RUBRIKA: Účtovníctvo

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V septembrovom čísle sme uverejnili prvú časť rozsiahlejšieho príspevku venovaného účtovaniu školskej jedálne v materskej škole. V jeho pokračovaní sa dočítate ďalšie praktické informácie z tejto oblasti.

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Rezervný fond v záverečnom účte obce

Dátum:
Autor: Ing. Hana Marcin Jakubíková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec má možnosť vytvoriť si peňažný fond. Počet peňažných fondov nie je legislatívou obmedzený okrem jednej povinnosti, a to tvoriť rezervný fond obce a použiť ho za ustanovených podmienok. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak, bude schvaľovať iba tvorbu a použitie peňažných prostriedkov z rezervného fondu obce. Rozhodujúca právomoc o peňažných fondoch vrátane rezervného fondu je sústredená v rukách obecného zastupiteľstva a nie je prenesená na starostu ako štatutára obce. Orgány obce vyhodnotia potrebu vytvorenia peňažného fondu obce a obecné zastupiteľstvo prostredníctvom schváleného uznesenia rozhodne o vytvorení peňažného fondu, určení jeho ekonomického obsahu, účele a zdôvodnení, prečo sa peňažný fond obce vytvára.

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na príjmovom a výdavkovom účte

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Osobitosti prechodného zníženia hodnoty majetku na vybraných príkladoch

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Subjekty štátnej správy a samosprávy účtujú o opravných položkách podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“). Postupy účtovania upravujú zásady na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek k majetku podľa § 15 a účtovanie na konkrétnych účtoch podľa § 22 ods. 6, § 37 ods. 11, § 39 ods. 9 a § 51 ods. 1.

Proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Základným cieľom ­konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. V konsolidovanej účtovnej závierke sú zobrazené len vzťahy s účtovnými jednotkami mimo konsolidovaného celku. Vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami daného konsolidovaného celku (t. j. vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy) sú v rámci konsolidačných úprav eliminované.

Účtovanie výsledku hospodárenia v obci

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania prebytku, resp. schodku rozpočtu obce a následne účtovania výsledku rozpočtového hospodárenia na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý postup obce v rámci zúčtovania príjmov a výdavkov obce a vyčíslenia prebytku rozpočtu obce.

Dotácie v obci z hľadiska rozpočtových pravidiel a účtovníctva

Dátum:
Autor: Ing. Hana Marcin Jakubíková

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S pojmom dotácia sa stretávame v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.). V zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. sa tento pojem nevyskytuje.

Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Účtovná jednotka je povinná zostaviť Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018 ako povinnú súčasť účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Predmetom príspevku je účtovanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v štátnej správe a samospráve v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a účtovanie DPH v prípade obstarania dlhodobého majetku formou finančného nájmu s právom kúpy prenajatej veci.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

10/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

10/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
10/2019
Ročnik 2019

Zobraziť