RUBRIKA: Poznatky z praxe

zoradiť výsledky podľa:

Proces inventarizácie v samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia sa považuje za súčasť vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky a je predpokladom na zostavenie účtovnej závierky preukazujúcim vykazované stavy, zostatky jednotlivých položiek účtovných výkazov.

Konflikt záujmov a ochrana verejného záujmu v samospráve

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok je venovaný konfliktným udalostiam, ktoré môžu v samospráve vzniknúť, a to pri plnení pracovných povinností či vybavovaní stránok, alebo pri výkone funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, alebo hlavného kontrolóra.

Mestské obchodné spoločnosti

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Každá obchodná spoločnosť obce je samostatná právnická osoba, oddelená od obce, ktorá je taktiež právnickou osobou v zmysle platnej právnej úpravy. Spomínaná samostatnosť a oddelenosť obidvoch právnických osôb – obchodnej spoločnosti a obce ­reálne existuje, aj keď môže byť obec jediným zo zakladateľov obchodnej spoločnosti.

Vnútorný systém preverovania oznámení

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Predmetný zákon nahrádza zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“).

Účtovanie garantovaných energetických služieb

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podstatou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je poskytovanie služby v podobe garantovanej energetickej úspory a zároveň realizácia opatrení na energetickom zhodnotení majetku, ktorý je vo vlastníctve subjektu verejnej správy. Za tieto služby patrí poskytovateľovi GES dohodnutá odplata. Z uvedeného ­vyplýva, že poskytovateľ GES zrealizuje na majetku prijímateľa také opatrenia, ktoré majú za následok zníženie spotreby jeho energie (a teda aj úsporu na nákladoch za energie) na zmluvne stanovenú hodnotu, ktorá je garantovaná zo strany poskytovateľa GES, počas celej doby trvania zmluvy o energetickej efektívnosti (ďalej len „zmluvy o GES“). Poskytovateľovi GES za tieto služby patrí dohodnutá odmena.

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov na vybraných príkladoch

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Právnu úpravu účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“). Podľa postupov účtovania účtová skupina 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov slúži na účtovanie nákladov a výnosov do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Predpokladom správneho vedenia účtovníctva je uplatnenie zásady akruálneho princípu, t. j. do­držanie účtovania nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia bez ohľadu na to, kedy dôjde k inkasu, úhrade, prípadne vyrovnaniu iným spôsobom. Týmto postupom sa príslušný náklad a výnos dostane v správnej sume do príslušného roku a zabezpečí sa tak aj zásada verného a pravdivého zobrazenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

Audit v samospráve. II. časť – Pasíva

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Zo seriálu: Audit v samospráve

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) definujú pojem štatutárny audit ako overovanie individuálnej účtovnej závierky, ako aj konsolidovanej závierky a taktiež overenie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy s údajmi uvedenými v účtovnej závierke.

Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Zo seriálu: Audit v samospráve

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Výkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, Za najdôležitejšie považujeme zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len zákon o obecnom zriadení“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje častým príkladom z praxe hlavných kontrolórov obce vzhľadom na nárok na stravné lístky, odmeny, nárok na úpravu úväzku a pod. Súčasťou príspevku je aj objasnenie výstupov o kontrole smerom k obecnému zastupiteľstvu.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť