RUBRIKA: Právo pre verejnú správu

zoradiť výsledky podľa:

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských pozostatkov upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“).

Pracovná cesta zamestnanca

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 1/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tento článok pojednáva o tom, čo možno považovať za pracovnú cestu, aké sú podmienky pracovnej cesty a s akými problémami je možné sa stretnúť v praxi. Pracovná cesta je vykonávanie práce zamestnanca na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zmluve. Právo zamestnávateľa vyslať zamestnanca na pracovnú cestu vychádza z ust. § 57 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Tento článok pojednáva o zodpovednosti zamestnanca za schodok, o tom, čo sa definuje ako schodok, ako sa preukazuje schodok a jeho výška.

Právna úprava dohôd mimo pracovného pomeru v Zákonníku práce

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 5. júna 2014 bola schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, prostredníctvom ktorého bola prijatá aj novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Novela Zákonníka práce nadobudla účinnosť 1. júla 2014 a v Zbierke zákonov SR bola zverejnená pod č. 183/2014 Z. z.

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce (II.)

V predchádzajúcej časti príspevku som sa venoval inštitútu inkompatibility (nezlučiteľnosti) výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce s inými funkciami a činnosťami. Pokračovanie článku je venované druhému odlišnému inštitútu, a to obmedzeniam pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce. Rozdelenie je takto názorné z dôvodu, že oba inštitúty sa v aplikačnej praxi častokrát nesprávne zamieňajú.

Expresné zmeny v legislatíve ochrany osobných údajov

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Mičo

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Ochrana osobných údajov sa opäť raz nezanedbateľne zmenila. Iba 9 a pol mesiaca bol účinný nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), kým bol novelizovaný nečakane rýchlou procedúrou v Národnej rade Slovenskej republiky. Nenápadný návrh novely, ktorý pôvodne riešil len kozmetické a procesné zmeny, bol predložený Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorá ho posunula do parlamentu s odklepnutým skrátením legislatívneho konania. Poslanci Ústavnoprávneho výboru a Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny doplnili nenápadný návrh o dodatočných 32 bodov a v čase vrcholiacej kampane prezidentských volieb bola novela expresne schválená. Do parlamentu ju len o niekoľko dní neskôr vrátil prezident, ale rovnako rýchlo, ako po prvýkrát, aj vrátenú novelu poslanci schválili.

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce

V príspevku sa venujem jednému z prvkov „trojdelenia“ moci v územnej samospráve, a to hlavnému kontrolórovi obce, ktorý v rámci dosahovania rovnováhy medzi subjektmi obecnej samosprávy zabezpečuje univerzálny výkon kontroly v podmienkach obce. Príspevok sa zameriava na statusové otázky inštitútu hlavného kontrolóra obce, konkrétne na inštitút nezlučiteľnosti a obmedzení pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce. V článku využívam kritickú metódu, v zmysle ktorej analyzujem stav de lege lata (platnú právnu úpravu), poukazujeme na aplikačné problémy, rozhodovaciu prax súdov a v konečnom dôsledku formulujem vlastné hodnotiace názory a ponúkam návrhy v rovine de lege ferenda (zlepšenia právnej úpravy). Prezentované návrhy de lege ferenda môžu prispieť ku skvalitneniu fungovania obecnej samosprávy, a to najmä vo svetle prebiehajúcej reformy verejnej správy.

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od DPH

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič

Číslo:
Vydanie: 6/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Poskytovanie vzdelávania vo všeobecnosti školami alebo inými vzdelávacími inštitúciami je považované za dodanie služby, ktoré môže byť v niektorých prípadoch oslobodené od dane, v iných prípadoch bude podliehať zdaneniu. Výchovné a vzdelávacie služby sú oslobodené od dane pri splnení podmienok uvedených v ust. § 31 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Zabezpečenie práv a povinností podľa Zákonníka práce

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

So vznikom pracovnoprávneho vzťahu vznikajú aj práva a povinnosti oboch účastníkov pracovného pomeru, t.  j. zamestnávateľa a zamestnanca. Tieto práva a povinnosti z  pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť tzv. zabezpečovacími prostriedkami. Tento článok poukazuje na dostupné zabezpečovacie inštitúty, ktoré upravuje Zákonník práce. Jeho cieľom je priblížiť čitateľom základné skutočnosti o  existencii a použiteľnosti zabezpečovacích inštitútov podľa Zákonníka práce.

Dovolenka a najčastejšie otázky s ňou súvisiace

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 9-2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa v pracovnej zmluve okrem iného uvádza aj výmera dovolenky. Tento údaj sa nepovažuje za podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy. Ak je výmera dovolenky daného zamestnanca totožná s výmerou podľa ZP, v pracovnej zmluve stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenie ZP. V prípade, ak má zamestnávateľ kolektívnu zmluvu, tak stačí uviesť odkaz na ustanovenie kolektívnej zmluvy.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť