RUBRIKA: Naša poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Technické zhodnotenie umeleckého diela

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme štátna rozpočtová organizácia. Pred niekoľkými rokmi sme prevodom správy prevzali umelecké dielo – drevené súsošie, ktoré je umiestnené na betónovej ploche pred vstupom do budovy. Predchádzajúci správca nemal súsošie ocenené a neúčtoval o ňom v účtovníctve. V marci 2019 sme uskutočnili inventarizáciu majetku v súvislosti so zmenou hmotne zodpovedných osôb a zistili sme, že súsošie nie je zaúčtované v našom účtovníctve. Ako máme postupovať pri určení hodnoty diela? Ako máme dielo zaúčtovať? Bude sa účtovať ako súčasť budovy, keďže je umiestnené pred budovou? Dielo je mierne poškodené, je potrebná jeho rekonštrukcia. Ako máme účtovať technické zhodnotenie tohto diela? Môžeme technické zhodnotenie odpisovať?

Účtovanie účelovej finančnej rezervy

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme príspevková organizácia obce a ako prevádzkovateľ skládky odpadov sme podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinní počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa v budúcnosti použijú na uzavretie, rekultiváciu alebo práce spojené s odvrátením havárie. Ako máme zaúčtovať tvorbu tejto rezervy?

Vyvolaná investícia

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme štátna rozpočtová organizácia a v rámci výstavby komplexu budov (ohradený areál), ktoré slúžia na rôzne účely v rámci predmetu našej činnosti, sme na začiatku výstavby museli vybudovať prístupovú cestu k stavbe, ktorú sme zaúčtovali do nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku a je súčasťou obstarávacej ceny postaveného areálu. Teraz musíme cestu bezodplatne odovzdať mestu. Ako máme postupovať? Je potrebné upraviť obstarávaciu cenu vybudovaného komplexu?

Účtovanie školského stravovania

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Prosím o pomoc pri účtovní stravného v školskej jedálni bez právnej subjektivity. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy, zamestnancom obce a materskej školy a cudzím stravníkom. Režijné náklady jedálne sú uhrádzané na bežný účet obce iba zo strany cudzích stravníkov. Z tohto účtu sa aj uhrádzajú. Úhrady za stravu vo výške úhrady za potraviny sú od stravníkov prijímané na tzv. „potravinový účet“ školskej jedálne. Z tohto účtu sa realizujú aj úhrady faktúr za potraviny.

Školská jedáleň prijíma úhrady od stravníkov vo forme preddavkov, ktoré sa vyúčtujú na základe skutočne odobratej stravy. Prijaté úhrady režijných nákladov od cudzích stravníkov nepodliehajú zúčtovaniu podľa skutočne odobratej stravy.

Deťom v poslednom roku predškolskej dochádzky je prostredníctvom obce poskytnutá dotácia od ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 eur na 1 deň na 1 dieťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v z. n. p. Poskytnutá dotácia je o 0,01 eur vyššia, ako je naša vypočítaná stravná jednotka dieťaťa v školskej jedálni – stravná jednotka na deti je 1,19 eur. Ako máme zúčtovať nepoužitých 0,01 eur? Stravná jednotka cudzích stravníkov je vo výške 1,19 eur za potraviny a 1,19 eur na režijné náklady. Stravná jednotka za zamestnancov je vo výške 4,– eur. Príspevok zamestnávateľa zo so­ciálneho fondu je 0,50 eur/obed.

Účtovanie prijatej dividendy – ekonomická klasifikácia

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec je majiteľom cenných papierov – akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku – dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 – ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda, na akú príjmovú položku?

Klasifikácia príjmu z poplatkov za uloženie odpadov

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec doteraz klasifikovala a rozpočtovala príjem z odvodu poplatkov za uloženie odpadov na skládke v k.ú. obce od prevádzkovateľa skládky na podpoložke 133013, kód zdroja 41. Nadväzujúc na zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. v znení zákona č. 111/2019 Z. z. tento príjem od roku 2019 obec dostane cez Environmentálny fond, ktorý by sa mal klasifikovať na podpoložke 312002 – Zo štátneho účelového fondu, kód zdroja 45. Je správny postup obce vykonať rozpočtové opatrenie presunom rozpočtovaných prostriedkov z daňových príjmov na tuzemské transfery v rámci verejnej správy, pričom ide o účelovo určené finančné prostriedky?

Zaradenie investície do majetku obce za 1 euro alebo darom

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chcela by som sa spýtať, či obec môže na základe kúpnej zmluvy za 1 euro zaradiť osvetlenie, pozemok, cestu od súkromnej firmy, ktorá realizovala výstavbu ulice, resp. sa má zaradenie realizovať za inú hodnotu? V akom znení má byť v takomto prípade uznesenie? Treba aj zámer kúpy majetku a následne samotné schválenie kúpy obdobne ako pri predaji?

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia (ďalej len „VH“):

  • VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. €,
  • výsledok finančných operácií: –19 tis. €,
  • VH po započítaní finančných operácií: + 13 tis. €.

K 31. 12. 2018 však obec mala na svojich účtoch prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa z prebytku vylučujú vo výške 10 tis. € a zároveň mala tvoriť fond prevádzky údržby a opráv k nájomným bytom vo výške 5 tis. €. Po odpočítaní týchto položiek sa teda dostala do schodku... V skutočnosti boli po­užité peňažné prostriedky z minulých rokov, ktoré však neboli prevedené v rezervnom ani inom fonde, ani neboli zapojené do príjmov cez PFO. V minulosti sa z prebytku hospodárenia tvoril rezervný fond len do výšky 10 %, zvyšok zostal na bežnom účte. Je v tomto prípade nezapojenie prostriedkov z minulých rokov do príjmov cez PFO porušením zákona o rozpočtových pravidlách?

Zaúčtovanie rezervného fondu

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018. Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 sme na základe uznesenia obecného zastupiteľstva mali do rezervného fondu previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €, ktorá predstavovala sumu rezervného fondu pre rok 2018. Naša obec má vytvorený len jeden hlavný účet. Účtovne analyticky máme rozdelené ďalšie účty, z ktorých je aj účet rezervného fondu (vedený a označený číslom 221 16). Prevod prostriedkov z hlavného účtu 221.4 na účet rezervného fondu sme účtovali dňa 27. 3. 2018, a to:

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prebytok hospodárenia roku 2017 do rezervného fondu

6 032,73

261

221.4

2.

Príjem do rezervného fondu

6 032,73

221.16

261

Pri nákupe investičného materiálu – kapitálové výdavky sme účtovali príjem faktúry.

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Zaúčtovanie faktúry

2 500,−

042

321

2.

Úhrada faktúry z bežného účtu

2 500,–

321

221.0111.717002.43

Toto je len príklad pri nákupe tovaru. Tak sme účtovali každý nákup až do vyčerpania celej sumy 6 032,73 €. Pri tomto účtovaní sme nerobili hneď zapojenie do finančných operácií z rezervného fondu, ale až k 1. 12. 2018 sme jednou sumou spolu zaúčtovali:

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prevod z účtu rezervného fondu do finančných operácií

6 032,73

261

221.16

2.

Príjem finančných operácií

6 032,73

221.454001.41.2

261

Na účte 221.16 rezervného fondu zostala suma 0,– € a na finančných operáciách suma 6 032,73 €. Chceli by sme sa opýtať, či sme postupovali pri zaúčtovaní správne. Po skončení roka 2018 sme začali robiť záverečný účet, a tu sme prišli na chybu vo výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte. Podľa výkazu Fin 1 – 12 sme zisťovali výsledok hospodárenia:

Bežné príjmy

263 128,52 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové príjmy

17 000,– €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Ostatné FO/RF

6 032,73 €

 

 

Spolu

286 161,25 €

 

247 391,– €

Rozdiel

 

11 769,55 €

 

Prebytok hospodárenia sme robili bez finančných operácií.

Bežné príjmy

263 128,52 €

Kapitálové príjmy

17 000,– €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Spolu

15 891,42 €

 

10 154,60 €

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vyššie ako kapitálové príjmy, preto sme to dofinancovali čerpaním rezervného fondu a doplatkom z bežných výdavkov, keďže sme mali rozpočet celkovo vyrovnaný, ale bežné príjmy a bežné výdavky sa nerovnali. Celkový výsledok hospodárenia nám vychádza po odpočítaní sumy chýbajúcej u kapitálových výdavkov zo zostatku bežného rozpočtu: 15 891,42 € – 4 121,55 € = 11 769,55 €.

Zostatok na účte 30 691,14 €; po odpočítaní sociálneho fondu (–591,25 €), po odpočítaní depozitného účtu (−12 335,50 €), po pripočítaní zvyšku pokladnice (37,55 €) je zostatok 17 801,94 € a náš výsledok hospodárenia je 11 769,55 €, čo je rozdiel 6 032,73 €. Tu vidieť, akoby rezervný fond nebol čerpaný. Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom a so schodkovým kapitálovým rozpočtom. Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové, obec dosiahla prebytok 5 736,82 €.

Pridelenie vyššej triedy

Dátum:
Autor: Mgr. Zuzana Dianová

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V mesačníku ROPO a OBCÍ v praxi č. 3/2019, strana 29 – dotaz „Správne zaradenie do platovej triedy – obec boli opísané všetky činnosti, ktoré ako účtovníčky so stredoškolským vzdelaním vykonávajú na mestskom úrade. Je možné, aby sme boli zaradené do platovej triedy 6, prípadne čo je na to potrebné – vnútorný predpis organizácie, doplnenie do katalógu činností a pod.? Čo sme zistili, že existuje možnosť prideliť zamestnancovi vyššiu triedu podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti a potom zamestnávateľ bezodkladne požiada o doplnenie v katalógu činnosti. Od zamestnávateľa máme vyjadrenie, že trieda 8 prechádza do triedy 5, do triedy 6 nás nemôže zaradiť, pretože nemáme vysokoškolské vzdelanie. Účtovníčky v mestách, obciach sú prevažne ženy medzi 50 – 60 rokov so stredoškolským vzdelaním, ktoré vykonávajú všetky pracovné činnosti s nárokom na 7. triedu. Zdá sa nám to diskriminačné vzhľadom na zodpovednosť, psychickú záťaž, časovú a termínovanú náročnosť týchto prác. Existuje nejaká možnosť, ako nám prideliť triedu 6. bez vysokoškolského vzdelania?

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

10/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

10/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
10/2019
Ročnik 2019

Zobraziť