VECNÝ POJEM: Rozpočet

zoradiť výsledky podľa:

Legislatívna úprava poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce, zameriavame sa na platnú legislatívu, ktorú treba dodržiavať pri poskytovaní a používaní dotácií.

Prijaté sponzorské – účtovanie rozpočtu

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec prijala sponzorský dar formou finančných prostriedkov na bežný účet obce. V účtovníctve bude účtovanie MD 221/D 648. Prosím o radu, ako zaúčtovať túto transakciu do rozpočtu?

Povinnosti obce pri zostavení viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme príprave najdôležitejšieho dokumentu, ktorý je základom finančného hospodárenia obce – rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. Obce upozorníme na dôležité zákonné povinnosti, ktoré súvisia s procesom zostavenia návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (ďalej len „rozpočet“).

Prenesené kompetencie

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Čo všetko porušuje zriaďovateľ v prípade, keď finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, aká je potrebná na zaplatenie faktúr a miezd podľa požiadania? Čiže, základná škola každý týždeň žiada finančné prostriedky len v tej výške, na akú jej došli faktúry, a tiež len takú sumu, na akú boli vypočítané mzdy, tzn., že na bežnom výdavkovom účte má škola celý čas nulu.

Schodok obce – spôsob financovania a finančná kontrola

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania schodku rozpočtu obce na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý spôsob financovania schodku rozpočtu obce, ktorý potvrdzuje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2020 – 2022

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku chceme upozorniť na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2020 až 2022“ (ďalej len „príručka“). Ministerstvo financií SR príručku vydalo vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411 v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce a výkon administratívnej finančnej kontroly

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je poukázať na aktuálny právny stav pri výkone kontrolného mechanizmu pri poskytovaní dotácie z rozpočtu obce alebo mesta – administratívnej finančnej ­kontroly.

Účtovanie výsledku hospodárenia v obci

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania prebytku, resp. schodku rozpočtu obce a následne účtovania výsledku rozpočtového hospodárenia na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý postup obce v rámci zúčtovania príjmov a výdavkov obce a vyčíslenia prebytku rozpočtu obce.

Zostavenie rozpočtu na prelome rokov 2018/2019 v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje aktuálnej téme v oblasti územnej samosprávy miest a obcí – zostavenie a schválenie rozpočtu na rok 2019 vzhľadom na roky 2020 a 2021. Viaceré samosprávy vstupujú do roku 2019 v provizóriu a čaká ich následne schválenie predloženého rozpočtu zastupiteľstvom obce a miest. Príspevok objasňuje vybrané problémy z praxe na prelome rokov 2018/2019 v otázkach a odpovediach. Príspevok po schválení novely (pozn.: v Zbierke zákonov SR zverejnená pod č. 372/2018 Z. z.) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov rea­guje aj na novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorá takisto prináša novelizácie od roku 2019 najmä pre príspevkové organizácie (povinnosť zrušenia pri neplnení činnosti, pre ktoré boli zriadené).

Rozpočtové provizórium

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obce a vyššie územné celky zostavujú svoj rozpočet ako základný nástroj svojho hospodárenia, zachovania bilančnej kontinuity a zabezpečenia všetkých samosprávnych funkcií, ktoré musia počas roka zabezpečovať. Po zostavení rozpočtu obec a vyšší územný celok zverejňujú svoje návrhy rozpočtov najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce a až následne ho predkladajú do zastupiteľstiev na schválenie.

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť