VECNÝ POJEM: kontrola

zoradiť výsledky podľa:

Predkladanie výsledkov kontrol a vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.

Praktický pohľad na vybrané povinnosti a kompetencie hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Práva, kompetencie a povinnosti hlavného kontrolóra obce sú v súčasnosti veľmi diskutovanými témami, a to najmä vzhľadom na novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktoré boli predložené na rokovanie NR SR. Príspevok sa venuje najmä praktickému pohľadu na situácie, ktoré sa môžu spájať s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce ako riadneho zamestnanca v pracovnom pomere k obci, a takisto výkonu podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce, kompetencii výkonu kontroly za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, výstupov z kontroly, ako aj prešetrovaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti a pod. Na konci príspevku sa venujeme aktuálnym informáciám týkajúcich sa novelizácie zákona o obecnom zriadení. Novela zákona o obecnom zriadení nadobudne účinnosť 1. apríla 2018.

Zásady účtovníctva a systém finančného riadenia pre vedúce školských jedální (II.)

V predchádzajúcom vydaní časopisu sme priniesli prvú časť tohto článku. V minulom čísle sme sa podrobne venovali legislatívnej úprave pokladničnej agendy školských jedální, základnej ekonomickej dokumentácii a mnohým ďalším oblastiam. V dnešnom čísle sa pozrieme na problematiku vedenia pokladnice a pokladničnej knihy, finančnej kontroly, ale aj evidencie majetku školských jedální.

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Výkon kontrolnej činnosti podľa pravidiel finančnej kontroly

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje častým otázkam hlavných kontrolórov obcí a miest v súvislosti s plnením si základných povinností (výkon kontrolnej činnosti podľa pravidiel finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“). Príspevok je rozdelený do jednotlivých oblastí, ktoré sú často sporné, alebo sú predmetom diskusií hlavných kontrolórov a povinných osôb pri výkone kontroly alebo po jej skončení.

Zverenie majetku do správy a základná finančná kontrola

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Majetok obce podľa § 8 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) tvoria veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“) majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona o majetku obcí, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona, alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Predkladanie výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.

Praktické poznatky z finančnej kontroly

Dátum:
Autor: Ing. Oxana Hospodárová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 5/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Prechodom na výkon finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) sa v praxi stretávame s rôznym ponímaním a aplikáciou citovaného zákona. Cieľom novej právnej úpravy bolo okrem iného, ako sa uvádza v dôvodovej správe k tomuto zákonu: „...Zjednodušiť výkon finančnej kontroly, ktorá v súčasnom systéme obsahovala predbežnú finančnú kontrolu, priebežnú finančnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu. Navrhuje sa zaviesť inštitút finančnej kontroly, ktorá bude pozostávať z výkonu základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly. Na základe rozhodnutia vedúceho orgánu verejnej správy, pokiaľ orgán verejnej správy bude poskytovať alebo poskytol finančné prostriedky, sa finančná kontrola môže vykonať aj ako kontrola na mieste. Finančná kontrola je nástrojom vedúceho orgánu verejnej správy, ktorým môže zabezpečiť efektívne finančné riadenie pri zachovávaní princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytovania alebo používania finančných prostriedkov...“

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Odmena hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Mgr. Ladislav Briestenský
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Je odmena hlavného kontrolóra súčasťou jeho platu (napr. ako osobný príplatok) alebo je to riadna odmena vyplatená mesačne, štvrťročne, polročne za prácu navyše?

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť