RUBRIKA: Pracovné právo

zoradiť výsledky podľa:

Archivácia personálnej a mzdovej agendy

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a ktorú v praxi označujeme ako „osobný spis zamestnanca“. Pracovnoprávnym vzťahom je nielen vzťah založený pracovnou zmluvou, ale aj vzťah založený niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (7. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Októbrové číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o zdravotnom a sociálnom poistení starostu.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (6. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V šiestej časti seriálu vám prinášame podrobné informácie z oblasti stravovania, sociálneho fondu a cestovných náhrad, ale dočítate sa aj o tom, či starosta má nárok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Zákon ustanovuje nároky starostu a primátora (ďalej len „starosta“) alebo deleguje pôsobnosť na iný právny predpis, v zmysle ktorého vznikajú starostovi ďalšie nároky, napr. nárok na dovolenku alebo nároky vzniknuté starostovi pri pracovnej ceste.

Nadbytočnosť zamestnanca s kratším pracovným časom

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracovný pomer možno v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Evidencia pracovného času

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Jednou z povinností zamestnávate­ľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov, ktorá je ustanovená v § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Evidencia dochádzky do zamestnania sa v praxi zamieňa s evidenciou pracovného času. Evidenciou dochádzky sa pritom rozumie evidencia príchodov/odchodov do/z práce a pod evidenciou pracovného času sa má na mysli evidencia pracovnej doby.

Organizačná zmena zamestnávateľa v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Tento článok prináša odpovede na niektoré otázky zamestnávateľov ohľadne problematiky organizačnej zmeny zamestnávateľa a skončenia pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pre túto organizačnú zmenu.

Informačná povinnosť zamestnávateľov voči zamestnancom podľa nariadenia GDPR

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Od 25. mája 2018 došlo k zmenám v spracúvaní osobných údajov, pretože nadobudlo účinnosť nielen Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane o osobných údajov“).

Zrážky zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. Pri výpočte a realizácii zrážok postupuje najmä v súlade so zákonom č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a v súlade s nariadením č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v z. n. p. (ďalej aj „nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy“). Vzhľadom na to, že znižovanie mzdy a poukázanie určitej sumy z nej inej osobe ako zamestnancovi je zásadným zásahom do práva garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, je výkon zrážok zo mzdy regulovaný aj ďalšími osobitnými predpismi, najmä:

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) týkajúca sa obecného zastupiteľstva, ako aj členov komisií obecného zastupiteľstva a členov výborov mestských častí, ktorí nie sú poslan­cami.