VECNÝ POJEM: Majetok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie bezodplatného prevodu správy

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu. Správca majetku štátu je oprávnený a povinný majetok štátu:

  • užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti,
  • udržiavať ho v riadnom stave,
  • dbať na to, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu.

Zaradenie investície do majetku obce za 1 euro alebo darom

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chcela by som sa spýtať, či obec môže na základe kúpnej zmluvy za 1 euro zaradiť osvetlenie, pozemok, cestu od súkromnej firmy, ktorá realizovala výstavbu ulice, resp. sa má zaradenie realizovať za inú hodnotu? V akom znení má byť v takomto prípade uznesenie? Treba aj zámer kúpy majetku a následne samotné schválenie kúpy obdobne ako pri predaji?

Majetok obce a jej podnikateľská činnosť

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Majetok obce je jedným zo základných pojmových znakov obce. Majetok obce má ústavnoprávne zakotvenie. Podľa čl. 65 Ústavy SR obec ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami za podmienok ustanovených zákonom.

Osobitosti prechodného zníženia hodnoty majetku na vybraných príkladoch

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Subjekty štátnej správy a samosprávy účtujú o opravných položkách podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“). Postupy účtovania upravujú zásady na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek k majetku podľa § 15 a účtovanie na konkrétnych účtoch podľa § 22 ods. 6, § 37 ods. 11, § 39 ods. 9 a § 51 ods. 1.

Majetkové priznanie končiacich a začínajúcich starostov a poslancov po voľbách v roku 2018

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V súvislosti s komunálnymi voľbami je aktuálna otázka plnenia povinností podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o konflikte záujmov“), a to tak u novozvolených, ako aj u končiacich obecných funkcionárov. Najmä obecní funkcionári, ktorí nepokračujú vo výkone verejnej funkcie po komunálnych voľbách v roku 2018 (neboli zvolení alebo nekandidovali), často zabúdajú, že majú povinnosti podľa ústavného zákona o konflikte záujmov aj v období po skončení ich mandátov. Ich porušenie je sankcionovateľné pomerne vysokými pokutami. Opomenutie týchto povinností v praxi vedie často k ukladaniu pokút pre obecných funkcionárov, ktorí už svoj mandát ukončili. Článok upozorňuje na konkrétne povinnosti a termíny, ktoré musia novonastupujúci, ale i končiaci obecní funkcionári dodržať.

Obstaranie majetku samosprávy na vybraných príkladoch

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Právnu úpravu účtovníctva obcí a obecných rozpočtových organizácií predstavuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“).

Zatriedenie a účtovanie výdavkov na opravu

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec realizuje projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v budove MŠ“, na ktorý bol schválený nenávratný finančný príspevok. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ide o investičné výdavky, takže sme v tomto prípade viazaní zmluvou. Pre informáciu uvádzam, išlo prevažne o zateplenie budovy, výmenu strešnej krytiny a pod.

Obec sa však rozhodla v budove zrealizovať aj ďalšie práce, ktoré projekt v rámci nenávratného finančného príspevku neriešil. Podľa stavebného zákona obec ohlásila stavebnému úradu stavebné úpravy pod názvom „Stavebné úpravy a udržiavacie práce vnútorných a vonkajších priestorov MŠ“ v celkovej hodnote 67 700,17 € (cena stanovená na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom po vykonaní verejného obstarávania).

V opise stavebných úprav sa uvádza, že ide o stavebné úpravy na budove MŠ, ktoré pozostávajú z opravy strechy a zvodov na prístavbe, opravy vnútorných omietok, vnútorné maľby, úprava stropu nad schodišťom, oprava podláh, úprava pivničných skladov a úprava vonkajších spevnených plôch.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva si vyžadoval aj zápis z obhliadky stavby, kde je uvedené, že nad rámec projektovej dokumentácie vyhotovenej k projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy“ boli zrealizované tieto práce: výmena výdajných okienok v kuchyni za hliníkové, výmena pôvodnej poškodenej dlažby v kuchyni za novú (vybúranie pôvodnej dlažby, odvoz sute, výškové vyrovnanie podlahy), úprava soklov v triedach a na chodbách (vystierkovanie a náter), realizácia farebných náterov v triedach, odstránenie zaplesnenej omietky v riaditeľni – osekanie, oprava omietky, náter, realizácia plávajúcej laminátovej podlahy, sociálne zariadenia (obidve poschodia) – vybúranie pôvodných obkladov a dlažieb, realizácia nových prívodov vody a kanalizácie, zmena dispozície a počtu umývadiel a toaliet, realizácia nových obkladov a dlažieb.

Zároveň ešte uvádzame, že z dôvodu zvýšenia kapacity sociálnych zariadení boli okrem uvedených prác vybúrané dve oddeľovacie priečky (nie nosné priečky), ktoré oddeľovali pôvodne sociálne priestory.

Prosím Vás o potvrdenie, resp. usmernenie, či je podľa platných právnych predpisov správne zatriediť a účtovať tieto výdavky ako opravu a údržbu budovy (aj v tejto cene cca. 68 000 €) alebo podľa platných právnych predpisov ich musíme účtovať ako investíciu a následne technicky zhodnotiť budovu materskej školy.

Aktivácia dlhodobého majetku v príspevkových organizáciách

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorá je na rozpočet zriaďovateľa, teda na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku, zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Výpožička majetku a lízing v zriadených organizáciách

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je poukázať na časté prípady v školách a školských zariadeniach, ktoré sa týkajú výpožičky drobného majetku, medzi ktoré patria najmä nájmy tlačiarenských strojov, skartovačov, špecializačných prístrojov, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ či hracích prvkov.

Aktivácia dlhodobého majetku v obci

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V aplikačnej praxi obcí je zaužívaný a obvyklý spôsob obstarania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku na základe zmluvných vzťahov medzi obcou a dodávateľom, a to na základe kúpnej zmluvy v prípade kúpy majetku alebo zmluvy o dielo v prípade investičnej výstavby. V obciach je možné dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstarať aj vlastnou činnosťou, resp. kombináciou (časť majetku získava obec vlastnou činnosťou a časť dodávateľsky). Práve tomuto spôsobu obstarania majetku sa budeme venovať v našom príspevku.

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť