VECNÝ POJEM: Obec

zoradiť výsledky podľa:

Majetkové priznanie končiacich a začínajúcich starostov a poslancov po voľbách v roku 2018

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V súvislosti s komunálnymi voľbami je aktuálna otázka plnenia povinností podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o konflikte záujmov“), a to tak u novozvolených, ako aj u končiacich obecných funkcionárov. Najmä obecní funkcionári, ktorí nepokračujú vo výkone verejnej funkcie po komunálnych voľbách v roku 2018 (neboli zvolení alebo nekandidovali), často zabúdajú, že majú povinnosti podľa ústavného zákona o konflikte záujmov aj v období po skončení ich mandátov. Ich porušenie je sankcionovateľné pomerne vysokými pokutami. Opomenutie týchto povinností v praxi vedie často k ukladaniu pokút pre obecných funkcionárov, ktorí už svoj mandát ukončili. Článok upozorňuje na konkrétne povinnosti a termíny, ktoré musia novonastupujúci, ale i končiaci obecní funkcionári dodržať.

Plat starostu, ktorý končí vo funkcii

Dátum:
Autor: Mgr. Ladislav Briestenský
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Starosta, ktorý bol vo funkcii v období 2014 – 2018, nebol v komunálnych voľbách v roku 2018 zvolený a 5. decembra 2018 sa bude konať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zloží sľub novozvolený starosta. Ako sa má ustanoviť plat nového starostu vzhľadom na novelu zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. účinnú od 1. decembra 2018.

Zverenie majetku obce do správy správcu

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Majetok obce tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“) alebo ktoré obec nadobudne do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve. Takisto sa posudzuje správnosť ocenenia položiek majetku a záväzkov.

Prideľovanie príspevku na dopravu žiakov v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je objasniť často diskutovanú a dopytovanú tému, ktorou je poskytovanie dopravného zákonným zástupcom žiakov škôl. Prís­pevok je aktuálny vzhľadom na zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj na pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Príspevok je určený najmä zriaďovateľom a zriadeným organizáciám (školám).

Základná finančná kontrola pri disponovaní s majetkom

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme spôsobu vykonávania základnej finančnej kontroly v praxi organizácií verejnej správy formou otázok a odpovedí. Rozoberáme najmä oblasť mzdovej agendy a verejného obstarávania tovarov a služieb, nakladania s majetkom a formálnej správnosti základnej finančnej kontroly.

Tvorba a použitie fondu prevádzky, opráv a údržby v podmienkach obcí od 1. januára 2018

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme ­tvorbe a účtovaniu fondu prevádzky, opráv a údržby v obecných nájomných bytoch obstaraných zo štátneho fondu rozvoja bývania. Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) je určený na rozvoj a podporu sociálneho bývania a obce z neho financujú obstaranie nájomných bytov.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Podľa § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 5. 12. 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,opatrenie k účtovnej závierke“) takto:

Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 účtované v roku 2018 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Vo februárovom čísle časopisu sme uviedli prvú časť rozsiahleho príspevku venovaného nevyčerpaným prostriedkom. V dnešnom čísle prinášame jeho pokračovanie a dočítate sa o ich účtovaní nielen v obci, ale aj v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou a príspevkovej organizácii zriadenej obcou.

Možnosti sústreďovania príjmov v rozpočtovej organizácii

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Aké sú možnosti sústreďovania príjmov v rozpočtovej organizácii a ako bude rozpočtová organizácia realizovať ich prevod na obec?

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť