VECNÝ POJEM: ROPO

zoradiť výsledky podľa:

Pozemky

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V účtovníctve mám dve nevysporiadané sumy na účte 042. Prvá suma je za vykúpené pozemky 36 883,85 €, druhá za vyňatie pôdy z PPF 14 710,32 €. Tieto zápisy sú v účtovníctve od roku 1989, ale nemám k nim žiadne doklady, len inventúrny zápis z roku 2014, kde sa opisujú tieto prípady. Účet 031 Pozemky nám súhlasí s Magistrátom hl. mesta. Ako môžem dostať z účtovníctva tieto pozemky?

Prijaté sponzorské – účtovanie rozpočtu

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec prijala sponzorský dar formou finančných prostriedkov na bežný účet obce. V účtovníctve bude účtovanie MD 221/D 648. Prosím o radu, ako zaúčtovať túto transakciu do rozpočtu?

Znalecký posudok

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec nadobudla pozemok darovaním a má vypracovaný znalecký posudok. Ako správne zaúčtovať cenu posudku pri zaradení do majetku?

Porušenia Zákonníka práce

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím však nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona, čiže mzda im je vyplácaná aj za neodpracovaný čas. Dochádzku si zapisujú do knihy dochádzky, takže je to evidentné. Starosta je si toho vedomý a pracovníčka, ktorá mzdy robí, je aktérom uvedeného procesu. Z kontroly bolo prijaté uznesenie na nápravu nedostatkov. Zaujíma ma, ako má postupovať obecný kontrolór v prípade takéhoto porušenia Zákonníka práce. Má konať aj iným spôsobom, ako správou z kontroly s návrhom uznesenia na odstránenie nedostatkov, prípadne ako má konať, ak nedostatky nebudú odstránené?

Operatívna kontrola

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná „operatívna kontrola“. Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod – vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, prípadne ak sa v priebehu plánovanej kontroly dozvie o podnete na kontrolu. Ide o kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli obci uložené uznesením obecného zastupiteľstva do určitého termínu. Starosta obce splnil len minimálnu časť uznesenia, v ostatných bodoch posunul termín splnenia uznesenia a bez odsúhlasenia poslancami. Poslanci žiadajú vykonať kontrolu.

Neodôvodnené obohatenie sa

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnankyňa podpísala k 1. 1. 2019 nový platový dekrét. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona podpisovala k 1. 9. 2019 nový platový dekrét, pri ktorom si zamestnávateľ všimol, že od 1. 1. 2019 jej bol neoprávnene vyplácaný kreditový príplatok. Zamestnankyňu obvinili z neoprávneného obohatenia sa a požadujú naviac vyplatený kreditový príplatok za 8 mesiacov vrátiť. Kto je v tomto prípade zodpovedný za nesprávne vyplácanie kreditového príplatku?

Pomerná časť dovolenky

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ako správne vypočítať dovolenku u zamestnanca, ktorý nastúpil do práce 5. 9. 2019? To, že má nárok na alikvotnú časť dovolenky po odpracovaní 60 dní u zamestnávateľa, resp. za každých 21 odpracovaných dní, to nám je jasné. Ale čo v prípade, že bude mať odpracovaných v tomto roku 60 dní, tak má nárok na 3/12-tiny alebo až 4/12-tiny. Ako sa počíta ten mesiac, v priebehu ktorého nastúpil zamestnanec do práce. A dovolenka sa zaokrúhľuje matematicky na celé dni? Alebo na poldeň?

Proces inventarizácie v samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia sa považuje za súčasť vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky a je predpokladom na zostavenie účtovnej závierky preukazujúcim vykazované stavy, zostatky jednotlivých položiek účtovných výkazov.

Konflikt záujmov a ochrana verejného záujmu v samospráve

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok je venovaný konfliktným udalostiam, ktoré môžu v samospráve vzniknúť, a to pri plnení pracovných povinností či vybavovaní stránok, alebo pri výkone funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, alebo hlavného kontrolóra.

Úlohy hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky?

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť