RUBRIKA: Miestne dane

zoradiť výsledky podľa:

Odklad platenia dane a platenie dane v splátkach pri miestnych daniach podľa zákona o správe daní

Číslo:
Vydanie: 5/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Všeobecná časť o odklade platenia dane a daňového nedoplatku

Procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o správe daní") určuje okrem iného aj postup správcu dane a daňového subjektu pri odklade platenia dane alebo povolení platenia dane v splátkach, ktoré daňový subjekt môže využiť v prípade nedostatku finančných prostriedkov v čase splatnosti tejto dane alebo splátky dane po splnení podmienok ustanovených v tomto zákone.

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková

Číslo:
Vydanie: 5/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku") ustanovuje oslobodenie od dane alebo zníženie dane.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, jeho evidencia a kontrola

Číslo:
Vydanie: 4/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Miestne dane, ktoré spravujú obce, upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Miestnou daňou je aj daň z nehnuteľností, ktorá sa na rok 2011 môže vyberať, ak ju obec všeobecne záväzným nariadením (VZN) zaviedla. Vyberá sa v takej výške, aké sadzby dane z nehnuteľnosti stanovila obec vo VZN.

Odklad platenia dane a platenie dane v splátkach pri miestnych daniach podľa zákona o správe daní (II.)

Číslo:
Vydanie: 6/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

(dokončenie c predchádzajúceho čísla)

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť