VECNÝ POJEM: Hlavný kontrolór

zoradiť výsledky podľa:

Úlohy hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky?

Porušenia Zákonníka práce

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím však nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona, čiže mzda im je vyplácaná aj za neodpracovaný čas. Dochádzku si zapisujú do knihy dochádzky, takže je to evidentné. Starosta je si toho vedomý a pracovníčka, ktorá mzdy robí, je aktérom uvedeného procesu. Z kontroly bolo prijaté uznesenie na nápravu nedostatkov. Zaujíma ma, ako má postupovať obecný kontrolór v prípade takéhoto porušenia Zákonníka práce. Má konať aj iným spôsobom, ako správou z kontroly s návrhom uznesenia na odstránenie nedostatkov, prípadne ako má konať, ak nedostatky nebudú odstránené?

Operatívna kontrola

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná „operatívna kontrola“. Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod – vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, prípadne ak sa v priebehu plánovanej kontroly dozvie o podnete na kontrolu. Ide o kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli obci uložené uznesením obecného zastupiteľstva do určitého termínu. Starosta obce splnil len minimálnu časť uznesenia, v ostatných bodoch posunul termín splnenia uznesenia a bez odsúhlasenia poslancami. Poslanci žiadajú vykonať kontrolu.

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje častým príkladom z praxe hlavných kontrolórov obce vzhľadom na nárok na stravné lístky, odmeny, nárok na úpravu úväzku a pod. Súčasťou príspevku je aj objasnenie výstupov o kontrole smerom k obecnému zastupiteľstvu.

Nadčas hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obecné zastupiteľstvo z dôvodu naliehavosti preverenia nezákonných krokov predchádzajúceho starostu v decembri 2018 uzneseniami poverilo kontrolóra vykonaním troch kontrol s termínmi do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) (31. 1. 2019) a do 15. 2. 2019. Úväzok hlavného kontrolóra pritom je len 30 hodín. Okrem zákonom stanovených správ teda kontrolór na základe „príkazu“ zamestnávateľa vykonal ďalšie tri, resp. štyri kontroly, z ktorých vypracoval riadne tri správy. Keďže je zrejmé, že by tieto úlohy nebolo možné vykonať za 30 hodín, kontrolór si v riadnom zamestnaní čerpal riadnu dovolenku a pracoval na splnení úloh stanovených OZ. Po OZ predložil starostovi dochádzku, v ktorej, okrem stanovených 30 hodín, mal evidované nadčasy. Prišlo k dileme, či môže obec v prípade hlavného kontrolóra postupovať v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a hlavný kontrolór si môže čerpať náhradné voľno alebo má nárok na preplatenie vykonanej/nariadenej nadčasovej práce. Práca bola vykonaná na zá­klade príkazu zamestnávateľa, bola ohraničená stanovenými termínmi do 31. 1. 2019 a štvrtá kontrola do 15. 2. 2019. Okrem uznesení a príkazu na kontroly boli vykonávané úlohy, ktoré vyplývajú hlavnému kontrolórovi zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Zamestnávateľ má vedomosť o výške úväzku, práca bola nariadená z dôvodu verejného záujmu a zdokladovaná výstupmi a aj evidenciou času, ktorý bol na splnenie úloh potrebný.

Základná finančná kontrola pri disponovaní s majetkom

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme spôsobu vykonávania základnej finančnej kontroly v praxi organizácií verejnej správy formou otázok a odpovedí. Rozoberáme najmä oblasť mzdovej agendy a verejného obstarávania tovarov a služieb, nakladania s majetkom a formálnej správnosti základnej finančnej kontroly.

Voľba hlavnej kontrolórky

Dátum:
Autor: Mgr. Ladislav Briestenský
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obecné zastupiteľstvo pri voľbe hlavnej kontrolórky opomenulo určiť deň nástupu do funkcie a my sme nejaký čas nemali hlavného kontrolóra, takže ani nemôžeme nadviazať na skončené funkčné obdobie predchádzajúceho kontrolóra. Dá sa uvedená situácia nejako vyriešiť?

Praktický pohľad na vybrané povinnosti a kompetencie hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Práva, kompetencie a povinnosti hlavného kontrolóra obce sú v súčasnosti veľmi diskutovanými témami, a to najmä vzhľadom na novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktoré boli predložené na rokovanie NR SR. Príspevok sa venuje najmä praktickému pohľadu na situácie, ktoré sa môžu spájať s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce ako riadneho zamestnanca v pracovnom pomere k obci, a takisto výkonu podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce, kompetencii výkonu kontroly za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, výstupov z kontroly, ako aj prešetrovaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti a pod. Na konci príspevku sa venujeme aktuálnym informáciám týkajúcich sa novelizácie zákona o obecnom zriadení. Novela zákona o obecnom zriadení nadobudne účinnosť 1. apríla 2018.

Odvolanie hlavnej kontrolórky počas materskej dovolenky

Dátum:
Autor: Mgr. Ladislav Briestenský
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavnú kontrolórku počas materskej dovolenky? Starostka uznesenie nepodpísala. Konala správne?

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť