RUBRIKA: Pracovné právo a mzdy

zoradiť výsledky podľa:

Práca nadčas, práca vo sviatok a platové zvýhodnenie za ich výkon

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach predpokladá špecifické situácie, keď je vhodné, aby zamestnanec popri dosiahnutej mzde/plate dosiahol okrem mzdy/platu aj určité platové zvýhodnenie. Medzi tieto situácie patrí aj práca nadčas či práca vo sviatok.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na dovolenku na základe platnej legislatívy.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (5. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V piatej časti seriálu autorka podrobne rozoberá odstupné starostu v súlade so súčasnou právnou úpravou, pričom v príspevku uvádza konkrétne príklady z praxe.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V júnovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v tretej časti seriálu podrobne opisuje postup pri valorizácii platu starostov.

Súbeh pracovných pomerov a ich skončenie

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnanec môže mať uzatvorených aj viac pracovných pomerov, či už so súčasným zamestnávateľom alebo aj s ďalším zamestnávateľom. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov aj s tým istým zamestnancom, avšak iba za podmienky, že pôjde o činnosti, ktoré spočívajú v prácach iného druhu. Zákonník práce ustanovuje, že práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne, napr. nárok na dovolenku, nárok na odstupné, odchodné. To znamená, že aj k ukončeniu týchto pracovných pomerov dochádza samostatne. Tento príspevok sa venuje skončeniu viacerých pracovných pomerov, ktoré si zamestnanec dohodol s jedným a tým istým zamestnávateľom.

Nový zákon o whistleblowingu účinný od 1. marca 2019

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“), ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Zákon o whistleblowingu vychádza vo svojich ustanoveniach zo zákona č. 307/2014 Z. z., ale zároveň reaguje aj na poznatky z aplikačnej praxe. Cieľom novej právnej úpravy je prehĺbiť a zefektívniť právnu ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V májovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v druhej časti podrobne opisuje postup pri odmeňovaní starostov vzhľadom na to, že od 1. 12. 2018 sa podmienky stanovenia platov starostov zmenili.

Výkon funkcie poslanca a člena komisie

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 12/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Dňa 1. mája 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme­ne a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), v zmysle ktorej už zamestnanec (súčasne aj uchádzač o zamestnanie) nemôže vykonávať zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Výkon zárobkovej činnosti na zá­klade dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je možný aj naďalej, ale len počas 40 kalendárnych dní v roku, a to len u jedného zamestnávateľa. Obmedzenia na „ostatných dohodárov“, t. j. na zamestnancov v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ktorí nie sú počas tejto zárobkovej činnosti súčasne evidovaní na úrade práce, sa tieto nové pravidlá nevzťahujú. Za zamestnanie sa na účely zákona o službách zamestnanosti rozumie vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom. Ako však vykladať pojem „zamestnanie“ na účely zákona o službách zamestnanosti v súvislosti s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisie pri obecnom zastupiteľstve?

Povinnosti v mzdovej učtárni pri ročnej uzávierke za rok 2017

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 11/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Koniec jedného kalendárneho roka a začiatok ďalšieho kalendárneho roka je jedným z náročnejších období v mzdovej učtárni. Začiatok kalendárneho roka sa spája (takmer už s pravidelnosťou) s legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy vplyv na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva a s ktorými sa treba oboznámiť. Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré treba uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti majú zamestnanci ako daňovníci s príjmami zo závislej činnosti a zamestnávatelia ako platitelia týchto príjmov povinnosť sa daňovo vysporiadať s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a pripraviť sa na nové zdaňovacie obdobie.

Zmena životného minima a vplyvy na mzdové parametre od 1. júla 2017

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Od 1. júla 2017 sa upravila výška životného minima. Je to dôležitý parameter aj v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené nárokové plnenia ako napr. daňový bonus, daňové úľavy, ďalej aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy vplyv na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť