VECNÝ POJEM: Pracovné právo

zoradiť výsledky podľa:

Súbeh pracovných pomerov a ich skončenie

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnanec môže mať uzatvorených aj viac pracovných pomerov, či už so súčasným zamestnávateľom alebo aj s ďalším zamestnávateľom. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov aj s tým istým zamestnancom, avšak iba za podmienky, že pôjde o činnosti, ktoré spočívajú v prácach iného druhu. Zákonník práce ustanovuje, že práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne, napr. nárok na dovolenku, nárok na odstupné, odchodné. To znamená, že aj k ukončeniu týchto pracovných pomerov dochádza samostatne. Tento príspevok sa venuje skončeniu viacerých pracovných pomerov, ktoré si zamestnanec dohodol s jedným a tým istým zamestnávateľom.

Nadbytočnosť zamestnanca s kratším pracovným časom

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracovný pomer možno v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Osobný spis zamestnanca

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Súbor takýchto dokumentov označujeme v praxi ako „osobný spis zamestnanca“. Pracovnoprávnym vzťahom je nielen vzťah založený pracovnou zmluvou, ale aj vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý je založený niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Organizačná zmena zamestnávateľa a nadbytočnosť zamestnanca v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obsahom článku sú odpovede na mnohé otázky zamestnávateľov v nadväznosti na problematiku organizačnej zmeny zamestnávateľa a skončenia pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pre organizačnú zmenu podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Organizačná zmena patrí totiž medzi najčastejšie dôvody skončenia pracovného pomeru, a to bez ohľadu na to, či k skončeniu pracovného pomeru dochádza formou výpovede alebo formou dohody.

Stravovanie zamestnancov v roku 2017

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Zamestnávateľ je za podmienok stanovených zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie, ako aj zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Prestávku na odpočinok a jedenie upravuje § 91 Zákonníka práce a oznámenie prestávky zamestnancom je upravené v ustanovení § 90 cit. zákona. Stravovanie zamestnancov ustanovuje § 152 Zákonníka práce.

Delimitačné protokoly škôl

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V poslednom období sa čoraz častejšie stretávame na školách s tzv. delimitáciou. Naposledy sa viac-menej celoplošne riešila delimitácia kvôli tzv. elokovaným pracoviskám. Od septembra 2015 museli viaceré školy doriešiť osamostatnenie svojich elokovaných pracovísk, ktoré boli mimo územia kraja. Predovšetkým sa to týkalo základných umeleckých škôl, ktoré mali svoje elokované pracoviská na dedinách a okolitých obciach.

Špecifiká niektorých funkcií zamestnancov obsadzovaných vymenovaním a voľbou

Spôsob obsadzovania niektorých funkcií v územnej samospráve sa neriadi všeobecnou právnou úpravou vyplývajúcou z § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. – ďalej len „Zákonník práce“ ale je čiastočne modifikovaný právnou úpravou vyplývajúcou z osobitných zákonov [Pozri zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. – ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p – ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“.] Zákon o obecnom zriadení výslovne ustanovuje vymenovanie ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme v prípade prednostu obecného úradu a vedúceho (riaditeľa) organizácie riadenej či zriadenej obcou.

Dodatok k dohode o vykonaní práce

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Možno urobiť dodatok k dohode o vykonaní práce a k dohode o pracovnej činnosti, kde sa zmení len odmena z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy?

Odstupné pri skončení pracovného pomeru dohodou

Dátum:
Autor: Mgr. Ladislav Briestenský
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Viaceré otázky čitateľov sa vzťahujú na možnosť vyplatenia odstupného pri skončení pracovného pomeru dohodou, vyberáme jednu z nich.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou počas PN

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ak je zamestnanec práceneschopný? Zamestnávateľ uzatvoril pracovný vzťah so zamestnancom na základe pracovnej zmluvy a zamestnanec po 4 dňoch zostal práceneschopný, nejde o žiaden pracovný úraz. Práceneschopnosť trvá viac ako mesiac. Ako správne postupovať, aká je možnosť využiť ustanovenie § 72 Zákonníka práce?

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť