne mzdu opatrovateľky + prevádzkové náklady zmluvne dohodnuté s obcou. Kde obec zaúčtuje tieto náklady? Aká bude funkčná a rozpočtová klasifikácia?

Účet cudzích prostriedkov v rozpočtových organizáciách

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V tomto príspevku chceme upozorniť na oprávnenie rozpočtových organizácií previesť na účet cudzích prostriedkov výdavky, ktoré sa uskutočnia v januári 2018. Toto oprávnenie je upravené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Príjem v obci za výherné prístroje

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Na aký účet a rozpočtovú klasifikáciu zaúčtujeme v obci príjem za výherný prístroj vo výške 1 500 € na rok? Na aký účet a rozpočtovú klasifikáciu zaúčtujeme mesačný odvod výťažku z prevádzkovania hazardných hier?

Zásady účtovníctva a systém finančného riadenia pre vedúce školských jedální (II.)

V predchádzajúcom vydaní časopisu sme priniesli prvú časť tohto článku. V minulom čísle sme sa podrobne venovali legislatívnej úprave pokladničnej agendy školských jedální, základnej ekonomickej dokumentácii a mnohým ďalším oblastiam. V dnešnom čísle sa pozrieme na problematiku vedenia pokladnice a pokladničnej knihy, finančnej kontroly, ale aj evidencie majetku školských jedální.

Ekonomická klasifikácia pre vrátené preplatky z ročného vyúčtovania

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Akú ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie má použiť obec pre výdavky na vrátenie preplatku nájomcom bytov alebo nebytových priestorov z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roka? Môže to byť EK 637037 − Vratky? Naopak, ak obec prijíma preplatok z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roku, má sa použiť EK 292017 − z vratiek?

Účtovanie rekonštrukcie ihriska

Dátum:
Autor: Ing. Hana Marcin Jakubíková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obec zrealizovala verejnú súťaž na rekonštrukciu ihriska, podpísala zmluvu o dielo s víťaznou firmou. Po zrealizovaní sme zistili, že ešte potrebuje niečo dorobiť v hodnote 1 800 €. Materiál bol zakúpený v hodnote 900 € a práca bola v hodnote 900 €, ktorú realizovala iná firma, ako rekonštrukciu, pretože tá už bola hotová podľa zmluvy. Ako obec zaúčtuje prvú rekonštrukciu (MD 042/D 321; RK 717 002) a ako nakúpený materiál a prácu?

Zásady účtovníctva a systém finančného riadenia pre vedúce školských jedální (I.)

Školská jedáleň je vo väčšine škôl súčasťou školy, ako právneho subjektu (rozpočtovej organizácie). Škola ako rozpočtová organizácia hospodári v súlade s rozpočtovými pravidlami a je povinná aplikovať pri svojich finančných tokoch a hospodárení aj zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť