VECNÝ POJEM: hospodárenie

zoradiť výsledky podľa:

Podnikanie s majetkom obce

Dátum:
Autor: Ing. Peter Konečný
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obec je samostatným právnym subjektom, ktorý má právnu a ekonomickú samostatnosť. Obec ako právnická osoba v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) vystupuje v právnych vzťahoch samostatne a vo vlastnom mene. Obec ako právnická osoba vlastní svoj majetok a má právo nielen s ním hospodáriť, ale aj podnikať.

Zverenie majetku do správy a základná finančná kontrola

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Majetok obce podľa § 8 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) tvoria veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“) majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona o majetku obcí, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona, alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy od 1. januára 2017

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 2/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V príspevku chceme upozorniť na zmenu v podmienkach prijímania návratných zdrojov financovania na obci od 1. januára 2017. Táto zmena bola schválená v roku 2013, zákonom č. 426/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona č. 426/2013 Z. z.).

Vzor smernice o verejnom obstarávaní (II.)

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V II. časti príspevku pokračujeme prílohami č. 1 až č. 10 k Smernici o verejnom obstarávaní.

Upravujú vedenie obecných kroník ešte prvorepublikové predpisy?

Dátum:
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD. LL.M.
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Jednou z úloh obce je aj vedenie obecnej kroniky, a to podľa ust. § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého „... obec vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.“ Ide o samosprávnu pôsobnosť obce a bližšie podrobnosti zákon o obecnom zriadení neuvádza.

Preddavky z verejných prostriedkov v obciach a ROPO

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Obce a rozpočtové/príspevkové organizácie (ROPO) používajú verejné prostriedky v súlade so svojím rozpočtom a so zachovaním zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti ich použitia. Štatutárny orgán obce/ROPO je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v jeho rozpočte.

Nový Správny súdny poriadok a kľúčová zmena pri prieskume rozhodnutí obce

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 9/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Dňa 1. 7. 2016 nadobudol účinnosť nový právny predpis kódexového typu, a to zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“), spoločne s dvojicou ďalších procesných kódexov: zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilným sporovým poriadkom a zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilným mimosporovým poriadkom. Tieto pri nové procesné kódexy boli publikované v Zbierke zákonov 17. júla 2015 a ako výsledok dlhých rekodifikačných snáh nahradili vyše päťdesiat rokov platný zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p. V rámci dlhej jednoročnej legisvakačnej doby (t. j. doby od platnosti zákona po jeho účinnosť) sa s týmito troma kódexmi dôsledne oboznamovali všetky právnické profesie, najmä advokáti, sudcova a prokurátori. Verejnú správu však zastihli nové procesné kódexy odborne nepripravenú. Cieľom článku je upozorniť obce na tie vybrané inštitúty Správneho súdneho poriadku, ktoré sú pre ne dôležité.

Podnikateľská činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V minulom príspevku sme riešili problematiku podnikateľskej činnosti obce, uviedli sme príklady účtovania podnikateľskej činnosti v obci. V aktuálnom príspevku sa zameriame na vykonávanie podnikateľskej činnosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, jej legislatívne východiská, ekonomické podmienky jej vykonávania, účtovanie podnikateľskej činnosti a vysporiadanie výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti.

Kontrolná právomoc obce vo vzťahu k školám a školským zariadeniam

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zákonnú úpravu kompetencií obce vo vzťahu k školám/školským zariadeniam upravuje viacero právnych predpisov – kľúčovým právnym základom pre kontrolnú právomoc obcí vo vzťahu k školám/školským zariadeniam je § 6 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“).

Odmena za účinkovanie v kultúrnom programe

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Poslanec obecného zastupiteľstva je členom Zboru pre občianske záležitosti pri obecnom úrade. Pri občianskych obradoch (sobáše, pohreby, pietne akty) účinkuje v sprievodnom kultúrnom programe (nevykonáva funkciu sobášiaceho poslanca). Za účinkovanie v sprievodnom kultúrnom programe dostáva poslanec raz ročne spolu s ostatnými členmi zboru – účinkujúcimi (ktorí však nie sú poslancami) od obce odmenu, ktorej výška závisí od počtu obradov, v ktorých účinkoval v programe. Na účely účinkovania v sprievodnom kultúrnom programe obec nemá uzatvorenú so žiadnym členom zboru ani pracovnú zmluvu, ani dohodu o výkone práce mimo pracovného pomeru, odmena je vyplácaná na základe internej smernice upravujúcej povinnosti a odmeňovanie členov zboru.

Môže obec vyplácať členom zboru pre občianske záležitosti za účinkovanie v sprievodnom ­kultúrnom programe odmeny bez existencie nejakej formy pracovnoprávneho vzťahu? Nepovažuje sa uvedený poslanec, ktorý poberá od obce odmenu za činnosť nesúvisiacu s poslaneckou funkciou, za zamestnanca obce s následkom zániku jeho poslaneckého mandátu?

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť