RUBRIKA: Správa daní

zoradiť výsledky podľa:

Novely zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Dátum:
Autor: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Článok je zameraný na najdôležitejšie zmeny zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré sa bezprostredne týkajú obcí.

Správa dane z nehnuteľností na rok 2013 po novelách zákona

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorej zavedenie a vyberanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Podania daňového subjektu

Dátum:
Autor: Ing. Katarína Skalová

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Osobitné hmotno-právne predpisy, medzi ktoré zaraďujeme aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) stanovujú daňovým subjektom rôzne povinnosti a taktiež upravujú aj ich práva.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (II.)

(dokončenie z minulého čísla)

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku 2011 a 2012 niekoľkokrát novelizovaný. V tomto článku sa budeme venovať najpodstatnejším zmenám v zákonoch č. 460/2011 Z. z., č. 286/2012 a č. 343/2012 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach s účinnosťami od 1. 12. 2012 a od 1. 1. 2013 (ďalej len „novela").

Opravné prostriedky podľa novej právnej úpravy

Dátum:
Autor: Ing. Katarína Skalová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o správe daní“) bol procesným zákonom, ktorý upravoval postup správcu dane pri správe daní. Tento zákon bol zrušený zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“).

Daňový poriadok – najpodstatnejšie zmeny oproti predošlej právnej úprave

Dátum:
Autor: Ing. Katarína Skalová

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Tento zákon bol novelizovaný Čl. I zákona č. 331/2011 Z. z., Čl. VII zákona č. 332/2011 Z. z., Čl. III zákona č. 384/2011 Z. z. a taktiež Čl. VIII zákona č. 546/2011 Z. z.

Komentár k novele zákona o miestnych daniach

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V roku 2011 boli schválené tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Označovanie platby dane poukázanej správcovi dane (daňový úrad, colný úrad, obec) od 1. januára 2012

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

So zmenami súvisiacimi  s reformou daňovej a colnej správy, ktorej I. etapa  sa na úrovni novej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva a colného riaditeľstva  začala realizovať od 1. januára 2012, bezprostredne súvisia  okrem zmien ako je  informatizácia spoločností s  využívaním  elektronickej komunikácie  v prepojení informačných systémov  inštitúcií verejnej správy,  zavedenie jednotného identifikátora fyzických a právnických osôb, sprístupnenie  elektronického  výpisu z osobného účtu daňového subjektu,  aj zmeny v spôsobe platenia dane správcovi dane a  použitia platieb dane,  určenia dňa platby dane a spôsob nakladania s neoznačenými platbami dane premietnuté do daňového poriadku.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť